Avioliitto

Kirkollisvalitus ja valitusperusteet säädellään laissa ›

Kirkollisvalitus on valitus, jonka voi tehdä useiden evankelisluterilaisen kirkon elinten päätöksistä. Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, seurakunnan ja hiippakunnan vaalilautakunnan, hiippakuntavaltuuston, tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen päätökseen sekä kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta. Alistettavassa asiassa valitus tehdään kuitenkin alistusviranomaiselle. Oikaisuvaatimus on siis useimmissa tilanteissa ensivaiheen muutoksenhakukeino. Kirkollisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, Lue lisää ›

Sukunimen muuttaminen avioliiton alkaessa tai purkautuessa ›

Sukunimen muuttaminen on tiettyjen edellytysten täyttyessä mahdollista avioliiton alkaessa, aikana ja purkautuessa. Avioliiton solmimiseen ja purkautumiseen liittyy usein sukunimen muuttaminen. Myös avioliiton aikana esiintyy usein tarve muuttaa sukunimi, jos esimerkiksi uusi kaksoisnimi ei tunnukaan hyvältä vaihtoehtolta. Sukunimen muuttaminen näissä tilanteissa onnistuu ilmoittamalla siitä maistraatille. Tämä artikkeli kertoo sukunimimuutoksista avioliiton alkaessa tai purkautuessa. Ensinnäkin puolisot voivat Lue lisää ›

Lumeavioliitto ›

Lumeavioliitto on avioliiton muoto, jolla tavoitellaan tavalliselle avioliitolle vieraita tarkoitusperiä. Avioliitto on siis solmittu niin sanotusti ”vääristä syistä”. Avioliiton tarkoituksena on tavallisesti perheen perustaminen. Lumeavioliitosta voi siis olla kyse esimerkiksi silloin, kun avioliitto solmitaan vain, jotta mahdollistettaisiin maahanmuuttajan muutto Suomeen, sillä avioliitto suomalaisen kanssa voi olla peruste oleskeluluvan saamiselle. Jos maahanmuuttovirasto tällaisessa tilanteessa katsoo, ettei Lue lisää ›

Putatiiviliitto eli mitätön avioliitto ›

Putatiiviliitto tarkoittaa avioliittoa, jonka osapuolet erheellisesti luulevat olevan laillinen. Putatiiviliitto on siis oikeasti mitätön liitto. Mitättömään avioliittoon ei liity tavallisen eli laillisen avioliiton oikeusvaikutuksia. Tästä esimerkkinä ovat tilanteet, joissa puolisoilla ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen eikä perintöoikeutta toistensa jälkeen. Milloin avioliitto on mitätön ja kyseessä onkin putatiiviliitto? Avioliitto on mitätön, jos vihkiminen on toimitettu virheellisesti. Lue lisää ›

Omaisuuden ositus ›

Omaisuuden ositus on avioliitto-oikeudellinen toimitus, jossa avioliiton purkauduttua tai avioeron vireillä ollessa puretaan puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Omaisuuden ositus on toimitettava myös silloin, kun puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii. Muiden kuin aviopuolisoiden ja rekisteröityjen kumppanien välillä ei ositusta toimiteta, koska avio-oikeutta vastaavaa oikeutta toisen omaisuuteen ei muilla pariskunnilla ole. Omaisuuden osituksesta säädellään niin Lue lisää ›

Siviilivihkiminen ›

Siviilivihkiminen antaa vihkiseremonian osalta useampia vaihtoehtoja ja joustovaraa puolisoiden henkilökohtaisille ratkaisuille. Näin ei ole kirkollisessa toimituksessa, joka toteutetaan aina jumalanpalveluksena. Siviilivihkiminen voidaan toimittaa mikäli avioliiton esteet on tutkittu ja avioliittoon aikoville on annettu tästä todistus. Siviilivihkimisen on velvollinen toimittamaan käräjäoikeudessa laamanni ja käräjätuomari sekä Digi- ja väestötietovirastossa henkikirjoittaja. Toimitus tapahtuu henkilön avulla ja vahvistus tapahtuu toimistossa. Avioliiton vahvistaa Lue lisää ›

Omaisuus avioliitossa ›

Avioliitossa puolisoiden kesken vallitsee omaisuuden erillisyyden periaate, joka taataan avioliittolaissa. Avioliiton myötä puolisoiden omistaman omaisuuden omistussuhteet eivät siis muutu. Se omaisuus, mikä puolisolla on avioliittoon mennessä, kuuluu hänelle avioliiton solmimisen jälkeenkin. Samoin ovat hänen omaisuuttaan ne, jotka hän avioliiton aikana itselleen hankkii. Nimiperiaate Vaikka puolisot keskenään olisivat tietoisia, mikä omaisuus on kenenkin hankkima, voi sovitusta syntyä Lue lisää ›

Avioliitto ›

Avioliitto voi olla miehen ja naisen tai samaa sukupuolta olevien välinen yhteiselon muoto, jolle oikeusjärjestyksemme takaa tietyt avioliittolaissa tarkemmin määritellyt oikeusvaikutuksensa. Puolisoilla on avioliiton myötä muun muassa avio-oikeus toistensa omaisuuteen sekä oikeus yhteiseen ottolapseen ja sukunimeen. Avioliitto ja alkuvaiheet Avioliittoa edeltää kihlaus, jolle laki ei aseta muotovaatimuksia eikä kihlauksella juurikaan ole oikeutta luovaa vaikutusta. Avioliittolaki Lue lisää ›

Kirkollinen vihkiminen ›

Avioliittoon vihittäessä voidaan toimittaa joko kirkollinen vihkiminen tai vaihtoehtoisesti siviilivihkiminen puolisoiden oman päätöksen mukaan. Kirkollinen vihkiminen toimitetaan evankelisluterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa kirkkokunnassa tai muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa, jolle opetusministeriö on antanut vihkimisoikeuden. Miten kirkollinen vihkiminen toimitetaan? Suomen evankelisluterilaisen kirkkojärjestyksen mukaan kirkollisesti voidaan vihkiä sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai Lue lisää ›

Aviovarallisuusjärjestelmä ja aviovarallisuussuhde ›

Aviovarallisuusjärjestelmä kaikessa yksinkertaisuudessaan perustuu varojen ja velkojen erillisyyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että avioliiton aikana kumpikin puolisoista omistaa henkilökohtaisesti omiin nimiin hankkiman omaisuutensa ja vastaa omista veloistaan. Tästä seuraa myös nimiperiaate; puolisoista se, jonka nimiin omaisuus on hankittu, on omaisuuden omistaja. Nimiperiaatteesta huolimatta, aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen elleivät puolisot ole toisin sopineet. Näin ollen avio-oikeuden vallitessa Lue lisää ›