Todisteellinen tiedoksianto on yksi hallintopäätöksen tiedoksiantotapa. Tiedoksianto on tapahduttava menettelysääntöjä noudattaen. Tiedoksianto on tärkeää, koska päätös usein vaikuttaa päätöksen kohteen oikeusasemaan merkittävästi. Muita tiedoksiantotapoja ovat tavallinen tiedoksianto, sijaistiedoksianto, yleistiedoksianto ja tiedoksianto ulkomaille. Erityislaeissa voi olla määritelty erityisiä tiedoksiantotapoja.

Todisteellinen tiedoksianto

Todisteellinen tiedoksiantotapa tulee kyseeseen useimmiten velvoittavien päätösten kohdalla. Todisteellinen tiedoksianto tarkoittaa, että tiedoksianto toimitetaan kirjeellä saantitodistusta vastaan. Tiedoksianto on toimitettava postitse saantitodistusta vastaan, jos se koskee velvoittavaa päätöstä, jonka tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika. Jos tavoitteellisen tiedoksiannon vastaanottajaa tai tämän edustajaa ei tavoiteta, voidaan asiakirja tietyissä tapauksissa luovuttaa myös tämän läheisille. Näissä tapauksissa tiedoksiannosta on laadittava kirjallinen todistus, josta ilmenee tiedoksiannon toimittaja ja vastaanottaja sekä tiedoksiannon ajankohta. Todisteellista tiedoksiantoa voidaan viranomaisten harkinnasta toimittaa myös haastetiedoksiantona.


Lue lisää tavallisesta tiedoksiannosta.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
16.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.