Sijoittaminen, vakuutusoikeus

Mitä sijoittaminen pitää sisällään? Mitä arvopaperit tai rahastot tarkoittavat? Mitä on vakuutusoikeus? Tarvitsenko vakuutuksen ja miten voin saada vakuutuskorvausta? Sijoittaminen ja vakuutusoikeus -osiosta löydät vastauksia näihin polttaviin kysymyksiin sekä moneen muuhun mieltä askarruttavaan seikkaan. Onkin hyvä tietää, mitä varallisuusoikeudellisia toimia sinun on mahdollista tehdä taloutesi turvaamiseksi ja mitä tietoa tarvitset aiheeseen liittyen. Vakuutus ja vakuutusoikeus turvaavat sinua ja mahdollista perhettäsi äkillisiltä tapahtumilta.

Ennen vakuutussopimuksen tekoa annettavat tiedot ›

Vakuutuksenottajalla on velvollisuus jo ennen vakuutussopimuksen tekoa antaa oikeat tiedot vakuutusyhtiölle. Käytännössä hänen on vastattava vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin rehellisesti ja totuudenmukaisesti. Annetut tiedot vaikuttavat siihen, solmitaanko osapuolten välillä vakuutussopimus vai ei. Vakuutusyhtiön esittämät kysymykset vaikuttavat myös siihen, kuinka suureksi vakuutusmaksut määräytyvät. Jos vakuutussopimuksen hakijalla on jokin sairaus sopimuksen tekohetkellä, siitä on ilmoitettava vakuutusyhtiölle, jos vakuutusyhtiö Lue lisää ›

Vakuutushakemus: Vakuutuksen voimassaolo ja vakuutushakemuksen hylkääminen ›

Voiko vakuutuksenantaja hylätä vakuutushakemuksen, jos vahinko sattuu ennen päätöstä? Vakuutuksen katsotaan olevan voimassa vakuutushakemuksen jättämisestä lukien, jos vakuutus hakemuksen perusteella tullaan myöntämään. Vakuutuksenantaja ei toisin sanoen saa hylätä hakemusta sillä perusteella, että vakuutustapahtuma on sattunut vakuutushakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen. Muutos vakuutetuksi tarkoitetun henkilön terveydentilassa vakuutushakemuksen tekemisen jälkeen ei myöskään saa vaikuttaa kielteisesti vakuutuksen myöntämiseen. Lue lisää ›

Vakuutus: Virheellinen tai harhaanjohtava tieto vakuutuksesta ›

Oletko saanut puutteellisia tai virheellisiä tietoja vakuutuksesta? Kärsitkö vahinkoa? Jos sinulle on vakuutusta markkinoitaessa annettu vakuutuksesta virheellistä tai harhaajohtavaa tietoa, et joudu siitä kärsimään. Lain mukaan vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. Samoin on asian laita jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on jättänyt antamatta sinulle tarpeellisia Lue lisää ›

Vakuutus: Vakuutussopimus ›

Ovatko vakuutussopimukset sinulle tuttuja? Vakuutussopimuksia koskeva yleislaki on vakuutussopimuslaki. Vakuutussopimuslakia sovelletaan henkilövakuutukseen ja vahinkovakuutukseen. Lakisääteisiä vakuutuksia ja jälleenvakuutuksia laki ei lähtökohtaisesti koske, mutta sitä sovelletaan kuitenkin liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain mukaisiin vakuutuksiin siltä osin, kuin kyseisissä laeissa ei toisin säädetä. Vakuutuksenantaja on se, joka myöntää vakuutuksen. Vakuutuksenottaja on puolestaan vakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa tehnyt Lue lisää ›

Vakuutus: Vakuutuksenantajan vastuu ›

Milloin vakuutuksenantajan vastuu alkaa? Jos vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta ei ole erityisesti sovittu, vastuu alkaa silloin, kun vakuutuksenantaja on antanut hyväksyvän vastauksen vakuutuksenottajan tarjoukseen. Jos vakuutuksenottaja on toimittanut kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutuksenantajalle, vakuutuksenantaja vastaa tämän jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta. Edellytyksenä on, että vakuutuksenantaja olisi ilmeisesti hakemuksen hyväksynyt. Varsinkin tavanomaisissa henkilövakuutuksissa vastuun voidaan katsoa alkavan heti vakuutushakemuksen toimittamisesta lukien. Lue lisää ›

Vakuutus: Vakuutuksen irtisanominen ›

Voinko irtisanoa vakuutukseni heti päättymään? Voit milloin tahansa irtisanoa vakuutuksesi päättymään. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja voit itse määrätä vakuutuksen päättymisajankohdan. Jos et määrää päättymisajankohtaa, katsotaan vakuutus päättyneeksi heti, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle.

Vakuutus: Tarpeelliset tiedot ennen vakuutuksen valitsemista ›

Saitko riittävät tiedot oikean vakuutuksen valitsemiseksi ja vakuutuksen sisällöstä? Ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksenottajalle tarpeelliset tiedot eri vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Näiden avulla vakuutuksenottaja voi arvioida vakuutustarpeensa. Vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun tietoja vakuutuksesta vakuutuksenottajalle annetaan. Kun vakuutussopimus on allekirjoitettu, vakuutuksenottajalle on ilman aiheetonta viivytystä annettava vakuutuskirja, johon on merkitty Lue lisää ›

Vakuutus: Henkilövakuutus ja vahinkovakuutus ›

Onko sinulla henkilövakuutus tai vahinkovakuutus? Henkilövakuutuksella tarkoitetaan vakuutusta, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Esimerkki henkilövakuutuksesta on tapaturmavakuutus. Eläkevakuutusta pidetään vakuutussopimuslain mukaan henkivakuutuksena. Vahinkovakuutus on esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamisen varalle otettu vakuutus. Luonnollinen henkilö voi esimerkiksi vakuuttaa omistamansa koti-irtaimiston taikka muun esineen siltä varalta, että ne häviävät tai tuhoutuvat.

Vakuutuksenantaja: Vakuutuksenottajalle annettava riittävät tiedot ›

Mitä tietoja vakuutuksenantajan tulee vakuutuksen voimassaoloaikana antaa? Vakuutuksenottajalle on lähetettävä vuosittain tieto vakuutusmäärästä ja muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä. Jos sattuu vakuutustapahtuma, esim. henkilön kuolema, on vakuutuksenantajalla sen jälkeen tiedonantovelvollisuus sitä kohtaan, jolla on oikeus vaatia suoritusta vakuutuksenantajalta.

Vaihtovelkakirja: Korollinen laina, jonka osakeyhtiö ottaa yleisöltä ›

Mikä on vaihtovelkakirja? Vaihtovelkakirja on korollinen laina, jonka osakeyhtiö on ottanut sijoitusmieliseltä yleisöltä. Vaihtovelkakirja annetaan sijoittajalle antamansa rahalainan vastineeksi. Sijoittajan valinnan mukaan osakeyhtiö maksaa lainan takaisin joko rahana tai vaihtamalla sen osakkeisiin. Jos vaihtovelkakirjalaina on suunnattu tietylle kohderyhmälle, osakkeiden merkintäoikeutta ei voi siirtää.

Vakuutusoikeuden alentaminen ja epääminen

Mikäli vakuutettu laiminlyö velvollisuuksiaan, voi seurauksena olla vakuutuskorvauksen alentaminen tai epääminen kokonaan. Tilanne voi tulla kyseeseen tapauksissa, joissa vakuutettu on tahallisesti antanut väärää tietoja vakuutussopimusta solmittaessa, tai laiminlyö tietoisesti varotoimenpiteet aiheuttaen samalla suuren vahingonvaaran.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua sijoittamiseen tai vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Arvopaperimarkkinat

Arvopaperimarkkinat koostuvat ensi- ja jälkimarkkinoista. Jälkimarkkinat ovat markkinat, joissa osakkeenomistajat käyvät kauppaa aikaisemmin liikkeelle lasketuilla osakkeilla.

2.

Arvo-osuustili

Suomalaisten yksityishenkilöiden sekä yhteisöjen on säilytettävä arvo-osuutensa omistajarekisteröidyillä arvo-osuustileillä, joissa osakkeiden omistus rekisteröityy osakkeet liikkeelle laskeneen yhtiön omistajaluettelolle.

3.

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutus otetaan esinevahinkojen, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamisen varalle.

4.

Vakuutuksenantajan vastuu

Mikäli vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta ei olla erikseen sovittu, vastuun katsotaan alkavan silloin, kun vakuutuksenantaja on antanut hyväksyvän vastauksen vakuutuksenottajan tarjoukseen.