Sijoittaminen, vakuutusoikeus

Mitä sijoittaminen pitää sisällään? Mitä arvopaperit tai rahastot tarkoittavat? Mitä on vakuutusoikeus? Tarvitsenko vakuutuksen ja miten voin saada vakuutuskorvausta? Sijoittaminen ja vakuutusoikeus -osiosta löydät vastauksia näihin polttaviin kysymyksiin sekä moneen muuhun mieltä askarruttavaan seikkaan. Onkin hyvä tietää, mitä varallisuusoikeudellisia toimia sinun on mahdollista tehdä taloutesi turvaamiseksi ja mitä tietoa tarvitset aiheeseen liittyen. Vakuutus ja vakuutusoikeus turvaavat sinua ja mahdollista perhettäsi äkillisiltä tapahtumilta.

Lunastuvelvollinen: Osakkeiden lunastushinta ja lunastustarjous ›

Mihin hintaan lunastuvelvollisen on lunastettava muut osakkeet? Lunastusvelvollisen on laadittava tarjousasiakirja ja julkistettava se. Lunastusvastike on käypä hinta. Käypä hinta määritetään siten, että huomioon otetaan lunastusvelvollisuuden syntymistä edeltävän 12 kuukauden aikana arvopaperista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo. Jos lunastusvelvollinen on mainittuna 12 kuukauden aikana maksanut keskiarvoa suurempia hintoja osakkeista, otetaan nämä hinnat käypää hintaa määritettäessä Lue lisää ›

Liikeeseenlaskija: Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ›

Mikä merkitys saattaa olla ennakoitua aikaisemmin julkistetulla tilinpäätöksellä? Liikkeeseenlaskijan on julkistettava tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus välittömästi, jos tilintarkastajat ovat havainneet jotain huomautettavaa yhtiön toiminnassa. Tilinpäätöstä ei ehkä ole laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöstä koskevien muiden säännösten mukaisesti tai tilinpäätös ei mahdollisesti anna lain vaatimaa oikeaa ja riittävää kuvaa yhtiön tai koko konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lue lisää ›

Lainvastainen arvopaperien markkinointi: Markkinoinnin torjuminen ›

Mitä keinoja on torjua lainvastaista arvopaperien markkinointia? Markkinaoikeus voi kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, joka loukkaa arvopaperien markkinoinnista voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Markkinaoikeus tehostaa kieltoa uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Markkinaoikeus voi antaa myös väliaikaisen kiellon, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Samalla kun markkinaoikeus kieltää menettelyn, se voi velvoittaa harhaanjohtavan tai Lue lisää ›

Joukkovelkakirjat: Vapaasti siirrettävä arvopaperi tai arvo-osuus ›

Ovatko joukkovelkakirjat tuttuja? Joukkovelkakirjoilla käydään pörssikauppaa. Joukkovelkakirja on arvopaperi tai arvo-osuus, joka on vapaasti siirrettävissä uudelle omistajalle. Lainan liikkeeseenlaskija maksaa joukkolainan takaisin yhtenä tai usampana kuoletuksena laina-ajan kuluessa. Sijoittajalle maksetaan joukkovelkakirjaa vastaan takaisin lainaohjelman mukaisesti tehdyt varojen sijoitukset sekä niille korko. Joukkovelkakirjoja voivat laskea liikkeeseen valtion ja yritysten lisäksi kunnat, julkiset laitokset, aatteelliset yhdistykset ja Lue lisää ›

Johdannaiskauppa: Johdannaissopimukset ›

Mitä ovat johdannaissopimukset? Optiot ja termiinit ovat sijoitusvälineitä, joiden arvo perustuu kohde-etuutena olevan hyödykkeen arvoon. Johdannaiskauppaa käydään osaketermiineillä, osakeoptioilla, osakelainasopimuksilla, osakeindekseillä, korkotermiineillä, obligaatiotermiineillä, valuuttaoptioilla ja -futuureilla sekä valuuttaan liittyvillä korkotermiineillä. Optio tarkoittaa sopimusta, jossa toinen osapuoli (optionsaaja) saa toiselta osapuolelta (optionasettaja) vastiketta (premio) vastaan oikeuden sovitusta lunastushinnasta tulevaisuudessa ostaa (osto-optio) tai myydä (myynti-optio) tietyn määrän Lue lisää ›

Arvopaperit: Arvopapereiden markkinointi ›

Onko sinua harhautettu arvopapereita markkinoitaessa? Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot sekä hyvän tavan vastaiset taikka muuten sopimattomat menettelyt ovat kiellettyjä arvopapereita markkinoitaessa tai niitä elinkeinotoiminnassa hankittaessa. Jos arvopaperin markkinoija on antanut tietoa, jonka myöhemmin havaitsee harhaanjohtavaksi tai totuudenvastaiseksi, on kyseinen tieto viivytyksettä oikaistava. Totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa ei kuitenkaan tarvitse oikaista tai sitä täydentää, jos tiedolla Lue lisää ›

Arvopaperinvälitys: Toisen puolesta tehtyä arvopaperikauppaa ›

Tarvitsetko arvopaperinvälitystä? Arvopaperinvälitys on omissa nimissä toisen puolesta tehtyä arvopaperien ostoa, myyntiä, vaihtoa tai merkintää. Kaupankäynti vakioiduilla optioilla ja termiineillä kuuluu myös arvopaperinvälityksen piiriin. Arvopaperinvälittäjä on kotimainen tai ulkomainen sijoituspalveluyritys, pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja ja tarjoaa varainhoito- sekä muita sijoituspalveluita. Pörssivälittäjäksi nimitetään arvopaperinvälittäjää, jolla on oikeus käydä kauppaa arvopaperipörssissä. Meklari on arvopaperinvälittäjän edustaja Lue lisää ›

Arvopaperinvälittäjä: Arvopaperivälittäjän velvollisuudet ›

Mitä velvollisuuksia arvopaperinvälittäjällä on? Arvopaperinvälittäjän on hoidettava asiakassuhteensa huolella ja toimeksiantojen hoitamisessa on huomioitava asiakkaan etu. Arvopaperinvälittäjän on toteutettava pörssiarvopaperia ja markkina-arvopaperia koskevaa välitystoimeksianto arvopaperipörssin pörssilistalla tai muussa julkisessa kaupankäynnissä. Asiakkaan kanssa voidaan sopia toisin tai asiakkaan etu saattaa erityisestä syystä muuta vaatia. Toimeksianto on hoidettava ilman aiheetonta viivytystä. Arvopaperinvälittäjällä on tiedonantovelvollisuus. Asiakkaalle on annettava Lue lisää ›

Arvopaperin liikkeeseenlasku: Liikkeeseenlaskun lainmukaisuus ›

Tapahtuiko arvopaperin liikkeeseenlasku lain mukaisesti? Arvopaperin yleiseen liikkeeseen laskeva on tiedonantovelvollinen merkitsijöitä kohtaan. Merkitsijöiden saatavilla on pidettävä riittävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista. Myös arvopaperin merkintäpaikka on julkistettava. Arvopaperin tarjoajan on laadittava arvopaperin tarjousesite ja liikkeeseenlaskijan yleensä listalleottoesite, jotka on pidettävä merkitsijöiden saatavilla. Tarjous- tai listalleottoesitteessä sijoittajalle on annettava riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi Lue lisää ›

Arvopaperin liikkeellelaskija: Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedot ›

Saanko tietää arvopaperin liikkeellelaskijan tilinpäätöstiedot? Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeellelaskijan on julkistettava tilinpäätöksensä viimeistään viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Tilinpäätös on julkistettava kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Liikkeeseenlaskijan on aina annettava tilinpäätöstiedote välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tilinpäätöstiedote sisältää tilinpäätöksen pääkohdat. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva liikkeeseenlaskijan toiminnan Lue lisää ›

Vakuutusoikeuden alentaminen ja epääminen

Mikäli vakuutettu laiminlyö velvollisuuksiaan, voi seurauksena olla vakuutuskorvauksen alentaminen tai epääminen kokonaan. Tilanne voi tulla kyseeseen tapauksissa, joissa vakuutettu on tahallisesti antanut väärää tietoja vakuutussopimusta solmittaessa, tai laiminlyö tietoisesti varotoimenpiteet aiheuttaen samalla suuren vahingonvaaran.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua sijoittamiseen tai vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Arvopaperimarkkinat

Arvopaperimarkkinat koostuvat ensi- ja jälkimarkkinoista. Jälkimarkkinat ovat markkinat, joissa osakkeenomistajat käyvät kauppaa aikaisemmin liikkeelle lasketuilla osakkeilla.

2.

Arvo-osuustili

Suomalaisten yksityishenkilöiden sekä yhteisöjen on säilytettävä arvo-osuutensa omistajarekisteröidyillä arvo-osuustileillä, joissa osakkeiden omistus rekisteröityy osakkeet liikkeelle laskeneen yhtiön omistajaluettelolle.

3.

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutus otetaan esinevahinkojen, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamisen varalle.

4.

Vakuutuksenantajan vastuu

Mikäli vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta ei olla erikseen sovittu, vastuun katsotaan alkavan silloin, kun vakuutuksenantaja on antanut hyväksyvän vastauksen vakuutuksenottajan tarjoukseen.