Kuluttajansuoja

Palvelus: Virheellinen palvelus ›

Milloin palveluksessa on virhe? Kuluttajansuojalaissa on yleinen virhesäännös kuluttajanpalvelusopimuksia varten: palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Mitä sitten voidaan katsoa sovitun? Kirjallisessa toimeksiantosopimuksessa on ehkä sovittu mitä tehdään, ja lisäksi suullisesti. Yhtä lailla suullinenkin sopimus on sitova, se on vain vaikeampi näyttää toteen. Siksi on syytä pistää paperille ainakin Lue lisää ›

Palvelus: Viivästykseen vetoaminen ›

Muista vedota viivästykseen! Jos palvelus on luovutettu viivästyneenä, tilaajan on ilmoitettava tyytymättömyytensä ja halunsa purkaa sopimus tai vaatia vahingonkorvausta. Ilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa toimeksiannon suorittamisesta. Jos tilaaja purkaa sopimuksen, hän ei ole velvollinen erikseen ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksesta. Jos palveluksen tilaaja ei tee reklamaatiota kohtuullisessa ajassa, voi hän menettää oikeutensa vaatia hyvitystä viivästyksen johdosta.

Palvelus: Vaatimukset palveluksen virheen vuoksi ›

Mitä voin vaatia, jos palveluksessa on virhe? Kuluttajanpalvelussopimuksessa olevan virheen johdosta tilaajalla on erinäisiä oikeuksia toimeksisaajaa kohtaan. Tilaajan ensisijainen suojakeino on oikeus pidättyä maksusta. Sen jälkeen on syytä vaatia virheen oikaisua. Jos virhettä ei oikaista tai se ei ole mahdollista, tulee kysymykseen hinnanalennus ja viimekädessä toimeksiannon purkaminen ja mahdollinen vahingonkorvaus. Jotta virheen perusteella on oikeutettu Lue lisää ›

Palvelus: Tietojen antaminen palveluksesta ›

Millaista tietoa palveluksesta on annettu? Palveluksen on vastattava niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä ja suorituksestaan ennen sopimuksen tekoa ja joiden voidaan katsoa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Sama koskee palvelusta suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Tiedot tulee olla paikkansa pitäviä, vaikka ne on antanut joku muu kuin toimeksisaaja toimeksisaajan lukuun. Lue lisää ›

Palvelus: Palveluksen suorittamisen viivästyminen ›

Mitä jos palveluksen suorittaminen viivästyy? Toimeksisaajan suorittaman palveluksen viivästyminen oikeuttaa tilaajan ryhtymään tiettyihin suojatoimiin. Ensinnäkin tilaajalla on toimeksisaajan viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta palveluksen hintaa. Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää enempää kuin mihin hänellä ilmeisesti on viivästyksen perusteella oikeus. Tilaajalla on oikeus vaatia toimeksisaajalta sopimuksen täyttämistä kohtuullisessa ajassa. Jos tilaaja antaa toimeksisaajalle kohtuullisen lisäajan palveluksen Lue lisää ›

Palvelus: Palveluksen suorittamisaika ›

Milloin palvelus on suoritettava? Palveluksen suorittamisajasta voivat toimeksisaaja ja tilaaja vapaasti sopia. Jos suorittamisaikaa ja sen kestoa ei ole sovittu, toimeksianto on suoritettava loppuun palveluksen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa sopimuksenteosta. Jos esine on palveluksen suorittamista varten toimeksisaajan hallinnassa, palvelus katsotaan suoritetuksi, kun esine on luovutettu tilaajan hallintaan. Muissa tapauksissa palvelus on tehty, kun Lue lisää ›

Palvelus: Palveluksen peruminen ›

Mitä jos perun aloitetun palveluksen? Tehtyä toimeksiantosopimusta ei periaatteessa saa yksipuolisesti purkaa. Jos tilaaja kuitenkin rikkoo sopimuksen peruuttamalla palveluksen ennen sen luovutusta, toimeksisaajalla ei ole oikeutta suorittaa sitä loppuun. Toimeksisaajalla on kuitenkin oikeus saada korvaus hänelle sopimuksen purkamisesta mahdollisesta aiheutuneesta vahingosta.

Palvelus: Palveluksen hinta ›

Mitä palvelus saa maksaa? Palveluksen hinta tai sen laskemistapa on yleensä sovittu. Jos hinnasta ei ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon palveluksen laatu ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa sekä sopimuksentekoajankohdan käypä hinta. Jos markkinoinnissa on annettu tietoja palveluksen hinnan määräytymisestä, hinta määräytyy annettujen tietojen mukaisesti. Elinkeinonharjoittaja saa periä Lue lisää ›

Palvelus: Oikeus pidättyä maksusta virheen vuoksi ›

Pitääkö virheestä maksaa? Palveluksessa olevan virheen perusteella tilaajalla on oikeus pidättyä maksamasta palveluksesta sovittu hinta virhettä vastaavalta osalta. Tilaaja ei saa kuitenkaan pidättää toimeksiannon hinnasta enempää kuin määrän, johon hänellä on virheen perusteella ilmeisesti oikeus. Siten esimerkiksi tapauksessa, missä sovittu rakennusurakka, jonka hinta on 20 000 euroa, on joiltakin osiltaan virheellinen, ei kokonaisuuden kannalta pieni Lue lisää ›

Palvelumaksu: Palvelumaksun suorittaminen ›

Missä vaiheessa maksu on suoritettava? Mitään ei yleensä tarvitse maksaa ennen vastasuoritusta. Jos maksuajankohtaa ei ole sovittu, tilaajan on maksettava hinta toimeksisaajan sitä vaatiessa. Maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen kuin palvelus on luovutettu ja tilaajalla on ollut kohtuullinen mahdollisuus tarkastaa suoritus. Palveluksen suorittajalla on vastaavasti oikeus olla luovuttamatta palvelusta tilaajalle, ennen kuin tämä on Lue lisää ›