Hallinnon sisäiset oikeussuojakeinot ovat lähinnä päätöksenteon jälkeen käytettävissä olevia ns. jälkikäteisiä hallinnon sisäisiä oikeuskeinoja. Sisäisiä oikaisukeinoja ovat ainakin itseoikaisu, hallintokantelu ja päätöksen alistaminen.

Itseoikaisujärjestelmän tarkoituksena on lisätä hallintoviranomaisten vastuuta hallintopäätösten oikeellisuudesta senkin jälkeen, kun hallintopäätös on tehty. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hallintopäätösten virheistä tulisi korjatuksi jo hallintoviranomaisessa. Tämä on omiaan paitsi tehostamaan oikeusturvaa myös parantamaan ja tarkoituksenmukaistamaan viranomaisten toimintaa

Lasku-, kirjoitusvirhe sekä oikaisuvaatimus

Itseoikaisulla viranomainen voi itse päätöksenteon jälkeen korjata itse tekemäänsä päätöstä. Itseoikaisu soveltuu kohtuullisen harvoin. Yksinkertaisin itseoikaisun muoto on lasku- tai kirjoitusvirheen oikaiseminen. Oikaisuvaatimusmenettelyä pidetään myös itseoikaisuna niissä tilanteissa kun oikaisuvaatimuksen käsittelee päätöksen tehnyt viranomainen. Oikaisuvaatimuksen johdosta tapahtuva itseoikaisu on siis asianosaisaloitteinen. Oikaisuvaatimusta ei tee viranomainen tai sivulliset, vaan se, johon päätös jollakin tavalla vaikuttaa. Itseoikaisua voidaan käyttää myös kun päätöksessä on asiavirhe. Asiavirheen korjaaminen tapahtuu varsinaisena itseoikaisuna joko viranomaisen tai asianosaisen aloitteesta.

Hallintokantelu

Hallintokantelu tehdään ylemmälle viranomaiselle tai sellaiselle viranomaiselle päätöksen tehnyttä viranomaista. Hallintokantelun voi tehdä myös lainvastaisuuden ,virheellisyyden tai epäasiallisen menettelyn johdosta. Hallintokantelu on vapaamuotoinen ja sen voi tehdä kuka tahansa. Kantelun tekijän ei siis tarvitse olla asianosainen, eli se, jonka oikeuteen tai etuun päätös koskee. Hallintokantelulla ei ole muutoksenhakukeino.

Joissakin tapauksissa, joista on erikseen säädetty, voidaan päätös alistaa. Alistaminen tarkoittaa siis, että ylemmälle viranomaiselle annetaan tilaisuus valvoa ja ohjata päätöksenteossa, kuitenkin samalla jättäen varsinaisen päätösvallan hallinnon alemmalle tasolle. Alistusviranomainen kuitenkin tutkii aina alistettavan päätöksen lainmukaisuuden.

Yleensä tuomioistuimilla on itseoikaisukielto, mikä estää muuttamasta tuomiota jälkeenpäin miltään osin.


Lue lisää itseoikaisusta.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
15.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.