Kiinteistön myyjän vastuu on melko ankaraa ja kattaa myös salaiset virheet. Myyjän vastuun rajoittaminen ei yleensä ole mahdollista.

Kiinteistön myyjän vastuu

Myyjä ei voi vapautua virhevastuusta kokonaan, vaikka kauppakirjassa vastuuta rajoitettaisiinkin. Myyjä on aina vastuussa ostajalle myymästään kiinteistöstä. Kiinteistön on vastattava sitä, mitä on sovittu taikka sitä, mitä ostajalla on perustellusti ollut oikeus kiinteistöltä edellyttää. Kiinteistössä voi olla laatuvirhe, vallinta virhe tai oikeudellinen virhe. (Maakaari 540/1995, luku 2)

Virhevastuun toteutuminen käytännössä

Kiinteistössä oleva virhe ei vaikuta automaattisesti itsestään. Ostajan on vedottava virheeseen, jotta se johtaisi myyjän vastuuseen. Virhevastuun ensimmäinen vaihe on se, että ostaja esittää myyjälle reklamaation, eli kertoo havaitsemastaan virheestä, ja lisäksi kertoo virheeseen perustuvat vaatimuksensa eli virheen oikaisu, hinnanalennus, vahingonkorvaus tai kaupan purku vaatimuksen.

Ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita.

Ostajan tekemän virheilmoituksen jälkeen kaupan osapuolet neuvottelevat virheen korjaamisesta tai korvaamisesta taikka kaupan purusta. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen asiasta, voi ostaja nostaa kanteen käräjäoikeudessa myyjää vastaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.