Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos

Mikäli työeläkevakuutusmaksupetoksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja työeläkevakuutusmaksupetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi työeläkevakuutusmaksupetokseksi. Työnantaja tai tämän edustaja tuomitaan törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta vankeuteen… Lue lisää »

Törkeä veropetos

Mikäli veropetoksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi veropetokseksi. Törkeästä veropetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja… Lue lisää »

Veropetos

Henkilö joka antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta; tai, salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan; tai, veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden,… Lue lisää »

Verorikkomus

Mikäli henkilö hankkiakseen joko itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä jättää muun syyn kuin maksukyvyttömyyden tai tuomioistuimen määräämän maksukiellon takia ennakonpidätyksen, lähdeveron tai tilitettävän varainsiirtoveron, kalenterikuukaudelta lasketun liikevaihtoveron tai vastaavan eräistä… Lue lisää »

Lahjominen elinkeinotoiminnassa

Mikäli toimija lupaa, tarjoaa tai antaa lahjottavalle itselleen taikka toiselle osoitetun oikeudettoman edun (lahjuksen) elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevalle, tai, elinkeinonharjoittajana toimivan yhteisön tai elinkeinotoimintaa harjoittavan säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle,… Lue lisää »

Kulutusluottorikos

Kulutusluottoon perustuvasta saatavasta ei saa ottaa kuluttajan vekselisitoumusta eikä muuta sitoumusta, jonka luovutus tai panttaus rajoittaa kuluttajan oikeutta tehdä kaupan tai palvelussopimuksen johdosta väitteitä sitoumuksen vilpittömässä mielessä haltuunsa saanutta kohtaan.… Lue lisää »

Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa

Mikäli toimija elinkeinonharjoittajan palveluksessa ollessaan, tai, elinkeinonharjoittajana toimivan yhteisön tai elinkeinotoimintaa harjoittavan säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan pyytää lahjuksen itselleen tai… Lue lisää »

Markkinointirikos

Mikäli toimija joko tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, katsotaan hänen syyllistyvän markkinointirikokseen. Markkinointirikoksesta tuomitaan sakkoa… Lue lisää »

Tilintarkastusrikos

Mikäli henkilö rikkoo lain vaatimusta tilintarkastuskertomuksen laatimisesta, katsotaan teko, milloin se ei ole vähäinen, tilintarkastusrikokseksi. Tilintarkastusrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Tuottamuksellinen kirjanpitorikos

Mikäli kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö kokonaan tai osaksi liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen taikka hävittää,… Lue lisää »