Miten määritellään ostajan korvaukset tilanteessa, jossa kunta käyttää sille etuostolain mukaan kuuluvaa oikeutta etuostoon kiinteistönkaupassa?

Ostajan korvaukset

Kunta voi käyttää etuosto-oikeutta sen alueella tapahtuvassa kiinteistökaupassa, jos kiinteistö on yli 5000 m2 (pääkaupunkiseudulla yli 3000 m2) suuruinen ja se ostetaan yhdyskuntarakentamista tai vastaavaa käyttöä varten. Etuosto-oikeutta käyttäessään kunta tulee ostajan sijaan kaupan osapuoleksi vasta sen jälkeen, kun kauppa on jo tehty. Näin ollen ostajalle voi aiheutua kaupanteosta ensin kustannuksia, vaikka hän ei lopulta saa kiinteistöä omistukseensa. Näitä kuluja kunnan on ostajalle korvattava.

Etuostolain 15 §:n mukaan ostajan tulee huolehtia luovutuksensaajalle kauppakirjan mukaan tai muutoin kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä siihen saakka kun etuosto on loppuun saatettu. Kun etuosto on loppuun saatettu, on kunnan korvattava ostajalle, mitä tämä on sitä ennen suorittanut. Kunnan ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ostajan laiminlyönnistä ostajalle aiheutuneita suorituksia.

Kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset. Sama koskee kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia.

Ostajan maksamille suorituksille kunnan on maksettava kunkin suorituksen maksupäivästä lukien korkolain (633/1982) mukaista korkoa. Korkoa on suoritettava ostajalle kuitenkin vain siltä osin, kuin ne ylittävät ostajan kiinteistöstä saaman tuoton tai muun taloudellisen hyödyn.

Jos myydyn omaisuuden arvo on ostajan toimenpiteiden tai laiminlyöntien johdosta vähentynyt, on kunnalla puolestaan oikeus saada tästä kohtuullinen korvaus.

Nopeaa apua lakiasioihin.