Rikosoikeudellisen vastuun edellytykset: Laillisuusperiaate

Henkilö saadaan katsoa rikokseen syylliseksi ainoastaan sellaisen teon perusteella, joka rikoksen tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi, nk. rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen tulee perustua lakiin. Tehtyyn rikokseen… Lue lisää »

Rikosoikeudellinen vastuu

Kuka on oikeudellisessa vastuussa tekemistään rikoksista? Rikosoikeudellinen vastuu edellyttää henkistä kypsyyttä ja terveyttä. Ihminen, joka on henkisesti kypsä ja psyykkisesti terve, on syyntakeinen. Pieni lapsikin voi tehdä teon, joka voidaan… Lue lisää »

Rikos: Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen

Rikoksen yrityksestä ei rangaista, mikäli rikoksentekijä on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen saattamisesta loppuun kesken rikoksen toteuttamisen, taikka mikäli hän muuten on estänyt rikoksella aiotun seurauksen syntymisen, nk. tehokas katuminen. Mikäli rikoksessa… Lue lisää »

Rikos: Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Oikeushenkilön joutumisella rangaistusvastuuseen tarkoitetaan tilannetta, jossa yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö, jonka toiminnassa on tehty rikos, tuomitaan rikoksen johdosta virallisen syyttäjän yhteisösakkoon. Oikeushenkilö voidaan tuomita yhteisösakkoon silloin, mikäli oikeushenkilön lakisääteiseen… Lue lisää »

Rikos: Oikeushenkilön puolesta toimiminen

Oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä henkilö, taikka oikeushenkilön puolesta työ- tai virkasuhteessa tai toimeksiannon perusteella muutoin toimiva henkilö voidaan lähtökohtaisesti tuomita oikeushenkilön toiminnassa tehdystä rikoksesta rangaistukseen siitä huolimatta, ettei hän itse… Lue lisää »

Rikos: Erityisen olosuhteen vaikutus

Määritetty erityinen henkilöön liittyvä olosuhde, joka poistaa jonkin muutoin rikollisen teon rangaistavuuden, taikka vähentää tai enentää sitä, koskee ainoastaan kyseistä mainitussa suhteessa olevaa tekijää, yllyttäjää tai avunantajaa. Yllyttäjää tai avunantajaa… Lue lisää »