Korkein oikeus

Korkeimman oikeuden Tehtävät Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden tuomaristo koostuu presidentistä ja vähintään 15 oikeusneuvoksesta eli jäsenestä. Korkeimman oikeuden yksi… Lue lisää »

Lis pendens

Lis pendens, eli vireilläolovaikutus estää oikeudenkäynnin samasta asiasta toisessa tuomioistuimessa, mikäli asia on vireillä jo toisessa tuomioistuimessa. Vireilläolovaikutuksen tarkoituksena on, että samasta asiasta ei nosteta useita eri kanteita eri tuomioistuimiin. Oikeudenkäynti… Lue lisää »

Lain implementaatio

Lain implementaatio eli lakien käyttöönotto ja soveltaminen vaikuttaa siihen miten lakia käytännössä noudatetaan. Lain implementaatiolla tarkoitetaan julkisen organisaation toimijoiden menettelytapoja säännöksen noudattamiseksi, sekä näiden toimijoiden ja kohdetahojen välistä vuorovaikutusta. Laki on… Lue lisää »

Materiaalinen prosessinjohto

Tuomioistuimen prosessinjohtotoimenpiteet jaetaan muodolliseen prosessinjohtoon ja aineelliseen eli materiaaliseen prosessinjohtoon. Tuomioistuimen materiaalinen eli aineellinen prosessinjohto tarkoittaa, että tuomarin toiminta rajoittuu asian selvittämiseen sen perusteella, mitä oikeudenkäyntiaineistoa asianosaiset ovat esittäneet. Tuomarin… Lue lisää »

Mikä on väittämistaakka?

Dispositiivisessa riita-asiassa ratkaisu saadaan perustaa vain niihin seikkoihin, joihin asianosaiset ovat itsevedonneet. Asianosaisen esittämät oikeustosiseikat sitovat tuomioistuinta. Tuomioistuin ei saa perustaa tuomiotaan seikkaan, johon asianosainen ei ole vedonnut. Pelkkä maininta… Lue lisää »

Suomalainen oikeuslaitos: Kulmakivenä hyvä oikeusturva

Voiko suomalaiseen oikeuslaitokseen luottaa? Suomalaisen oikeudenhoitojärjestelmän kulmakivenä voidaan pitää hyvää oikeusturvaa. Kansalaisen perusoikeuksiin kuuluu riittävä oikeusturva. Oikeusturvalla tarkoitetaan oikeutta saada asiansa käsiteltäväksi riippumattomassa tuomioistuimessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Oikeuslaitos… Lue lisää »

Riita: Tuomioistuinkäsittely riita-asiassa

Miten riitajuttu tuomioistuimessa ratkaistaan? Kantajan käräjäoikeuteen toimittama kirjallinen haastehakemus saa aikaan jutun vireille tulon. Haastehakemuksessa täytyy ilmaista selvästi vaatimukset ja sen perusteet. Vasta tämän jälkeen tuomioistuin voi antaa haasteen tiedoksi… Lue lisää »

Riita: Riidan ratkaiseminen oikeudessa

Oletko riidoissa? Joudutko käräjille? Ihmisillä on omaisuutta, arvoja ja mielipiteitä. Toisinaan syntyy riitaa siitä, kuinka nuo resurssit tulisi tai olisi tullut jakaa. Syntyy riitoja ja riitapukareita. Tunteet tekevät riitelystä vielä… Lue lisää »