Muutoksenhaku

Hallintoasioiden muutoksenhaku – julkinen hallinto ›

Hallintoasioiden muutoksenhaku pitää sisällään keinot hakea muutosta annettuun hallintopäätökseen. Oikeussuojakeinot voidaan jakaa hallinnon sisäisiin ja ulkoisiin oikeussuojakeinoihin. Katso oikeussuojakeinoista omat artikkelit. Hallintoasioissa muutoksenhausta säätelee yleislaki – hallintolainkäyttölaki. Yleislakia ei sovelleta, jos muutoksenhausta on säännöksiä erityislaeissa. Lähtökohtaisesti päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Tätä asianosaisuutta Lue lisää ›

Ulkoiset oikeussuojakeinot – julkinen hallinto ›

Ulkoiset oikeussuojakeinot ovat päätöksenteon jälkeen käytettävissä olevia keinoja muuttaa annettu ratkaisu. Varsinaiset muutoksenhakukeinot – ulkoiset oikeussuojakeinot Hallintoasiassa tällaisia ovat varsinaiset muutoksenhakukeinot; Hallintovalitus on muutoksenhakukeino, jonka voi tehdä lopullisesta päätöksestä. Jos asiasta voidaan tehdä oikaisuvaatimus, on tämä kortti yleensä käytettävä ensin. Näin vältytään turhilta prosesseilta. Hallintoasioiden sääntelyssä on huomattavaa, että esim. kunta-alalla on paljon erityislakeja kuten Lue lisää ›

Sisäiset oikeussuojakeinot julkisessa hallinnossa ›

Hallinnon sisäiset oikeussuojakeinot ovat lähinnä päätöksenteon jälkeen käytettävissä olevia ns. jälkikäteisiä hallinnon sisäisiä oikeuskeinoja. Sisäisiä oikaisukeinoja ovat ainakin itseoikaisu, hallintokantelu ja päätöksen alistaminen. Itseoikaisujärjestelmän tarkoituksena on lisätä hallintoviranomaisten vastuuta hallintopäätösten oikeellisuudesta senkin jälkeen, kun hallintopäätös on tehty. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hallintopäätösten virheistä tulisi korjatuksi jo hallintoviranomaisessa. Tämä on omiaan paitsi tehostamaan oikeusturvaa myös parantamaan Lue lisää ›

Hallintovalitus ›

Hallintovalitus on valitus, jolla voidaan tietyissä tapauksissa hakea muutosta kunnan viranomaisen päätökseen. Hallintovalitusta käytetään ainoastaan silloin, kun erityislainsäädännössä niin säädetään. Näin on määrätty esimerkiksi perusopetuslaissa. Perusopetuslain mukaisiin päätöksiin haetaan siis muutosta hallintovalituksella. Hallintovalitus tehdään hallinto-oikeudelle. Hallintovalitus ja kunnallisvalitus ovat siis vaihtoehtoisia valituksia. Samasta asiasta voidaan valittaa vain jommallakummalla. Kunnallisvalitus väistyy, jos erityislainsäädännössä säädetään hallintovalituksesta. Hallintovalitus Lue lisää ›

Kunnallisvalitus ›

Kunnallisvalitus on valitus, jolla valitetaan kunnanvaltuuston päätöksistä. Se tehdään hallinto-oikeudelle. Kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen, sekä kuka tahansa kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen voi tehdä ainoastaan laillisuusperusteella. Se tarkoittaa, että valittaa voidaan vain lainvastaisesta päätöksestä. Päätös voi olla lainvastainen esimerkiksi siksi, ettei viranomaisella ole lain mukaan ollut oikeutta tehdä kyseisen kaltaista päätöstä, tai siksi, että esteellinen henkilö on Lue lisää ›

Oikaisuvaatimus ›

Oikaisuvaatimuksella haetaan muutosta kunnanhallituksen ja kunnan lautakuntien päätöksiin. Vaatimus voidaan tehdä, kun ollaan tyytymättömiä johonkin päätökseen. Sillä siis vaaditaan oikaisua päätökseen. Kunnanvaltuustoa lukuunottamatta myös muiden kunnan toimielinten (esim. johtokunnat) päätöksiin haetaan oikaisua oikaisuvaatimuksella. Näiden toimielinten päätösten kohdalla oikaisuvaatimus on pakollinen esivaihe muutoksenhaulle. Niiden päätöksistä ei siis voi suoraan valittaa kunnallisvalituksella. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti sille toimielimelle, Lue lisää ›