Kiinteistökaupan purku tulee kysymykseen silloin, kun kaupan kohteena oleva kiinteistö on olennaisesti huonompi, kuin mitä on sovittu tai oletettu kauppa tehtäessä.

Kiinteistökaupan purku

Milloin ostaja on oikeutettu purkamaan kiinteistön kaupan? Kaupan purkamisen kynnys on verraten korkealla. Kaupan purkaminen tulee kysymykseen, ellei osapuolet toisin sovi, vasta sen jälkeen, kun virheen oikaisu ja hinnanalennus on todettu riittämättömiksi seuraamuksiksi. Kiinteistökaupan purku on järein keino, jolla puututaan epätasapainoiseen kiinteistökauppaan jälkikäteen.

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa niin laatuvirheen, vallintavirheen kuin oikeudellisen virheenkin perusteella. Virheen laadulla ei siis ole merkitystä kaupan purun edellytysten arvioimisessa. Merkitystä on sillä, onko virhe riittävän olennainen vai ei. Siis; ylittyykö purkukynnys vai riittääkö lievempi seuraus esim. hinnanalennus.

Kaupan purun käytännön toteutus

Jos kauppa puretaan, ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle ja myyjän on palautettava saamansa kauppahinta ostajalle. Ostajalla on oikeus purkaa kauppa vain, jos hän voi palauttaa kiinteistön takaisin myyjälle.

Jos ostaja on saanut kiinteistöstä merkittävää tuottoa tai hyötyä, hänen on maksettava siitä korvaus myyjälle. Myyjän on suoritettava ostajalle kohtuullinen korvaus kiinteistön hoidosta aiheutuneista tarpeellisista kustannuksista sekä sellaisista hyödyllisistä kustannuksista, jotka ovat lisänneet kiinteistön arvoa. Myyjän on maksettava palautettavalle kauppahinnalle korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa (tuottokorko) siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti kauppahinnan.

Ostajalla on oikeus kohtuullisessa ajassa viedä pois kiinteistöltä rakentamansa rakennukset ja sellaiset hankkimansa laitteet, jotka eivät ole kiinteistön tavanomaisen käytön kannalta välttämättömiä tai joiden irrottamisesta ei aiheudu huomattavaa vahinkoa kiinteistölle.

Sopijapuoli saa pidättyä omasta palautuksestaan, kunnes toinen sopijapuoli täyttää oman velvollisuutensa sekä maksaa korvauksen ja koron, jotka tämä on velvollinen suorittamaan, tai asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden suorittamisesta.

Ostaja, joka on perustanut kiinteistöön kohdistuvan erityisen oikeuden taikka jonka toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi kiinteistön arvo on alentunut, saa purkaa kaupan vain, jos hän maksaa arvon alentumista vastaavan korvauksen myyjälle. Jos kiinteistöä rasittaa ostajan perustama panttioikeus, ostaja saa purkaa kaupan vain maksettuaan myyjälle sen, mikä voidaan panttioikeuden nojalla periä kiinteistöstä.

Kauppaa ei saa purkaa, ellei sitä koskevaa kannetta ole pantu vireille kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu.

Kaupan purku on tehtävä kirjallisena

Kaupan purusta pitää laatia sopimus, jos osapuolet ovat purusta yksimielisiä. Kaupan purkua koskeva sopimus on tehtävä soveltuvin osin kuten kiinteistön kauppakirjakin. Kaupan purkua koskevalla sopimuksella on kauppakirjan kanssa samat vähimmäisvaatimukset, jotka tulevat maakaaresta. Ellei kaupan purusta sovita osapuolten välillä, myös tuomioistuin voi antaa purkua koskevan ratkaisun.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.