Hallintoasioiden muutoksenhaku pitää sisällään keinot hakea muutosta annettuun hallintopäätökseen. Oikeussuojakeinot voidaan jakaa hallinnon sisäisiin ja ulkoisiin oikeussuojakeinoihin. Katso oikeussuojakeinoista omat artikkelit.

Hallintoasioissa muutoksenhausta säätelee yleislaki – hallintolainkäyttölaki. Yleislakia ei sovelleta, jos muutoksenhausta on säännöksiä erityislaeissa. Lähtökohtaisesti päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Tätä asianosaisuutta ei kuitenkaan edellytetä esim. kunnallisvalituksessa.

Valituskelpoisella päätöksellä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä on sen viranomaisen toimialue, jonka päätöksestä valitetaan.Viranomaisten päätöksissä on oltava valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhausta. Valitusosoituksessa on ainakin mainittava valitusviranomainen, viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava, sekä valitusaika.

Hallintoasioiden muutoksenhaku – Valituksen tekeminen

Muutoksenhaku on laitettava vireille yleensä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus tehdään kirjallisesti ja siinä on mainittava ainakin se päätös johon muutosta haetaan sekä miltä osin muutosta vaaditaan ja millä perusteilla. Valituskirjelmä on lisäksi oltava yhteystiedot ja tarvittavat liitteet asioiden selvittämiseksi.

Valituksen tekemiseen saat apua lakimiehiltä.

 

Katso myös;

Sisäiset oikeussuojakeinot julkisessa hallinnossa

Ulkoiset oikeussuojakeinot – julkinen hallinto

Nopeaa apua lakiasioihin.