Rikokset julkista taloutta vastaan

Verorikkomus ›

Mikäli henkilö hankkiakseen joko itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä jättää muun syyn kuin maksukyvyttömyyden tai tuomioistuimen määräämän maksukiellon takia ennakonpidätyksen, lähdeveron tai tilitettävän varainsiirtoveron, kalenterikuukaudelta lasketun liikevaihtoveron tai vastaavan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron, tilitettävän arvonlisäveron tai työnantajan sosiaaliturvamaksun määräajassa suorittamatta, katsotaan hänen syyllistyvän verorikkomukseen. Verorikkomuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Verorikkomuksena ei pidetä Lue lisää ›

Veropetos ›

Henkilö joka antamalla viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta; tai, salaamalla verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan; tai, veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle; tai, muuten petollisesti, aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa veron määräämättä jättämisen tai sen määräämisen liian alhaiseksi taikka veron aiheettoman palauttamisen, syyllistyy Lue lisää ›

Törkeä veropetos ›

Mikäli veropetoksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi veropetokseksi. Törkeästä veropetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos ›

Mikäli työeläkevakuutusmaksupetoksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja työeläkevakuutusmaksupetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi työeläkevakuutusmaksupetokseksi. Työnantaja tai tämän edustaja tuomitaan törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Törkeä avustuspetos ›

Mikäli avustuspetoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä ja avustuspetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi avustuspetokseksi. Törkeästä avustuspetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Työeläkevakuutusmaksupetos ›

Työnantaja tai tämän edustaja, joka laiminlyö työntekijän eläkevakuuttamisvelvollisuuden tai muun laissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden; tai, antaa vakuutusmaksuun tai eläkkeistä aiheutuvien kulujen jakamiseen vaikuttavan tiedon virheellisenä tai kieltäytyy antamasta mainittuja tietoja; tai, jättää työntekijältä perimänsä työntekijän työeläkevakuutusmaksun tilittämättä työntekijän eläkevakuutusta hoitavalle eläkelaitokselle ja näin aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa työeläkevakuutusmaksun määräämättä jättämisen tai tämän määräämisen liian alhaisena tai Lue lisää ›

Lievä veropetos ›

Mikäli veropetos, huomioon ottaen tavoitellun taloudellisen hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi veropetokseksi. Lievästä veropetoksesta tuomitaan sakkoa. Lievästä veropetoksesta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, mikäli veron korotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi tehdystä teosta.

Avustusrikkomus ›

Mikäli avustuspetos tai avustuksen väärinkäyttö, ottaen huomioon tavoitellun hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko avustusrikkomukseksi. Avustusrikkomuksesta tuomitaan sakkoa. Avustusrikkomuksesta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, mikäli avustuksen takaisinperintä harkitaan riittäväksi seuraamukseksi tehdystä teosta.

Avustuspetos ›

Mikäli henkilö antaa avustuksesta päättävälle väärän tiedon seikasta, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, tai salaa sellaisen seikan; taikka, jättää ilmoittamatta sellaisesta avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin olennaisesti vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta, josta myöntämispäätöksen yhteydessä tai muuten on erityisesti velvoitettu ilmoittamaan, ja tällä tavoin hankkii tai yrittää hankkia itselleen tai toiselle taloudellista Lue lisää ›

Avustuksen väärinkäyttö ›

Mikäli henkilö avustuksen myöntämispäätöksen ehtojen tai määräysten vastaisesti käyttää avustusta olennaisesti vastoin sen käyttötarkoitusta, katsotaan hänen syyllistyvän avustuksen väärinkäyttöön. Avustuksen väärinkäytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.