Kiinteistön myynti vaatii asiantuntemusta ja lakien tuntemista. Kiinteistön myynti on mahdollista ilman välittäjää. Lataa kiinteistön kauppakirja tästä!

Kiinteistön myynti

Kiinteistön myynti etenee seuraavasti; 1. myyjä tekee myynti-ilmoituksen kohteesta, 2. ostaja tekee ostotarjouksen, 3. myyjä hyväksyy tarjouksen, 4. allekirjoitetaan kauppakirja.

Myynti-ilmoitus

Myyjän on tehtävä kohteestaan myynti-ilmoitus, kun kiinteistöä tarjotaan yleiseen myyntiin. Myynti-ilmoituksessa on oltava tarpeelliset yksilöintitiedot kiinteistöstä. Yksilöintitiedolla tarkoitetaan esim. sijaintia ja osoitetta tai kiinteistötunnusta. Sen lisäksi myynti-ilmoituksessa pyritään kuvaamaan kohde kattavasti. Olennaista on se, että mitä tahansa tietoja myynti-ilmoitukseen laitetaankaan, niiden on oltava paikkaansa pitäviä. Jos myynti-ilmoituksessa on annettu vääriä tietoja kiinteistöstä, nämä virheelliset tiedot pitää oikaista ostajalle selkeästi ennen kaupan tekemistä.

Ostotarjous

Myynti-ilmoituksen ja kiinteistön esittelyn tarkoituksena on saada ostotarjous tai useita ostotarjouksia. Ostotarjous on tehtävä kirjallisena. Ostotarjouksessa ostaja ilmoittaa, paljonko hän on kiinteistöstä valmis maksamaan. Lisäksi tarjouksessa on ilmoitettava, jos siihen sisältyy muita ehtoja kuten rahoitusehto tai kuntotarkastusehto. Tarjouksen voimassaoloaika määritellään myös.

Tarjouksen hyväksyminen, hylkääminen tai vastatarjous

Myyjä vastaa tarjouksen tekijälle hyväksymällä tarjouksen tai hylkäämällä sen. Myyjä voi myös tehdä tarjouksen tehneelle ostajalle vastatarjouksen. Vastatarjousta käytetään silloin, kun myyjä on valmis tinkimään pyyntihinnasta, mutta ei niin paljon kuin ostaja tarjouksessaan edellyttäisi.

Kauppakirjan allekirjoittaminen

Kun kiinteistökaupan ehdoista on päästy sopimukseen, laaditaan kirjallinen maakaarenmäärämuodot täyttävä kauppakirja. Kauppakirja allekirjoitetaan ja kaupanvahvistaja vahvistaa kaupan.

Kiinteistön kauppakirjan voit ladata tästä.

Myyjän vastuu kiinteistöstä

Myyjä ei voi vapautua virhevastuusta kokonaan, vaikka kauppakirjassa vastuuta rajoitettaisiinkin. Myyjä on aina vastuussa ostajalle myymästään kiinteistöstä. Kiinteistön on vastattava sitä, mitä on sovittu taikka sitä, mitä ostajalla on perustellusti ollut oikeus kiinteistöltä edellyttää. Kiinteistössä voi olla laatuvirhe, vallinta virhe tai oikeudellinen virhe. (Maakaari 540/1995, luku 2)

Virhevastuun toteutuminen käytännössä

Kiinteistössä oleva virhe ei vaikuta automaattisesti itsestään. Ostajan on vedottava virheeseen, jotta se johtaisi myyjän vastuuseen. Virhevastuun ensimmäinen vaihe on se, että ostaja esittää myyjälle reklamaation, eli kertoo havaitsemastaan virheestä, ja lisäksi kertoo virheeseen perustuvat vaatimuksensa eli virheen oikaisu, hinnanalennus, vahingonkorvaus tai kaupan purku vaatimuksen.

Ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita.

Ostajan tekemän virheilmoituksen jälkeen kaupan osapuolet neuvottelevat virheen korjaamisesta tai korvaamisesta taikka kaupan purusta. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen asiasta, voi ostaja nostaa kanteen käräjäoikeudessa myyjää vastaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.