Uuden asunnon kaupassa pääsääntönä pidetään sitä, että jos kaupankohteessa on virhe, on ostajalla oikeus pidättäytyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta, kuitenkin vain virhettä vastaavalta osalta. Ostajalla on siten oikeus vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista niin ettei toimenpiteestä aiheudu kustannuksia ostajalle. Ostajan oikeus vaatia virheen korjaamista on tosin rajoitettu siten, että mikäli kustannukset olisivat virheen merkitykseen verrattuna kohtuuttoman suuret, myyjä saa torjua ostajan korjaamisvaatimukset.

Virheen korjaamisesta säännellään asuntokauppalaissa.

Virheen oikaiseminen voi vaatia asuntoyhteisön suostumuksen

Jos uuden asunnon virheen korjaaminen aiheuttaa suhteettoman suurta haittaa mahdollisille muille osakkaille tai jäsenille, vaatii virheen oikaiseminen heidän suostumuksensa. Asuntoyhteisön suostumus tarvitaan, jos virheen korjaamisesta aiheutuu haittaa esimerkiksi yhteisissä tiloissa. Asuntoyhteisöllä tarkoitetaan asunto-osakeyhtiötä tai muuta osakeyhtiötä, jonka osake yksin tai yhdessä muiden osakkeiden kanssa oikeuttaa hallitsemaan asuinhuoneistoja.

Myyjän oikeus virheen korjaamiseen

Myyjällä on oikeus myös itse korjata virhe, vaikkei ostaja sitä vaatisikaan, jos myyjä virheestä tiedon saatuaan viipymättä tarjoutuu sen korjaamaan. Erityisistä syistä ostaja voi kieltää virheen oikaisun. Ostaja voi kieltäytyä virheen oikaisemisesta, jos virheen oikaisusta aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai asunnon arvon alenemista. Virheen oikaiseminen tulee tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä myyjälle.

Mahdollista on myös, että ostaja asettaa myyjälle kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa oikaisu on tehtävä. Jos myyjä ei ole määräajassa ryhtynyt toimiin virheen oikaisemiseksi, vaikka myyjällä olisi ollut siihen velvollisuus, ostajan oikeutena on teettää oikaisu jollakin toisella taholla ja vaatia kustannuksista korvausta myyjältä.

Lähde §: asuntokauppalaki

Lue lisää virheistä uuden asunnon kaupassa sekä myyjän vastuusta uuden asunnon kaupassa.

Suomen Juristit Oy
08.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.