Mitä riskejä yrityksiä velvoittaviin sopimuksiin voi liittyä?

Sopimukset sitovat ja velvoittavat yrityksiä päivittäin. Näihin sopimuksiin sisältyy useita eri riskitekijöitä. Vaikka sopimuskumppanit olisivat hyviä, vanhoja liikekumpaneita, niin silti on aina syytä tunnistaa ja analysoida noiden liikesuhteiden luomat sopimusriskit. Yrityksen kannalta keskeistä on hahmoittaa, mihin sopimuksiin se on sitoutunut tai sitoutuu ja millaisia riskejä noihin sopimuksiin sisältyy.

Sopimuksiin sisältyvät tyypilliset riskit aiheutuvat mm. siitä, että sopimusta ei täytetä ollenkaan tai se täytetään väärään aikaan. Riskejä aiheutuu myös kun sopimus täytetään puutteellisesti tai virheellisesti. Lisäksi sopimuksen kohde saattaa aiheuttaa vahinkoa sopimuskumppanille tai kolmannelle. Näiden sopimusriskien arvioinnissa auttaa sopimusten riskitestaus, jossa analysoidaan kaikki sopimuksiin liittyvät riskitekijät samojen säännösten ja periatteiden puitteissa. On tärkeää painottaa myös sopimusten luomien oikeudellisten rakennelmien yksilöllisiä ominaisuuksia eri tilanteissa.

Sopimusoikeudellisia kysymyksiä ratkaistaessa sopimuksen ja sen ehtojen tulkinta on usein ratkaisevassa asemassa. Vaikka sopimusoikeus on suurelta osin vailla perustavaa sääntelyä ja edellyttää tapauskohtaista harkintaa, niin silti on olemassa tiettyjä pääsääntöjä ja periaatteita, jotka pyrkivät helpottamaan sopimusjärjestelmien olemassaolon tunnistamista ja niiden käytännön ymmärtämistä.

Varsinkin sopimusoikeudessa tarvittaisiin paljon dynaamisempia ja kaikkien sopimusosapuolien edut huomioivia sopimusrakenteita. Olemassa olevat sopimusmekanismit eivät enää tarjous – vastaus menetelmineen riitä. Kaupankäynnistä on muodostunut kumppanuutta, joka on nähty ainoaksi vaihtoehdoksi yrityksen menestyksen turvaamiseksi. Sekä kilpailun kiristymisen että globaalin toimintaympäristön ja eri toimialojen infrastruktuurien voimakkaan yhdentymisen seurauksena on liike-elämän toimijoille syntynyt halu tehdä tuloksia yhdessä. Tällaisen kumppanuuden ilmapiirissä staattisen sopimusoikeuden käyttöarvo vääjäämättä supistuu. Nyt tarvitaan nopeita, helppoja ja dynaamisia sopimusmekanismeja.

Nopeaa apua lakiasioihin.