Täytäntööpanokelpoisuus hallintopäätöksessä tarkoitta sitä, että päätöksen sisältämät oikeudet ja velvollisuudet ovat toteutettavissa. Täytäntöönpanokelpoisuus alkaa yleensä siinä vaiheessa kun päätös on saanut lainvoiman. Lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että päätökseen ei voida enää hakea muutosta valittamalla. Lainvoimaisuus edellyttä useimmiten sitä, että päätöksen valitusaika on kulunut umpeen. Hallintopäätöksiä tehdään monissa virastoissa ja valtion laitoksissa. Myös kunnan päätöksenteossa on paljon hallintopäätöksiä. Hallintopäätöstä sitovat tietyt muotomääräykset mm. vireilletulosta, kuulemisesta ja päätöksen tiedoksiannosta.

Valitusajan kuluessa tehty valitus siirtää täytäntöönpanoa. Valitusajan odottamisella on päätöksen kohteen ja muiden asianosaisten kannalta usein suuri käytännön merkitys. Ilman lainvoimaisuuden odottamistahan koko valittamisesta voi tulla täysin turvaa. Huomattavaa on, että useat luvat vaikuttavat myös muiden kuin luvanhakija etuun ja oikeuksiin. Esim. rakentamisen luvittamisessa valituskierros usein lykkää projektin aloittamista. Kaikissa päätöslajeissa oikeusvoima ei kuitenkaan ala muutoksenhakuajan kulumisen jälkeen, vaan joidenkin päätöksein oikeusvaikutukset välittömästi. Usein tällaisissa tilanteissa suojataa vakavasti vaarantuvaa yleistä intressiä.

Täytäntöönpanokelpoisuus ilman lainvoimaa?

Päätös voidaan panna täytäntöön ilman lainvoimaa myös silloin, kun tässä on erityislaeissa tai asetuksessa maininta. Jos asiassa tarvitaan valituslupa, valitus ei yleensä estä täytäntöönpanoa. Tämä on myös lähtökohtana useissa kunnallisissa päätöksissä. Jos päätöksestä on valitettu valitusviranomainen voi näissäkin tapaksissa kieltää täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi. Näin voidaan estää täytäntöönpanosta mahdollisesti aiheutuvat haitalliset ja joskus peruuttamattomatkin seuraukset.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.