Itseoikaisu tarkoittaa menettelyä, jossa viranomainen korjaa päätöstään sen jälkeen kun asia on ratkaistu. Itseoikaisua voidaan käyttää useammassa eri tapauksessa.

Teknisluonteiset ja merkityksettömät virheet

Itseoikaisua voidaan käyttää lasku- ja kirjoitusvirheen korjaamiseksi. Korjaaminen on viranomaisaloitteinen. Lain sanamuodon mukaan viranomaisen on ”korjattava” tällainen kirjoitus- tai laskuvirhe tai muu selvästi havaittava virhe. Virhettä ei kuitenkaan tarvitse korjata, jos se aiheuttaisi asiasosaiselle kohtuuttoman tuloksen. Viranomaisaloitteinen itseoikaisu koskee siis lähinnä pieniä teknisluonteisia virheitä.

Oikaisuvaatimusmenettely

Oikaisuvaatimusmenettelystä käytetään joskus termiä lakisääteinen itseoikaisu. Oikaisuvaatimushan lähetetään valtaosassa tapauksia sille toimielimelle, joka päätöksen on tehnyt. Viranomainen tms. käsittelee näin ollen oikaisuvaatimuksen johdosta asian uudestaan. Tästä oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä voi yleensä vasta valittaa.

Itseoikaisu asiavirheen korjaamisessa

Asiavirheen korjaaminen voi tulla vireille sekä asiaosaisen että viranomaisen aloitteesta. Oikaisu voidaan tehdä, vaikka asiasta olisi vireillä varsinainen muutoksenhaku. Itseoikaisusta on kuitenkin ilmoitettava muutoksenhakuelimelle.

Viimeinen itseoikaisun laji perustuu tapaoikeuteen. Sen asema ei kuitenkaan ole ollenkaan selvä. Kuitenkin eri hallinnonaloilla voi olla vakiintuneita käytäntöjä. Tapaoikeus itseoikaisussa sotii monien mielestä viranomaistoiminnan lakisidonnaisuuden perusperiaatetta vastaan.


Lue lisää hallintoasioiden muutoksenhausta.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
16.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.