Potilasvahinkoilmoitus

Potilasvahinkoilmoitus on ilmoitus, joka tehdään, kun potilalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidossa henkilövahinko. Ilmoituksella voi hakea korvausta hoidossa tapahtuneesta vahingosta. Korvattavia vahinkoja ovat hoitovahinko, infektiovahinko, tapaturmavahinko, laitevahinko, palovahinko, lääkkeen toimittamisvahinko ja… Lue lisää »

Erikoissairaanhoitoon pääsy

Erikoissairaanhoitoon pääsyssä kansalaisille aiheutuvat ongelmat liittyvät usein kunnallisen terveydenhuollon kautta saataviin palveluihin. Jokainen voi luonnollisesti käyttää haluamiaan erikoissairaanhoidon palveluita valitsemillan yksityisillä klinikoilla valitsemissaan paikoissa. Kustannukset erikoissairaanhoidosta voivat kuitenkin tällöin nousta… Lue lisää »

Potilasasiakirja

Potilasasiakirja sisältää tietoja potilaasta, hänen tilastaan ja annetuista hoidoista. Potilasasiakirjat liittyvät keskeisesti potilaan saamiin hoitoihin ja hoidon järjestämiseen. Potilasasiakirjoista selviää myös mm. määrätyt tutkimukset ym. hoitoon vaikuttavat keskeiset seikat. Potilasasiakirjat… Lue lisää »

Terveyden- ja sairaanhoito

Onko jokaisella on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon? Jokainen Suomessa pysyvästi asuva henkilö on oikeutettu ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hoito tapahtuu kuitenkin aina käytettävissä olevien puitteiden… Lue lisää »

Potilaan tiedonsaantioikeus

Mitä potilaalla on oikeus tietää? Potilaalla on oikeus tietoon käyttäessään terveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkärin on annettava potilaalle kaikki häntä koskevat tiedot. Potilaalle on annettava selvitys… Lue lisää »

Potilaan itsemääräämisoikeus

Voiko potilas itse määrätä hoidostaan? Kaikessa terveydenhuollossa on otettava huomioon potilaan itsemääräämisoikeus. Vaikka lääkärillä on oikeus tehdä hoitopäätöksiä, hän ei saa päättää potilaan hoidosta kuulematta ensin potilasta. Hoito on aina… Lue lisää »

Potilaan oikeussuojakeinot: Muistutus

Mikä on muistutus? Jos potilas on tyytymätön hoitoonsa tai kohteluunsa hoitosuhteen aikana, hän voi tehdä asiasta muistutuksen. Muistutus tehdään sen terveydenhuollon yksikön vastaavalle johtajalle, jossa potilas on asioinut. Muistutuksen tarkoituksena… Lue lisää »

Sosiaaliturvalainsäädäntö Suomessa asuville

Asutko Suomessa sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisen kannalta? Sosiaaliturvan saamisen kannalta on merkityksellistä Suomessa asuminen. Jokainen Suomessa asuva 16 vuotta täyttänyt henkilö on vakuutettu mm. vanhuuden, työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta. Kansaneläkelaitos ratkaisee sen,… Lue lisää »

Sairausvakuutus

Mitä etuuksia sairausvakuutuksen perusteella voi saada? Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella osan sairauskuluistasi, jos sairastut. Käytännössä jokainen Suomessa asuva on vakuutettu sairauden varalta. Sairausvakuutusta hoitaa kansaneläkelaitos, jonka yhteydessä toimii sairausvakuutusasiain neuvottelukunta.… Lue lisää »

Oikeus sosiaaliturvaan

Oikeus sosiaaliturvaan Oikeus sosiaaliturvaan on perustuslaissa tunnustettu oikeus, jolla taataan jokaiselle ihmisarvoisen elämän edellyttämä toimeentulo ja huolenpito. Perustuslaki antaa yleisohjeen, jota muualla lainsäädännössä on toteutettava. Lailla on taattava jokaiselle oikeus… Lue lisää »