Kiinteistön hallintaoikeudesta luopuminen vastikkeetta on rahaksi arvostettava lahjoitus hallintaoikeuden saajalle tai omistusoikeuden haltijalle, ellei saajaa ole.

Kiinteistöön on voidaan pidättää hallintaoikeus joko eliniäksi tai määräajaksi. Tällainen hallintaoikeuden pidättäminen voidaan tehdä kiinteistön kaupan, lahjoituksen tai vaihdon yhteydessä sekä perinnön jaon yhteydessä.

Kiinteistön hallintaoikeudesta luopuminen on lahja

Jos hallintaoikeuden haltija luopuu hallintaoikeudesta, kyseessä on lahja silloin, kun hallintaoikeus on pidätetty lahjoituksen yhteydessä, hallintaoikeus on saatu testamentin perusteella tai jos leski on pidättänyt hallintaoikeuden vakituiseen asuntoonsa.

Hallintaoikeudesta voi luopua ilmoittamalla siitä nimenomaisest omistusoikeuden haltijalle. Hallintaoikeudesta voidaan luopua myös ilman nimenomaista ilmoitusta esim. siten, että hallintaoikeuden kohteena oleva omaisuus myydään ilman, että hallintaoikeutta pysytetään kohteessa eikä hallintaoikeutta myöskään siirretä myydyn omaisuuden sijaan tulleeseen omaisuuteen.

Koska hallintaoikeuden pidättäminen on aikanaan alentanut lahja- tai perintöveron määrää myös hallintaoikeudesta luopuminen katsotaan veronalaiseksi lahjaksi. Hallintaoikeuden kautta syntynyt omaisuuden arvon kasvaminen koituu omistusoikeuden haltijan hyväksi, joten hän on lahjaverosta vastuussa. Siinä tapauksessa, että hallintaoikeus siirretään kolmannelle erikseen nimetylle henkilölle, ei kyseessä ole varsinaisesti hallintaoikeudesta luopuminen vaan hallintaoikeuden luovutus. Siitä, mikäli tämä luovutus on vastikkeeton, lahjavero määrätään hallintaoikeuden saajalle. Edellytys lahjaverotuksen toimittamisessa on tietenkin, että hallintaoikeuden arvo ylittää lahjaverotuksen alarajan.

Hallintaoikeuden arvon määräytyminen

Hallintaoikeuden arvo määräytyy hallintaoikeuden luovutuspäivän mukaan. Hallintaoikeuden arvo lasketaan siis sen ajankohdan mukaan, kun hallintaoikeudesta luovutaan. Hallintaoikeuden arvoon vaikuttavat hallintaoikeuden haltijalleen tuottama vuosituotto omaisuudesta sekä elinikäisen hallintaoikeuden saajan ikä taikka määräaikaisen hallintaoikeuden jäljellä oleva voimassaoloaika.

Nopeaa apua lakiasioihin.