Kuluttajansuoja

Kuluttajansuoja: Kulutushyödyke, kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja ›

Kuka on kuluttaja ja mikä on kulutushyödyke? Kulutushyödykkeellä tarkoitetaan tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten. Kuluttaja taas on luonnollinen henkilö, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Elinkeinonharjoittaja on luonnollinen henkilö taikka yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, joka Lue lisää ›

Kuluttajansuoja: Kuluttajansuojalaki ›

Milloin kuluttajansuojalaki soveltuu? Pääasiallinen kuluttajia suojaava laki oikeusjärjestyksessämme on kuluttajansuojalaki. Kuluttajansuojalain säännökset koskevat kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Kuluttajansuojasäännöksia sovelletaan myös hyödykkeiden välittämiseen elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle. Kuluttajankaupan säännökset soveltuvat myös vaihtoon. Kuluttajansuojalaki ei koske lakisääteisiä vakuutuksia eikä työntekijän ryhmähenkivakuutusta tai sitä vastaavaa kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää etuutta.

Elinkeinonharjoittaja: Markkinointikielto ›

Mitä markkinointikielto tarkoittaa? Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta kuluttajansuojasäännösten vastaista markkinointia taikka uudistamasta sellaista tai siihen rinnastettavaa markkinointia, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista. Kieltoa tehostetaan uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Kiellon määrää markkinaoikeus ja se voidaan antaa myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Kiellon määrätessään markkinaoikeus voi velvoittaa Lue lisää ›

Vahingonkorvaus: Viivästys voi oikeuttaa vahingonkorvaukseen ›

Onko vahingonkorvaus mahdollinen viivästyksen vuoksi? Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimeksisaajan viivästyksen vuoksi. Toimeksisaaja voi vapautua korvausvastuusta, jos hän kykenee osoittamaan, että viivästys johtuu hänestä riippumattomasta syystä, jota hän ei kohtuudella olisi voinut ottaa huomioon toimeksiantosopimusta tehtäessä. Välillisen vahingon toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Lue lisää ›

Vahingonkorvaus: Palveluksen virheellisyys voi oikeuttaa korvaukseen ›

Onko mahdollista saada vahingonkorvausta palveluksen virheen vuoksi? Palveluksen virheellisyydestä johtuen toimeksiannon tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen. Korvausta on mahdollista saada tilaajalle tai tämän perheenjäsenelle palveluksen virheestä aiheutuneesta henkilö- ja esinevahingosta. Välillisen vahingon toimeksisaaja on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Palveluksen suorittamiseen käytetystä materiaalista muulle omaisuudelle mahdollisesti aiheutuva vahinko voi tulla Lue lisää ›

Toimeksisaaja: Lisätyöt vain tilaajan luvalla ›

Saako toimeksisaaja tehdä ns. lisätöitä? Toimeksisaaja voi palvelusta suorittaessaan havaita tarpeen lisätöihin, joista ei ole toimeksiantosopimuksessa tilaajan kanssa sovittu. Lisätyöt on usein tarkoituksenmukaista ja tilaajan edun mukaista suorittaa samassa yhteydessä sovittujen toimenpiteiden kanssa. Toimeksisaajan on pääsääntöisesti pyydettävä tilaajalta lupa lisätöiden suorittamiseen. Jos tilaajaa ei kohtuullisessa ajassa tavoiteta, lisätyöt saa suorittaa vain, jos niistä perittävät kustannukset Lue lisää ›

Toimeksisaaja: Kieltäytyminen palvelun suorituksesta ›

Saako toimeksisaaja kieltäytyä suorituksesta? Palveluksen hinta voi olla sovittu maksettavaksi etukäteen joko kokonaan tai osaksi. Jos tilaaja ei sovittua ennakkomaksua suorita, on toimeksisaajalla oikeus pidättyä suorituksesta, kunnes hän saa maksun. Suorituksen keskeyttämisestä hänen on viipymättä ilmoitettava tilaajalle. Toimeksisaajan on kuitenkin suoritettava vaaran torjumiseksi välttämättömät toimenpiteet. Toimeksisaajalla on oikeus korvaukseen niistä ylimääräisistä kustannuksista, jotka suorituksen ennenaikaisesta Lue lisää ›

Palvelussopimus: Palvelusopimuksen purku tai hinnanalennus ›

Hinnanalennus vai palvelussopimuksen purku? Jos virheen oikaisu ei ole mahdollista tai jos oikaisua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä, tilaaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Hinnanalennus on yleensä ensisijainen keino palvelussopimuksen purkamiseen nähden. Vaikka palveluksen suorittaminen on kesken, saa tilaaja purkaa toimeksiantosopimuksen suorittamatta olevalta osalta, jos on painavia syitä olettaa, että Lue lisää ›

Palvelus: Virheilmoitus ›

Virheilmoitus kohtuullisessa ajassa! Tilaajan on ilmoitettava palveluksen virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Tilaaja saa vedota palveluksen virheeseen virheilmoituksen tekoajasta huolimatta, jos toimeksisaaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti taikka jos virhe perustuu siihen, että palvelus ei ominaisuuksiltaan vastaa terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi asetettuja vaatimuksia.

Palvelus: Virheen oikaisu ›

Voinko vaatia virheen oikaisua? Toimeksisaajan on tilaajan vaatimuksesta korjattava virhe tai uusia virheellinen suoritus ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä lisäkustannuksia. Toimeksisaaja ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Toimeksisaaja saa omalla kustannuksellaan nimenomaisesta pyynnöstä riippumatta suorittaa oikaisun, jos hän tilaajan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Tilaaja Lue lisää ›