Tilinhoitajayhteisö: Arvo-osuuksien omistajien palveleminen

Arvo-osuuksien omistajien palvelu? Arvo-osuuksien omistajia palvelevat tilinhoitajayhteisöt tai näiden asiamiehet, joina toimivat pankit ja pankkiiriliikkeet sekä Arvopaperikeskus. Arvo-osuustilien avaus sekä arvo-osuuksiin liittyvät toimeksiannot hoidetaan tilinhoitajayhteisöissä. Arvopaperikeskuksen tilinhoitajayhteisönä toimiva APK:n asiakastilipalvelu… Lue lisää »

Mikä on arvopaperi?

Mitä ”arvopaperilla” tarkoitetaan? Arvopaperi on esimerkiksi omistuksen todisteena oleva asiakirja. Esimerkki arvopaperista on asunto-osakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttava osakekirja. Arvopaperia käytetään todisteena joko suorasta omistuksesta tai suoran omistuksen sijaan arvopaperi voi osoittaa haltijansa… Lue lisää »

Rahastoyhtiö harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa

Rahastoyhtiö on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Se hallinnoin yhden tai useamman sijoitusrahaston varoja. Yhtiö ei omista varoja, vaan ne ovat rahasto-osuuden omistajien eli rahastoihin sijoittaneiden sijoittajien omaisuutta. Rahastoyhtiö tarjoaa usein myös… Lue lisää »

Missä ajassa vakuutuskorvausta on haettava?

Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle 1 vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada vakuutuskorvausta. Toisin sanoen hänellä on 1 vuosi aikaa tehdä korvausvaatimus Aika alkaa… Lue lisää »

Milloin voi saada vakuutuskorvausta?

Jos tapahtuu sopimuksen mukainen korvattavaksi määrätty vahinko, korvausten hakija voi saada sovitun vakuutuskorvauksen. Korvauksen hakijan pitää todistaa, että vakuutustapahtuma on todella tapahtunut. Jos hän todistaa vakuutustapahtuman sattuneen, vakuutusyhtiölle syntyy korvausvelvollisuus.… Lue lisää »

Milloin ei voi saada vakuutuskorvausta?

Korvausta ei voi saada ollenkaan, jos vakuutettu on itse tahallisesti aiheuttanut henkilövakuutuksen tai vahinkovakuutuksen mukaisen vahingon. Tahallisuus tarkoittaa sitä, että vakuutettu on teoillaan tarkoittanut saada aikaan vakuutustapahtuman. Tahallisuudella tarkoitetaan myös… Lue lisää »

Ennen vakuutussopimuksen tekoa annettavat tiedot

Vakuutuksenottajalla on velvollisuus jo ennen vakuutussopimuksen tekoa antaa oikeat tiedot vakuutusyhtiölle. Käytännössä hänen on vastattava vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin rehellisesti ja totuudenmukaisesti. Annetut tiedot vaikuttavat siihen, solmitaanko osapuolten välillä vakuutussopimus vai… Lue lisää »

Vakuutus: Vakuutussopimus

Ovatko vakuutussopimukset sinulle tuttuja? Vakuutussopimuksia koskeva yleislaki on vakuutussopimuslaki. Vakuutussopimuslakia sovelletaan henkilövakuutukseen ja vahinkovakuutukseen. Lakisääteisiä vakuutuksia ja jälleenvakuutuksia laki ei lähtökohtaisesti koske, mutta sitä sovelletaan kuitenkin liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövahinkovakuutuksesta… Lue lisää »