Sijoittaminen, vakuutusoikeus

Mitä sijoittaminen pitää sisällään? Mitä arvopaperit tai rahastot tarkoittavat? Mitä on vakuutusoikeus? Tarvitsenko vakuutuksen ja miten voin saada vakuutuskorvausta? Sijoittaminen ja vakuutusoikeus -osiosta löydät vastauksia näihin polttaviin kysymyksiin sekä moneen muuhun mieltä askarruttavaan seikkaan. Onkin hyvä tietää, mitä varallisuusoikeudellisia toimia sinun on mahdollista tehdä taloutesi turvaamiseksi ja mitä tietoa tarvitset aiheeseen liittyen. Vakuutus ja vakuutusoikeus turvaavat sinua ja mahdollista perhettäsi äkillisiltä tapahtumilta.

Vahingonkorvaus: Arvopaperimarkkinalain vastainen menettely ›

Voinko saada vahingonkorvausta arvopaperimarkkinalain vastaisesta menettelystä? Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa siitä, että joku on menetellyt arvopaperimarkkinalain vastaisesti, on vahingonaiheuttaja velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Mahdolliseen vahingonkorvauksen sovitteluun sekä korvausvastuun jakautumiseen kahden tai useamman korvausvelvollisen kesken sovelletaan vahingonkorvauslakia.

Tilinhoitajayhteisö: Arvo-osuuksien omistajien palveleminen ›

Arvo-osuuksien omistajien palvelu? Arvo-osuuksien omistajia palvelevat tilinhoitajayhteisöt tai näiden asiamiehet, joina toimivat pankit ja pankkiiriliikkeet sekä Arvopaperikeskus. Arvo-osuustilien avaus sekä arvo-osuuksiin liittyvät toimeksiannot hoidetaan tilinhoitajayhteisöissä. Arvopaperikeskuksen tilinhoitajayhteisönä toimiva APK:n asiakastilipalvelu tarjoaa osin maksuttomia arvo-osuustilipalveluja arvo-osuuksien omistajille. Tilin voi avata kuka tahansa sellaista tarvitseva yksityishenkilö tai yhteisö. Yksityiselle sijoittajalle tarjottava tilipalvelu on pääosin maksutonta. Yritystä tai Lue lisää ›

Sisäpiiritieto: Sisäpiiritiedon väärinkäyttö ›

Onko sisäpiiritiedon väärinkäyttö rikos? Sisäpiiritiedon väärinkäyttö on rikoksena rangaistava teko. Törkeässä tekomuodossa maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta. Säännökset kieltävät rangaistuksen uhalla julkistamattoman tiedon hyödyntämisen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kaupassa. Myös sattumalta saadun tiedon perusteella kuka tahansa voi Suomessa joutua sisäpiiritiedon väärinkäytön kiellon piiriin.

Sisäpiirin omistukset: Sisäpiirin omistusten julkisuus ›

Ovatko sisäpiirin omistukset julkisia? Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden omistus on julkista, jos arvopaperin omistaja kuuluu arvopaperin liikkeeseen laskeneen yhtiön sisäpiiriin tai on osa arvopaperikeskuksen, arvopaperipörssin tai arvopaperinvälittäjän johtoa. Julkista osakeomistusta on myös osakkeeseen oikeuttavan arvopaperin ja tällaiseen arvopaperiin oikeuttavan muun arvopaperin omistus.

Sijoittaja: Sijoittajan suoja – MiFID ›

Sijoittajan suoja parani 1.11.2007 uuden direktiivin (Markets in Financial Instruments Directive = MiFID) myötä. Uutta direktiiviä sovelletaan pankkeihin, sijoituspalveluyrityksiin ja näiden asiakkaisiin koko Euroopan alueella. Pankkien ja sijoituspalveluyritysten toimintaan on tullut monia muutoksia. Direktiivin päätarkoituksena on harmonisoida sijoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja ja siten lisätä sijoittajana olevan asiakkaan asemaa. Direktiivi velvoittaa sijoituspalveluja tarjoavat yritykset luokittelemaan asiakkaansa Lue lisää ›

Sijoittaja: Ammattimainen sijoittaja ›

Omistatko arvopapereita? Oletko ammattimainen sijoittaja? Arvopaperimarkkinalaki erottelee arvopaperit pörssiarvopapereiksi ja markkina-arvopapereiksi. Arvopaperipörssin pörssilistalla käydään kauppaa pörssiarvopapereilla. Muilla arvopapereilla julkista kauppaa käydään jossakin muussa ostajien ja myyjien yhteensaattamiseksi ammataimaisesti järjestetyssä kaupankäynnissä. Pörssiyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssissä. Ammattimaisina sijoittajina pidetään yhtiöitä ja yhteisöjä mm. pankkeja ja vakuutuslaitoksia sekä muita Lue lisää ›

Rahastosijoittaminen: Sijoitusrahastot ›

Kiinnostaako rahastosijoittaminen? Sijoitusrahastoyhtiöt keräävät yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varoja yhteen ja sijoittavat ne useisiin eri arvopapereihin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Sijoituskohteiden valintojen perusteella sijoitusrahastot jaetaan osakerahastoihin, yhdistelmärahastoihin, pitkiin korkorahastoihin ja lyhyisiin korkorahastoihin. On mahdollista perustaa myös rahasto, jonka varoista osa sijoitetaan kiinteistöihin tai asunto-osakkeisiin. Sijoitusrahastot voivat keskittyä tietylle maantieteelliselle alueelle tai johonkin toimialaan.

Osakesijoittaminen: Osakesijoittaminen on riskisijoittamista ›

Harkitsetko osakesijoittamista? Osakesijoittaminen on riskisijoittamista. Osake on osuus yhtiön osakepääomasta. Yhtiön varainhankinnan muoto on osakepääoman korottaminen osakeannilla eli uusilla osakkeilla. Osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita omistustensa suhteessa. Omistajien etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla. Osakesijoittamisen tavoitteena on saada sijoitetulle pääomalle tuottoa, jota voi kertyä eri tavoilla. Pitkäaikaisen osakesijoittamisen tarkoituksena on usein hyötyä osakkeelle maksettavista osingoista. Lue lisää ›

Osake: Osakkeiden lunastusvelvollisuus ›

Jos osakkeenomistajan osuus julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeiden äänimäärästä kasvaa yli kahden kolmasosan, osakkeenomistajan on tarjouduttava lunastamaan loputkin yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavista arvopapereista. Osakkeenomistajan äänisosuuteen luetaan osakkeenomistajan ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen ja säätiöiden sekä näiden eläkesäätiöiden ja eläkekassojen omistamat osakkeet. Osakkeenomistajan ja luonnollisten henkilöiden tai yhteisöjen omistamat osakkeet Lue lisää ›

Omistusosuus: Osakkeenomistajan omistusosuuden muutoksien ilmoittaminen ›

Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan omistusosuutensa, kun se ylittää tai alittaa tietyn rajan. Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistusosuutensa paitsi yhtiölle myös rahoitustarkastukselle. Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistusosuutensa, kun se ylittää tai vähenee alle kahdeskymmenesosan, kymmenesosan, kolmen kahdeskymmenesosan, viidesosan, neljäsosan, kolmasosan, puolet tai kahden kolmasosan sellaisen suomalaisen yhtiön äänimäärästä tai osakepääomasta, jonka osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Ilmoitus Lue lisää ›

Vakuutusoikeuden alentaminen ja epääminen

Mikäli vakuutettu laiminlyö velvollisuuksiaan, voi seurauksena olla vakuutuskorvauksen alentaminen tai epääminen kokonaan. Tilanne voi tulla kyseeseen tapauksissa, joissa vakuutettu on tahallisesti antanut väärää tietoja vakuutussopimusta solmittaessa, tai laiminlyö tietoisesti varotoimenpiteet aiheuttaen samalla suuren vahingonvaaran.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua sijoittamiseen tai vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Arvopaperimarkkinat

Arvopaperimarkkinat koostuvat ensi- ja jälkimarkkinoista. Jälkimarkkinat ovat markkinat, joissa osakkeenomistajat käyvät kauppaa aikaisemmin liikkeelle lasketuilla osakkeilla.

2.

Arvo-osuustili

Suomalaisten yksityishenkilöiden sekä yhteisöjen on säilytettävä arvo-osuutensa omistajarekisteröidyillä arvo-osuustileillä, joissa osakkeiden omistus rekisteröityy osakkeet liikkeelle laskeneen yhtiön omistajaluettelolle.

3.

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutus otetaan esinevahinkojen, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamisen varalle.

4.

Vakuutuksenantajan vastuu

Mikäli vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta ei olla erikseen sovittu, vastuun katsotaan alkavan silloin, kun vakuutuksenantaja on antanut hyväksyvän vastauksen vakuutuksenottajan tarjoukseen.