Vakiosopimus: Vakiosopimuksen erityisongelmat

Mikä on vakiosopimus ja mitä erityisongelmia siihen liittyy? Suurin osa nykypäivänä solmituista sopimuksista ovat vakiosopimuksia. Yksittäinen kuluttaja ei usein huomaakaan solmineensa useita (vakio)sopimuksia päivän aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita linja-autolipun ostaminen… Lue lisää »

Sopimusoikeus: Sopimusoikeuden kansainvälinen säätely

Miten sopimusoikeutta on kansainvälisesti säädelty? Sopimusoikeuden alalla on olemassa useita suomalaista yritystä koskevia kansainvälisiä koonnoksia kuten, esim. Wienin yleissopimus ja UNIDROIT Principles of International Commercial Contract säännöstöt. Wienin yleisopimuksesta käytetään… Lue lisää »

Sopimus: Yksilöllinen ehto ja vakioehto

Yksilöllinen ehto ohittaa vakioehdon? Sopimusta solmittaessa saatetaan sopia suullisesti tai kirjallisesti jotain, joka on ristiriidassa jonkin vakioehdon kanssa. Tällaisessa tilanteessa on etusija yksilöllisesti sovitulla ehdolla. Ristiriita tapauksessa yksilöllinen ehto siis… Lue lisää »

Sopimus: Vakioehdot osaksi sopimusta

Tulevatko vakioehdot aina sopimuksen osaksi? Osapuolten välisellä sopimuksella ja vakioehdoilla täytyy olla riittävän vahva liityntä, jotta vakioehdot tulisivat sopimuksen osaksi. Tällaista nk. liityntä-ongelmaa ei ole silloin, kun vakioehdot ovat fyysisesti… Lue lisää »

Sopimus: Sopimusvapaus ja sopimuspakko

Onko sopimus joskus pakko tehdä? Tietyissä tilanteissa sopimusvapautta saattaa rajoittaa sopimuspakko. Yksilöllä tai yhteisöllä ei tällöin olekaan oikeutta vapaasti päättää oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sopimusvapauden puitteissa. Yleensä tällainen sopimuspakko on tietyillä… Lue lisää »

Sopimus: Sopimusvapaus

Onko sopimusvapaus hyvä asia? Lähtökohtana Suomen ja useimpien muidenkin maiden sopimusoikeudessa pidetään sopimusvapautta. Sopimusvapaudella tarkoitan vapaaehtoisuuteen perustuvaa tahdonilmaisua, jolla yksilö disponoi omasta oikeudellisesta statuksesta. Näin ollen, pääsääntöisesti täysivaltaisilla ihmisillä ja… Lue lisää »

Sopimus: Sopimuksen pätemättömyys

Mitä sopimuksen pätemättömyydellä tarkoitetaan? Sopimuksen pätemättömyys tarkoittaa sitä, että sopimuksen päättämisajankohtana on ollut käsillä joku häiriö. Käytännössä sopimuksen pätemättömyys merkitsee sitä, ettei sopimusta voida panna tuomioistuimessa täytäntöön. Pätemättömyysperusteita on useita… Lue lisää »

Sopimus: Sopimukseen pakotettaminen

Mikä on sopimukseen pakotetun oikeusasema? Jos sopimuskumppani on käyttänyt pakkoa tai tiennyt pakon käytöstä, on pakko aina pätemättömyysperuste oikeustoimelle. Jos taas pakkoa on käyttänyt jokin kolmas taho eikä sopimuskumppani ole… Lue lisää »