Hyvä hallinto

Hyvä hallinto ja sen sisältö ›

Hyvä hallinto tarkoittaa niitä vaatimuksia mitä julkisen hallinnon on noudatettava.  Hallinnon päätöksentekoa koskevan lainsäädännön tavoitteena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta. Hyvä hallinto =  5 elementtiä 1.Oikeusperiaatteita kunnioitetaan; Oikeusperiaatteita on esim. tasapuolisuus ja tarkoitussidonnaisuus. Kansalaisia on kohdeltava hallintoasian käsittelyssä tasapuolisesti ja toimivaltuuksia Lue lisää ›

Harkintavalta julkisessa päätöksenteossa ›

Harkintavalta on se ”liikkumavara”, joka viranomaisella, oli se sitten virkamies tai viranhaltija on käytössään päätöksiä tehdessään. Viranomaisella tarkoitetaan tässä siis virkakunnassa olevien luonnollisten henkilöiden (ihmisten) päätöksentekoa. Virasto tai laitos tekee harvemmin päätöksiä. Harkintavalta = valta? Harkintavalta on tarpeen erilaisten tilanteiden, asiakkaiden ja tarpeiden huomioimiseksi. Harkintavaltaa rajoittavat sisällölliset esim. yksittäisen lain käyttöä ohjaavat periaatteet ja yleiset Lue lisää ›

Hallintopäätöksen tiedoksianto voi vaihdella ›

Hallintopäätöksen tiedoksianto on tapahduttava menettelysääntöjä noudattaen. Tiedoksianto on tärkeää, koska päätös usein vaikuttaa päätöksen kohteen asemaan jollakin tavalla. Tiedoksiantotapoja ovat todisteellinen tiedoksianto, sijaistiedoksianto, yleistiedoksianto ja tiedoksianto ulkomaille. Erityislaeissa voi olla määritelty erityisiä tiedoksiantotapoja. Tavallinen ja todisteellinen tiedoksianto Tavallinen tiedoksianto tarkoittaa päätöksen postittamista kirjeitse. Todisteellisessa tiedoksiannossa päätös toimitetaan samoin kirjeellä, tosin saantitodistusta vastaan. Usein todisteellista tapaa Lue lisää ›

Tavallinen tiedoksianto hallintomenettelyssä ›

Tavallinen tiedoksianto on yksi hallintolain mukaisista tiedoksiantotavoista. Muita tiedoksiantotapoja ovat todisteellinen tiedoksianto, sijaistiedoksianto, yleistiedoksianto ja tiedoksianto ulkomaille. Erityislaeissa voi olla määritelty erityisiä tiedoksiantotapoja. Esim. kuntalain mukaan mahdollinen tiedoksiantotapa on ”nähtävillä pitäminen”, jossa kunnan päätös voidaan asettaa kunnan ilmoitustaululle julkisesti nähtäväksi. Tavallinen tiedoksianto tapahtuu postitse Tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Kirjeen vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon Lue lisää ›

Viranomaisen neuvontavelvollisuus – oikeus saada neuvoja ›

Neuvontavelvollisuus merkitsee viranomaisen velvollisuutta antaa toimivaltansa rajoissa asiakkaan tarpeiden vaatimaa hallintoasian hoitoon liittyvää neuvontaa.Oikeus saada neuvoja viranomaisen hoidossa olevaan asiaan on siis kansalaiselle kuuluva oikeus. Neuvontavelvollisuus voi tapauksesta riippuen sisältää velvollisuuden vastata asiaansa koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Oikeus saada neuvoja ei luonnollisesti koske kysymyksiä, joihin vastaaminen on mahdotona ennen asian käsittelyä. Oikeuskäytännön mukaan arviota käsittelyajasta voidaan Lue lisää ›

Hyvän hallinnon periaatteet ›

Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Näitä periaatteita on viisi: • Yhdenvertaisuusperiaate: Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa, että viranomaisten on kohdeltava kaikkia asiakkaita tasapuolisesti, ilman että ketään syrjitään. Asioissa on toimittava johdonmukaisesti, eli samanlaisissa asioissa tulee toimia samalla tavalla riippumatta siitä, kuka on asiakkaana. • Tarkoitussidonnaisuuden periaate: Tämä periaate tarkoittaa, että viranomainen ei saa käyttää harkintavaltaansa Lue lisää ›

Hyvä hallinto ›

Viranomaisten tulee noudattaa työssään hyvän hallinnon perusteita. Hyvä hallinto on yleiskäsite vaatimuksille, joilla pyritään turvaamaan yksityisten ihmisten oikeudet ja oikeusturva hallintoasioissa. Vaatimukset on siis kohdistettu julkista valtaa käyttävien viranomaisten toimintaan. Hyvän hallinnon mukaisesti viranomaisten toiminta pitää järjestää siten, että ihmiset voivat asianmukaisesti ja helposti saada heidän palvelujaan. Viranomaisilla on esimerkiksi velvollisuus tiedottaa palveluistaan, jotta asiakas Lue lisää ›