Valtion keskushallinto on ministeriöiden ja niiden hallinnonalalla olevien valtakunnallisten virastojen ja laitosten muodostama kokonaisuus.

Suomen hallintorakenne muodostuu valtion ylimmistä toimielimistä, joita ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, riippumattomat tuomioistuimet sekä valtionhallinto ja muu julkinen hallinto. Valtionhallinto muodostuu valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnosta.

Valtion keskushallinto koostuu…

Valtioneuvosto, joka kuuluu ylimpiin valtion toimielimiin, koostuu 12 ministeriöstä. Ministeriöiden tehtävänä on ohjata alaisuudessaan toimivia viranomaisia. Kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon toiminnasta. Ministeriöiden toimialoista säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä ja tehtävistä ministeriöistä annetuissa asetuksissa.

Virastojen ja laitosten tehtävät ja koko vaihtelevat. Hallintotehtävien hoidon lisäksi ne huolehtivat muun muassa tilastotuotanto-, tietohallinto- ja rekisteröintitehtävistä sekä määrätyn toimialan kehittämisestä ja alan tuottaman tiedon välittämisestä koko yhteiskunnan käyttöön. Osa virastoista ja laitoksista toimii valtion tutkimuslaitoksina.

Keskus on esimerkiksi Metsäkeskus, joka toimii Maa- ja metsätalousministeriön strategisessa ohjauksessa. Keskus tekevät erilaisia tutkimuksia ja tarjoavat asiantuntijapalveluja eri hallinnonalojen käytettäväksi. Laitoksia ovat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Merenkulkulaitos ja poliisilaitokset.


Lue lisää hallitusvallasta.


Suomen Juristit Oy
29.12.2016

Nopeaa apua lakiasioihin.