Uudessa asunnossa ilmenevä virhe voi olla yhteydessä asunnon laatuun, viranomaisen määräyksiin tai asunnosta annettuihin tietoihin. Virhe saattaa olla myös taloudellinen tai oikeudellinen. Virheellisyyden arviointi on kytketty ajankohtaan, jolloin vaaranvastuu siirtyy ostajalle. Uuden asunnon virheistä ja myyjän vastuusta asuntokaupassa säädellään asuntokauppalain neljännessä luvussa.

Asuntokaupan virheellisyyden arviointi ja oletus

Virheellisyyttä arvioitaessa on ensin selvitettävä, mitä osapuolet ovat keskenään sopineet. Asunnossa on virhe, jos asunto ei vastaa sitä, mitä katsotaan sovitun tai mitä ostajalla muuten oli perustellusti aihetta olettaa. Poikkeavuus itsessään on jo virhe. Silloin kun kyseessä on uusi asunto, on ostajalla yleensä aihetta olettaa asunnon vastaavan valmistumisajankohtana tavanomaista laatu- ja varustelutasoa. Ostajan perusteltujen odotusten arviointiin vaikuttavat muun muassa kaupan ehdot ja erityisesti kauppahinta.  Lisäksi tilanteissa, joissa asunnon ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan terveydellistä haittaa, asunnossa on virhe. Terveydellistä haittaa on arvioitava aina objektiivisesti. Huomioitavaa on, että myyjän virhevastuun arvioinnissa huomioidaan myös ostajan mahdollisuus tarkastaa asunto.

Milloin uudessa asunnossa on virhe?

Asunto on virheellinen myös siinä tapauksessa, jos se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä käyttöönottohetkellä. Tämä tarkoittaa sitä ajankohtaa, kun rakennusvalvontaviranomaiset hyväksyivät rakennuksen käyttöön otettavaksi. Asunnon virheellisyys voi liittyä myös rakentamistapaan.

Tyypillistä on, että uuden asunnon kaupassa myyjä oikaisee tai korjaa ilmenneen virheen. Koska myyjänä on usein rakennusliike, on tarkoituksenmukaista, että myyjä tällöin myös korjaa virheet. Rakentamisessa on noudatettava hyvää rakennustapaa, ammattitaitoa ja huolellisuutta. Mikäli rakentamista tai korjausrakentamista ei ole näin suoritettu, asunnossa on virhe. Myös, jos niissä käytetty materiaali, sikäli kuin osapuolet eivät ole sen laadusta erikseen sopineet, ei ole ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua, on käsillä virhe. Asunnon tulee siten muun muassa olla rakennettu asianmukaisilla ja kestävillä rakennusmateriaaleilla, ja sen tulee kestää Suomen ilmasto-olosuhteita ja tavanomaista asumiskäyttöä.

Lisäksi:

Jos asunto ei vastaa myyjän antamia tietoja, on asunnossa virhe. Lisäksi edellytetään, että virheellisten tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Sama pätee myös, mikäli myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta tiedon, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja oletti saavansa tiedon, ja tällä seikalla oli vaikutusta kauppaan.  Myyjälle on myös säädetty tiettyjä tiedonantovelvollisuuksia asetuksessa. Jos hän ei anna näitä tietoja ja laiminlyönti vaikuttaa kauppaan, asunnossa on virhe. Jos myyjä jättää antamatta tietoja muista asioista tai antaa niistä harhaanjohtavia tietoja, asunnossa saattaa olla virhe.

Lue lisää virheen korjaamisesta uuden asunnon kaupassa!

Nopeaa apua lakiasioihin.