Arvopaperin liikkeeseenlasku: Liikkeeseenlaskun lainmukaisuus

Tapahtuiko arvopaperin liikkeeseenlasku lain mukaisesti? Arvopaperin yleiseen liikkeeseen laskeva on tiedonantovelvollinen merkitsijöitä kohtaan. Merkitsijöiden saatavilla on pidettävä riittävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista. Myös arvopaperin merkintäpaikka on julkistettava. Arvopaperin… Lue lisää »

Arvopaperin liikkeellelaskija: Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedot

Saanko tietää arvopaperin liikkeellelaskijan tilinpäätöstiedot? Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeellelaskijan on julkistettava tilinpäätöksensä viimeistään viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Tilinpäätös on julkistettava kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden… Lue lisää »

Arvopaperimarkkinat: Muutamia käsitteitä arvopaperimarkkinoista

Mitä käsitteitä on hyvä tietää arvopaperimarkkinoista? Arvopaperi on termi, jolla tarkoitetaan koti- ja ulkomaisia arvopapereita, arvo-osuuksia, sijoitusrahasto-osuuksia sekä velkainstrumentteja. Arvopaperinvälittäjä on pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja sekä tarjoaa omaisuudenhoito-… Lue lisää »

Arvopaperimarkkinat: Järjestäytynyttä kaupankäyntiä arvopapereilla

Mitä arvopaperimarkkinoilla tarkoitetaan? Arvopaperilla tarkoitetaan järjestäytynyttä kaupankäyntiä arvopapereilla. Arvopaperimarkkinat jakautuvat kolmeen kategoriaan, rahamarkkinoihin, johdannaismarkkinoihin ja pääomamarkkinoihin. Tehokkaan kaupankäynnin mahdollistavat arvopaperinvälittäjät ja muut sijoituspalveluyritykset sekä Suomessa Helsingin Pörssi ja Arvopaperikeskus.

Arvopaperimarkkinat: Arvopaperimarkkinalainsäädäntö

Voiko Arvopaperimarkkinoihin luottaa? Arvopaperimarkkinoilla toimivien yhtiöiden on noudatettava lakeja siinä maassa, jossa niiden kotipaikka sijaitsee. Yhdysvalloissa sääntely on tunnetusti ankaraa ja rangaistukset kovia esim. sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Suomessakin sääntely on joiltakin… Lue lisää »

Arvopaperimarkkinalaki: Määräysvalta yhteisössä

Onko sinulla arvopaperimarkkinalain mukainen määräysvalta yhteisössä? Oletko jonkin yhteisön osakkeenomistaja, osakas tai jäsen? Jos omistat enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on oikeus nimittää… Lue lisää »

Arvopaperimarkkinalaki: Luvaton kaupankäyntimenettely

Mitä rangaistuksia arvopaperimarkkinalain noudattamatta jättämisestä voi seurata? Luvattomasta kaupankäyntimenettelyn järjestämisestä arvopapereille voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Rangaistus tuomitaan sille, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta järjestää julkista kaupankäyntiä… Lue lisää »

Arvopaperilautakunta: Maksuton neuvonantaja

Auttaisiko sinua arvopaperilautakunta? Arvopaperilautakunta on maksuton neuvonantaja kaikille ei-ammattimaisille sijoittajille, jotka ovat palveluja tarjoavien pankkien, sijoituspalveluyritysten tai rahastoyhtiöiden asiakkaita. Arvopaperilautakunta neuvonnan lisäksi ohjaa ja etsii ratkaisuja arvopaperimarkkinoihin liittyvissä asioissa, mm.… Lue lisää »