Rikoksen osallisuudesta

Rikos: Välillinen rikoksen tekeminen ›

Rikoksen tekijänä tuomitaan niin ikään se, joka on tehnyt tahallisen rikoksen käyttäen välikappaleena toista henkilöä, jota ei voida rangaista siitä rikoksesta syyntakeettomuuden tai tahallisuuden puuttumisen vuoksi, taikka muusta rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiin liittyvästä syystä.

Rikos: Rikoksen yritys ›

Rikoksen yrityksellä tarkoitetaan tekoa, jossa rikoksen tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä vaikka rikos itsessään ei ole toteutunut. Rikoksen yritys on kysymyksessä myös silloin, kun vaaraa ei aiheudu, mikäli vaaran syntymättä jääminen on johtunut vain satunnaisista syistä. Rikoksen yrityksestä rangaistaan silloin, mikäli rikoksen yritys on kyseistä tahallista rikosta koskevassa säännöksessä Lue lisää ›

Rikos: Rikokseen yllyttäminen ›

Mikäli toinen tahallaan houkuttelee toisen tahalliseen rikokseen tai tämän rikoksen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan tämä yllytykseen syyllistynyt samalla tavoin kuin rikoksen tekijä, nk. rikokseen yllyttäminen.

Rikoskumppanuus ›

Mikäli kaksi tai useampi henkilö yhdessä toteuttaa tahallisen rikoksen, rangaistaan kutakin heistä rikoksen tekijänä, nk. rikoskumppanuus.

Rikos: Laiminlyönti ›

Laiminlyönti katsotaan rangaistavaksi, mikäli kyseisen rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään. Laiminlyönti katsotaan rangaistavaksi niin ikään silloin, mikäli tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää tämän seurauksen syntyminen. Tällainen mainittu velvollisuus voi perustua henkilön virkaan, toimeen tai asemaan; tai, tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen; tai, tehtäväksi ottamiseen Lue lisää ›

Rikos: Avunanto rikokseen ›

Mikäli henkilö ennen rikosta tai sen aikana tahallaan avustaa omin neuvoin, toimin tai muilla tavoin toista henkilöä tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta samoin kuin rikoksen tekijä, nk. avunanto rikokseen. Yllytys avunantoon rangaistaan avunantona.