Rangaistukset, yhteisösakko

Rikosuhrimaksu ›

Rikosuhrimaksu on kiinteä maksu, jonka suorittaa rikoksen tekijä, joka on syyllistynyt rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Maksun tarkoituksena on vahvistaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtionrahoitusta rikosuhrimaksujen tuottoa vastaavalla määrällä. Maksu siirtää taloudellista vastuuta rikosuhripalveluiden järjestämisestä valtiolta rikosten tekijöille. Rikosuhrimaksu esimerkiksi lisätään myös sakkoon. Ei kuitenkaan lievimmissä tapauksissa, koska niistä ei voi seurata vankeutta. Lue lisää ›

Yhdyskuntapalvelu: Yhdyskuntapalveluun tuomitun velvollisuudet ›

Yhdyskuntapalveluun tuomittu on velvollinen osallistumaan palvelusuunnitelman laatimiseen sekä palvelun täytäntöönpanon vaatimiin tilaisuuksiin. Yhdyskuntapalveluun tuomitun on ehdottomasti noudatettava hänelle vahvistettua palvelusuunnitelmaa ja palvelun aikataulua, sekä huolellisesti ja moitteetta suoritettava hänelle annetut tehtävät. Tuomittu ei saa palvelupaikalla tai yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa käyttää alkoholia tai muuta päihdyttävää ainetta, eikä olla päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen. Mikäli tuomittu on Lue lisää ›

Yhdyskuntapalvelu: Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano ja suorittaminen ›

Yhdyskuntapalvelun suorittamista varten kriminaalihuoltolaitos vahvistaa yhdyskuntapalvelun suorittajalle palvelusuunnitelman, joka sisältää yhdyskuntapalvelun palvelutehtävät ja palvelun päättymispäivän. Palvelusuunnitelmaan kirjataan niin ikään palvelutehtävien ja palvelupaikan olojen edellyttämät yhdyskuntapalvelun suorittamista koskevat tarpeelliset ehdot. Kriminaalihuoltolaitos laatii myös erikseen yhdyskuntapalvelun tarkan aikataulun. Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano tulee aloittaa viipymättä, ja palvelu on suoritettava loppuun vuoden kuluessa siitä, kun tuomio on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Kriminaalihuoltolaitos Lue lisää ›

Yhdyskuntapalvelu: Yhdyskuntapalvelu rangaistuksena ›

Yhdyskuntapalvelu on vaihtoehto vankeusrangaistukselle. Toisin sanoen, yhdyskuntapalvelu on ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus. Yhdyskuntapalvelu käsittää vähintään 20 ja enintään 200 tuntia valvonnan alaisena tehtävää säännöllistä, palkatonta työtä. Enintään kymmenen tuntia yhdyskuntapalvelurangaistuksesta on mahdollista suorittaa osallistumalla uusintarikollisuuden vähentämistä tukeviin toimintaohjelmiin taikka käyttämällä kriminaalihuoltolaitoksen hyväksymällä tavalla päihdeongelmien vähentämiseen tarkoitettuja palveluja. Yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen edellytyksenä on se, että rikoksentekijä Lue lisää ›

Yhdyskuntapalvelu: Vankeusrangaistuksen vaikutus yhdyskuntapalvelun suorittamiseen ›

Mikäli syyttäjä päättää syyttää yhdyskuntapalvelua suorittavaa henkilöä sellaisesta rikoksesta, josta voi syyttäjän arvion mukaan olla seuraamuksena vankeutta, voi syyttäjä yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon kieltämiseksi ilmoittaa asiasta kriminaalihuoltolaitokselle. Kriminaalihuoltolaitoksen on tämän ilmoituksen saatuaan kiellettävä palvelun aloittaminen tai jo aloitetun jatkaminen. Tuomitessaan aiemmin yhdyskuntapalveluun tuomitun henkilön tästä yhdyskuntapalvelusta erilliseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen voi tuomioistuin niin ikään samalla kieltää aloittamasta tai Lue lisää ›

Yhdyskuntapalvelu: Soveltuvuusselvitys ›

Yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen arvioimista varten kriminaalihuoltolaitos laatii soveltuvuusselvityksen. Mikäli virallinen syyttäjä päättää nostaa syytteen sellaisesta rikoksesta, josta voidaan tuomita yhdyskuntapalvelua, on tämän syyttäjän hankittava kriminaalihuoltolaitokselta arvio siitä, voidaanko rikoksesta epäillyn olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta, nk. soveltuvuusselvitys. Soveltuvuusselvitystä ei tarvitse hankkia, mikäli odotettavissa olevan rangaistuksen laji ja pituus sekä muut asiat huomioon ottaen on ilmeisen epätodennäköistä, että kyseisen Lue lisää ›

Virkatoimet: Virkamiehen vastuu virkatoimistaan ›

Onko virkamies vastuussa virkatoimistaan? Suomen lain mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta toimielimen päätöksestä, jota hän on tuon toimielimen jäsenenä kannattanut. Päätöksen esittelijä on aina vastuussa päätöksestä, ellei hän ole kirjannut tehtyyn päätökseen eriävää mielipidettään. Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia Lue lisää ›

Vankeus: Elinkautinen vankeus ja määräaikainen vankeus ›

Elinkautinen vai määräaikainen vankeus? Suomessa vankeutta voidaan tuomita joko elinkaudeksi tai määräajaksi. Jälkimmäistä tuomitaan aina vähintään 14 vuorokautta ja enimmillään kaksitoista vuotta. Joskus rikoksentekijä on syyllistynyt kahteen tai useampaan rikokseen samalla kertaa. Hänet saatetaan tällöin tuomita kärsimään yhteistä rangaistusta. Yhteisen rangaistuksen enimmäispituus voi enimmillään olla viisitoista vuotta.