Valtuutus kiinteistön kauppaan

Valtuutus kiinteistön kauppaan on tehtävä määrämuotoisena. Kiinteistökaupassa sekä ostaja että myyjä voivat valtuuttaa puolestaan asiamiehen tekemään kaupan.

Kiinteistön kauppa on itsessään määrämuotoinen oikeustoimi. Kiinteistökaupan muotomääräykset tulevat maakaaresta. Maakaaren 2 luvun 1 §:n mukaan ”Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa.”

Maakaaressa, eli Suomen laissa, on siis säädetty, että kiinteistö kaupan voi tehdä asiamiehen välityksellä. Asiamiehellä tarkoitetaan sitä henkilöä, jonka myyjä tai ostaja on valtuuttanut kaupan tekemään. Asiamiehellä ei tässä yhteydessä ole erityisvaatimuksia sen suhteen, kuka asiamiehenä voi toimia. Asiamiehen on luonnollisesti oltava oikeustoimikelpoinen, eli täysi-ikäinen ja täysissä järjissään oleva henkilö, mutta muita vaatimuksia asiamiehen henkilöstä ei ole.

Maakaaren 2 luvun 3 § säätää valtuutuksesta kiinteistön kaupassa seuraavasti: ”Valtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.

Sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä asiamies voi toimia myyjän tai ostajan puolesta 9 a luvussa säädetyllä tavalla annetun sähköisen valtakirjan nojalla, josta käyvät ilmi 1 momentissa mainitut seikat. Asiamies voi toimia kaupankäyntijärjestelmässä myös sellaisen valtuutuksen nojalla, josta säädetään 9 a luvun 1 §:n 3 momentissa. (4.2.2011/96)

 

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.