Avustuksen väärinkäyttö

Mikäli henkilö avustuksen myöntämispäätöksen ehtojen tai määräysten vastaisesti käyttää avustusta olennaisesti vastoin sen käyttötarkoitusta, katsotaan hänen syyllistyvän avustuksen väärinkäyttöön. Avustuksen väärinkäytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Avustuspetos

Mikäli henkilö antaa avustuksesta päättävälle väärän tiedon seikasta, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, tai salaa sellaisen seikan; taikka, jättää ilmoittamatta sellaisesta avustuksen saantiin, määrään tai… Lue lisää »

Avustusrikkomus

Mikäli avustuspetos tai avustuksen väärinkäyttö, ottaen huomioon tavoitellun hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko avustusrikkomukseksi. Avustusrikkomuksesta tuomitaan sakkoa. Avustusrikkomuksesta voidaan jättää ilmoitus tekemättä,… Lue lisää »

Lievä veropetos

Mikäli veropetos, huomioon ottaen tavoitellun taloudellisen hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi veropetokseksi. Lievästä veropetoksesta tuomitaan sakkoa. Lievästä veropetoksesta voidaan jättää ilmoitus… Lue lisää »

Työeläkevakuutusmaksupetos

Työnantaja tai tämän edustaja, joka laiminlyö työntekijän eläkevakuuttamisvelvollisuuden tai muun laissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden; tai, antaa vakuutusmaksuun tai eläkkeistä aiheutuvien kulujen jakamiseen vaikuttavan tiedon virheellisenä tai kieltäytyy antamasta mainittuja tietoja; tai,… Lue lisää »

Törkeä avustuspetos

Mikäli avustuspetoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä ja avustuspetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi avustuspetokseksi. Törkeästä avustuspetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos

Mikäli työeläkevakuutusmaksupetoksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja työeläkevakuutusmaksupetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi työeläkevakuutusmaksupetokseksi. Työnantaja tai tämän edustaja tuomitaan törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta vankeuteen… Lue lisää »

Törkeä veropetos

Mikäli veropetoksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi veropetokseksi. Törkeästä veropetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja… Lue lisää »

Veropetos

Henkilö joka antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta; tai, salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan; tai, veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden,… Lue lisää »

Verorikkomus

Mikäli henkilö hankkiakseen joko itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä jättää muun syyn kuin maksukyvyttömyyden tai tuomioistuimen määräämän maksukiellon takia ennakonpidätyksen, lähdeveron tai tilitettävän varainsiirtoveron, kalenterikuukaudelta lasketun liikevaihtoveron tai vastaavan eräistä… Lue lisää »