Yritysten väliset sopimukset: Markkinoiden jakaminen

Markkinoiden jakaminen on kiellettyä kilpailun rajoittamista Markkinoiden jakamisella tarkoitetaan markkina-alueiden, markkinaosuuksien tai asiakkaiden jakamista. Jos yritys saa toimia ainoana tai lähes ainoana toimijana omalla alueellaan, se vaikuttaa silloin ennen pitkää… Lue lisää »

Määräävä markkina-asema: Kohtuuton hinnoittelu

Ylihinnoittelu ja alihinnoittelu Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi sekä ylihinnoitella että alihinnoitella tuotteitaan tai palveluitaan. Molemmin päin tehty hinnoittelu voi olla kohtuutonta ja sitä kautta kiellettyä. Jos tällaisella hinnoittelulla on… Lue lisää »

Määräävä markkina-asema: Aseman väärinkäyttö

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Määräävän markkina-aseman saavuttaminen ei ole kiellettyä, mutta määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on. Kiellon taustalla on ajatus siitä, että toimiva kilpailu on talousjärjestelmämme perusedellytys. Määräävä markkina-asema horjuttaa kilpailuasetelmaa ts.… Lue lisää »

Määrähinnoittelu kiellettynä kilpailunrajoittamisen keinona

Määrähinnoittelu Määrähinnoittelua pidetään yhtenä vakavimmista kilpailunrajoituksista. Määrähinnoittelu tarkoittaa jälleenmyyntihinnan määräämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että tuotteen valmistaja kieltäytyy myymästä tuotteitaan jälleenmyyjille, jos he eivät sitoudu tiettyyn ylemmän myyntiportaan määräämään… Lue lisää »

Kilpailunrajoitus käsitteenä

Mitä kilpailunrajoittaminen tarkoittaa? Kilpailunrajoituksesta säädetään laissa kilpailunrajoituksista. Sen mukaan elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista… Lue lisää »

Kilpailunrajoittamisen tavoista

Horisontaaliset ja vertikaaliset kilpailunrajoitukset Horisontaalisilla kilpailunrajoituksilla tarkoitetaan samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua rajoittavia sopimuksia ja menettelyjä. Tällaista kiellettyä toimintaa voi olla esimerkiksi kahden samaa hyödykettä… Lue lisää »

Tarjouskilpailu

Mitä tarkoittaa tarjouskilpailu julkisissa hankinnoissa? Kilpailuttaminen tarkoittaa julkisissa hankinnoissa sitä, että hankintayksikön on järjestettävä tarjouskilpailu. Järjestetyn kilpailun perusteella hankintayksikön on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Hankintamenettely määrittää, voivatko kaikki halukkaat toimittajat… Lue lisää »

Kynnysarvot

Mitä ovat kynnysarvot? Julkisista hankintamenettelyä ei tarvitse noudattaa pienissä hankinnoissa. Kyseinen menettely tulee kyseeseen vain siinä tapauksessa, että kansalliset tai EU -tason kynnysarvot hankintojen osalta ylittyvät. Kansalliset kynnysarvot säädellään hankintalaissa… Lue lisää »

Julkinen hankinta

Mikä on julkinen hankita? Eräiden hankintayksiköiden hankinnat ovat julkisia hankintoja, jolloin näillä hankintayksiköillä on kilpailuttamisvelvollisuus hankintoja tehtäessä. Tällaisia hankintayksiköitä ovat lähtökohtaisesti valtion ja kuntien viranomaiset ja valtion liikelaitokset sekä eräät… Lue lisää »