Sijoittaminen, vakuutusoikeus

Mitä sijoittaminen pitää sisällään? Mitä arvopaperit tai rahastot tarkoittavat? Mitä on vakuutusoikeus? Tarvitsenko vakuutuksen ja miten voin saada vakuutuskorvausta? Sijoittaminen ja vakuutusoikeus -osiosta löydät vastauksia näihin polttaviin kysymyksiin sekä moneen muuhun mieltä askarruttavaan seikkaan. Onkin hyvä tietää, mitä varallisuusoikeudellisia toimia sinun on mahdollista tehdä taloutesi turvaamiseksi ja mitä tietoa tarvitset aiheeseen liittyen. Vakuutus ja vakuutusoikeus turvaavat sinua ja mahdollista perhettäsi äkillisiltä tapahtumilta.

Arvopaperin liikkeeseenlasku: Liikkeeseenlaskun lainmukaisuus ›

Tapahtuiko arvopaperin liikkeeseenlasku lain mukaisesti? Arvopaperin yleiseen liikkeeseen laskeva on tiedonantovelvollinen merkitsijöitä kohtaan. Merkitsijöiden saatavilla on pidettävä riittävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista. Myös arvopaperin merkintäpaikka on julkistettava. Arvopaperin tarjoajan on laadittava arvopaperin tarjousesite ja liikkeeseenlaskijan yleensä listalleottoesite, jotka on pidettävä merkitsijöiden saatavilla. Tarjous- tai listalleottoesitteessä sijoittajalle on annettava riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi Lue lisää ›

Arvopaperin liikkeellelaskija: Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedot ›

Saanko tietää arvopaperin liikkeellelaskijan tilinpäätöstiedot? Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeellelaskijan on julkistettava tilinpäätöksensä viimeistään viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Tilinpäätös on julkistettava kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Liikkeeseenlaskijan on aina annettava tilinpäätöstiedote välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tilinpäätöstiedote sisältää tilinpäätöksen pääkohdat. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva liikkeeseenlaskijan toiminnan Lue lisää ›

Arvopaperimarkkinat: Muutamia käsitteitä arvopaperimarkkinoista ›

Mitä käsitteitä on hyvä tietää arvopaperimarkkinoista? Arvopaperi on termi, jolla tarkoitetaan koti- ja ulkomaisia arvopapereita, arvo-osuuksia, sijoitusrahasto-osuuksia sekä velkainstrumentteja. Arvopaperinvälittäjä on pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja sekä tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja. Arvo-osuustili on sijoittajan oma tili, johon kirjataan hänen omistuksensa yhtiöittäin ja arvo-osuuslajeittain. Hex-yleisindeksi on Helsingin pörssin laskema osakeindeksi, joka kuvaa pörssiosakkeiden arvonkehitystä. Lue lisää ›

Arvopaperimarkkinat: Järjestäytynyttä kaupankäyntiä arvopapereilla ›

Mitä arvopaperimarkkinoilla tarkoitetaan? Arvopaperilla tarkoitetaan järjestäytynyttä kaupankäyntiä arvopapereilla. Arvopaperimarkkinat jakautuvat kolmeen kategoriaan, rahamarkkinoihin, johdannaismarkkinoihin ja pääomamarkkinoihin. Tehokkaan kaupankäynnin mahdollistavat arvopaperinvälittäjät ja muut sijoituspalveluyritykset sekä Suomessa Helsingin Pörssi ja Arvopaperikeskus.

Arvopaperimarkkinat: Arvopaperimarkkinalainsäädäntö ›

Voiko Arvopaperimarkkinoihin luottaa? Arvopaperimarkkinoilla toimivien yhtiöiden on noudatettava lakeja siinä maassa, jossa niiden kotipaikka sijaitsee. Yhdysvalloissa sääntely on tunnetusti ankaraa ja rangaistukset kovia esim. sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Suomessakin sääntely on joiltakin osin tiukempaa kuin mitä EU-säännökset vaatisivat. Myös sattumalta saadun tiedon perusteella kuka tahansa voi Suomessa joutua sisäpiiritiedon väärinkäytön kiellon piiriin. Arvopaperimarkkinalainsäädännön yksi tärkeimmistä tavoitteista on Lue lisää ›

Arvopaperimarkkinalaki: Säätelee mm. arvopaperien markkinoijan tiedonantovelvollisuutta ›

Mitä lakeja sinun on hyvä tuntea, jos harrastat tai harjoitat arvopaperikauppaa? Arvopaperimarkkinalaissa on säännökset arvopaperien saattamisesta yleiseen liikkeeseen, arvopaperien vaihdannasta ja selvitystoiminnasta sekä julkisesta kaupankäynnistä arvopapereilla. Arvopaperimarkkinalaki säätelee mm. arvopaperien markkinoijan tiedonantovelvollisuutta, arvopaperipörssitoiminnan ja selvitysyhteisötoiminnan harjoittamisen edellytyksiä sekä menettelytapoja arvopaperikaupassa ja sijoituspalveluita tarjottaessa. Tärkeässä osassa ovat myös arvopaperimarkkinalain säännökset yhteisön sisäpiiristä, arvopaperimarkkinoiden valvonnasta sekä julkisesta Lue lisää ›

Arvopaperimarkkinalaki: Määräysvalta yhteisössä ›

Onko sinulla arvopaperimarkkinalain mukainen määräysvalta yhteisössä? Oletko jonkin yhteisön osakkeenomistaja, osakas tai jäsen? Jos omistat enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä, sinulla katsotaan olevan määräysvalta yhteisössä. Yhteisön kokonaisäänimäärää laskettaessa ei oteta huomioon ääniä, jotka liittyvät yhteisölle Lue lisää ›

Arvopaperimarkkinalaki: Luvaton kaupankäyntimenettely ›

Mitä rangaistuksia arvopaperimarkkinalain noudattamatta jättämisestä voi seurata? Luvattomasta kaupankäyntimenettelyn järjestämisestä arvopapereille voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Rangaistus tuomitaan sille, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta järjestää julkista kaupankäyntiä tai muuta ammattimaisesti järjestettyä kaupankäyntimenettelyä arvopapereilla vastoin arvopaperimarkkinalakia. Teko voidaan jättää arvopaperimarkkinalain nojalla rankaisematta, jos teko on vähäinen tai siitä on muualla laissa säädetty ankarampi Lue lisää ›

Arvopaperilautakunta: Maksuton neuvonantaja ›

Auttaisiko sinua arvopaperilautakunta? Arvopaperilautakunta on maksuton neuvonantaja kaikille ei-ammattimaisille sijoittajille, jotka ovat palveluja tarjoavien pankkien, sijoituspalveluyritysten tai rahastoyhtiöiden asiakkaita. Arvopaperilautakunta neuvonnan lisäksi ohjaa ja etsii ratkaisuja arvopaperimarkkinoihin liittyvissä asioissa, mm. hyvästä arvopaperikauppatavasta voi arvopaperilautakunta antaa tietoa. Arvopaperilautakunta ei anna sijoitusneuvontaa eikä palvele ammattimaisia sijoittajia. Arvopaperilautakunta on riippumaton, avoin, vastavuoroinen, laillinen ja tehokas elin, joka tarjoaa Lue lisää ›

Arvopaperikeskus: Hyvän tavan mukainen arvopaperikauppa ja sijoituspalveluiden tarjoaminen ›

Millaista on hyvän tavan mukainen arvopaperikauppa ja sijoituspalveluiden tarjoaminen? Arvopaperien kaupassa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä. Hyvästä arvopaperien kauppatavasta on olemassa mm. arvopaperikeskuksen laatimia ohjeita, jotka eivät sinällään ole sitovia, mutta jos listayhtiö on ilmoittanut niitä noudattavansa, niistä muodostuu sitova ohje. Sijoituspalvelun tarjoamista koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti, jos arvopaperia välitetään muulle kuin Lue lisää ›

Vakuutusoikeuden alentaminen ja epääminen

Mikäli vakuutettu laiminlyö velvollisuuksiaan, voi seurauksena olla vakuutuskorvauksen alentaminen tai epääminen kokonaan. Tilanne voi tulla kyseeseen tapauksissa, joissa vakuutettu on tahallisesti antanut väärää tietoja vakuutussopimusta solmittaessa, tai laiminlyö tietoisesti varotoimenpiteet aiheuttaen samalla suuren vahingonvaaran.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua sijoittamiseen tai vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Arvopaperimarkkinat

Arvopaperimarkkinat koostuvat ensi- ja jälkimarkkinoista. Jälkimarkkinat ovat markkinat, joissa osakkeenomistajat käyvät kauppaa aikaisemmin liikkeelle lasketuilla osakkeilla.

2

Arvo-osuustili

Suomalaisten yksityishenkilöiden sekä yhteisöjen on säilytettävä arvo-osuutensa omistajarekisteröidyillä arvo-osuustileillä, joissa osakkeiden omistus rekisteröityy osakkeet liikkeelle laskeneen yhtiön omistajaluettelolle.

3

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutus otetaan esinevahinkojen, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamisen varalle.

4

Vakuutuksenantajan vastuu

Mikäli vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta ei olla erikseen sovittu, vastuun katsotaan alkavan silloin, kun vakuutuksenantaja on antanut hyväksyvän vastauksen vakuutuksenottajan tarjoukseen.