Selvittämisvelvollisuus on aktiivista myötävaikuttamista itseään koskevan hallintoasian selvittämisessä. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Hallintolakia sovelletaan valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa ja itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kansliassa (viranomainen). Lakia sovelletaan myös valtion liikelaitoksissa, julkisoikeudellisissa yhdistyksissä sekä yksityisissä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä. Hallinnon keskeisiä oikeusperiaatteita ovat toiminnan suhteellisuus ja puolueettomuus.

Myötävaikuttamisen tarkoitus

Asianosaisen myötävaikuttamisvelvollisuuden tarkoituksena on taata viranomaiselle riittävät, tarpeelliset ja asianmukaiset tiedot käsiteltävänä olevan asian ratkaisemiseksi. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Jos viranomainen pyytää lausuntoa, tietoa tai muuta selvitystä, pyynnöstä on yksiöitävä, mistä erityisistä seikoista on selvitys on tarkalleen esitettävä. Viranomaisen on myös pääsääntöisesti annettava määräaika asiakirjojen täydentämistä, selvityksen antamista tms. tietopyyntöä varten. Selvityksen antamiseen on annettava asian laatuun nähden riittävästi aikaa.

Asianosaisen selvittämisvelvollisuus korostuu edunsuovien päätösten kohdalla. Viranomainen voi edellyttää asianosaisen myötävaikutusta esim. myöntäessään jotakin etuutta. Päätöstä ei voida ennen, kuin kaikki päätöksen perusteisiin ja edellytyksiin vaikuttavat tosiseikat on selvillä tai selvitetty. Asianosaisella on oletettavasti myös intressi esittää selvitystä omaaan asemaansa vaikuttavien asioiden päätöksenteon pohjaksi ja perusteeksi.

Selvittämisvelvollisuus sijoittuu hallintoasian käsittelyssä siihen vaiheeseen, kun asia on ”sisällä” viranomaisessa. Asia on tullut vireille, mutta käsittelyssä ei vielä ole siirrytty asianosaisten kuulemisvaiheeseen.

Lue lisää harkintavallasta julkisessa päätöksenteossa.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
7.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.