Rikos: Välillinen rikoksen tekeminen

Rikoksen tekijänä tuomitaan niin ikään se, joka on tehnyt tahallisen rikoksen käyttäen välikappaleena toista henkilöä, jota ei voida rangaista siitä rikoksesta syyntakeettomuuden tai tahallisuuden puuttumisen vuoksi, taikka muusta rikosoikeudellisen vastuun… Lue lisää »

Rikos: Rikoksen yritys

Rikoksen yrityksellä tarkoitetaan tekoa, jossa rikoksen tekijä on aloittanut rikoksen tekemisen ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä vaikka rikos itsessään ei ole toteutunut. Rikoksen yritys on kysymyksessä myös silloin, kun… Lue lisää »

Rikos: Rikokseen yllyttäminen

Mikäli toinen tahallaan houkuttelee toisen tahalliseen rikokseen tai tämän rikoksen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan tämä yllytykseen syyllistynyt samalla tavoin kuin rikoksen tekijä, nk. rikokseen yllyttäminen.

Rikoskumppanuus

Mikäli kaksi tai useampi henkilö yhdessä toteuttaa tahallisen rikoksen, rangaistaan kutakin heistä rikoksen tekijänä, nk. rikoskumppanuus.

Rikos: Avunanto rikokseen

Mikäli henkilö ennen rikosta tai sen aikana tahallaan avustaa omin neuvoin, toimin tai muilla tavoin toista henkilöä tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta samoin kuin rikoksen tekijä,… Lue lisää »

Rikos: Laiminlyönti

Laiminlyönti katsotaan rangaistavaksi, mikäli kyseisen rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään. Laiminlyönti katsotaan rangaistavaksi niin ikään silloin, mikäli tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen… Lue lisää »

Vastuuvapausperusteet rikosasiassa: Kieltoerehdys

Mikäli rikoksen tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna, on hän rangaistusvastuusta vapaa, mikäli erehtymistä voidaan pitää ilmeisen anteeksiannettavana johtuen kyseisen lain puutteellisesta tai virheellisestä julkistamisesta; tai, lain sisällön erityisestä vaikeaselkoisuudesta; tai,… Lue lisää »

Rikosoikeudellisen vastuun edellytykset: Syyntakeettomuus

Rikoksen tekijä on syyntakeeton, mikäli hän rikoksen tekohetkellä ei kykene mielisairauden, vakavan vajaamielisyyden taikka vakavan mielenterveyden tai tajunnan ongelman vuoksi ymmärtämään tekeillä olevan tekonsa tosiasiallista luonnetta taikka oikeudenvastaisuutta, taikka mikäli… Lue lisää »