Tiedonantovirhe kiinteistökaupassa

Myyjän tulee antaa ostajalle kaikki oleellinen kiinteistön kuntoon vaikuttava tieto kiinteistönkauppaa tehtäessä. Sellaiset kiinteistön kuntoon vaikuttavat seikat, joilla ei voida katsoa olevan juurikaan merkitystä kauppahinnan muodostumiseen, eivät kuitenkaan ole merkittäviä. Jos myyjä kuitenkin tietää virheestä, jolla on merkitystä asumisen kannalta, tulee tieto tällaisesta seikasta ilmoittaa ostajalle. Varsinkin, jos ostaja erityisesti kysyy tietystä kiinteistön kuntoon tai käyttöön liittyvästä ominaisuudesta, on myyjällä erityinen tiedonantovelvollisuus ostajaa kohtaan tähän seikkaan liittyen.

Jos myyjä tietoisesti salaa kiinteistön kuntoon tai käyttöön liittyvän virheen, voi ostaja reklamoida virheestä maakaaren 2 luvun 25 §:n mukaisesti myöhemminkin kuin lainkohdassa mainittuna viiden vuoden vastuuaikana. Myyjän epärehellisyys voi siis aiheuttaa sen, että ostajalla on oikeus vedota kaupankohteena olevan kiinteistön virheeseen pitkänkin ajan jälkeen hallinnan vastaanottamisen jälkeen. Lähtökohtaisesti virheilmoitus on kuitenkin aina tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe havaittiin.

Nopeaa apua lakiasioihin.