Oikeus vetäytyä kiinteistökaupasta

Jos kaksi henkilöä sopivat keskenään tekevänsä kiinteistökaupan, mutta toinen heistä tämän jälkeen ei teekään kauppaa vaan vetäytyy siitä, on toisella osapuolella tällöin oikeus korvaukseen kaupasta vetäytymisestä. Korvauksen laajuus ja suuruus on riippuvainen siitä, millä tavalla osapuolet ovat alun alkaen sopineet kiinteistönkaupasta.Myyjä ja ostaja voivat tehdä kiinteistökaupasta esisopimuksen. Esisopimuksessa voidaan sopia siitä, minä päivänä kauppa viimeistään tehdään ja millä ehdoilla. Sen sijaan kauppahinnasta ei tarvitse esisopimuksessa täydellisesti määrätä, mutta sen määräytymisen perusteet kuitenkin pitää sopia. Esisopimus on tehtävä kirjallisesti kiinteistön kauppakirjan muotoon, jotta se olisi sitova. Jos toinen osapuoli tällaisen määrämuotoon tehdyn sitovan esisopimuksen jälkeen vetäytyy kaupasta, on toisella osapuolella oikeus nostaa kanne käräjäoikeudessa ja vaatia toista osapuolta tekemään esisopimuksella sovitun kiinteistönkaupan. Lisäksi osapuolella on oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta.Esisopimusta ei aina tehdä määrämuotoon kirjallisesti maakaaren edellyttämällä tavalla. Käytännössä kaksi henkilöä voivat sopia keskenään tekevänsä kiinteistökaupan, mutta tästä ei tehdä virallista esisopimusta. Näissäkin tapauksissa osapuolella on oikeus korvaukseen kaupasta vetäytymisestä. Kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on tällöin korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos käsirahaa on annettu, osapuolen on palautettava siitä osa, joka ylittää edellä mainitut kustannukset.

Nopeaa apua lakiasioihin.