Sijoittaminen, vakuutusoikeus

Mitä sijoittaminen pitää sisällään? Mitä arvopaperit tai rahastot tarkoittavat? Mitä on vakuutusoikeus? Tarvitsenko vakuutuksen ja miten voin saada vakuutuskorvausta? Sijoittaminen ja vakuutusoikeus -osiosta löydät vastauksia näihin polttaviin kysymyksiin sekä moneen muuhun mieltä askarruttavaan seikkaan. Onkin hyvä tietää, mitä varallisuusoikeudellisia toimia sinun on mahdollista tehdä taloutesi turvaamiseksi ja mitä tietoa tarvitset aiheeseen liittyen. Vakuutus ja vakuutusoikeus turvaavat sinua ja mahdollista perhettäsi äkillisiltä tapahtumilta.

Vakuutusehtojen merkitys korvaustilanteissa ›

Vakuutussopimuksessa on vastuunmääritysehdot. Ne ovat ehtoja, joiden toteutuessa korvaus maksetaan. Toisin sanoen määritellään ne vahingot ja muut tapahtumat, joista vakuutuskorvaus maksetaan. Esimerkiksi voidaan määritellä, että korvataan työnteko aikana työpaikalla sattuneet vahingot. Vakuutussopimukseen on otettu yleensä myös vastuunrajoitusehdot. Rajoitusehdot kertovat ne vahingot, joita vakuutus ei korvaa. Esimerkiksi on voitu määritellä, että vakuutus ei korvaa sellaisia tapaturmia, Lue lisää ›

Vakuutus, sairausehto ›

Sairausehdon mukaan sellaisen sairauden tai vamman aiheuttamia seurauksia ei korvata, joka oli olemassa jo vakuutusta haettaessa. Lähtökohtaisesti tällaista sairausehtoa ei saa ottaa vakuutussopimukseen. Sairausehto on kuitenkin sallittu seuraavissa tilanteissa: 1. Jos rajoitus perustuu vakuutusyhtiön ennen vakuutuksen myöntämistä hankkimiin tietoihin vakuutetun terveydentilasta. Eli siis jo vakuutussopimusta solmittaessa on tiedossa, minkä sairauksien tai vammojen seurauksia ei korvata. Lue lisää ›

Vakuutus, alkoholiehto ›

Vakuutussopimukseen otetaan tavallisesti ns. alkoholiehto. Sen mukaan vakuutetun alkoholin tai muun huumausaineen käyttö voi alentaa vakuutuskorvausta tai jopa kokonaan evätä sen. Sillä on siis alentava vaikutus maksettavan korvauksen määrään. Edellytyksenä on, että käytöllä on ollut vaikutusta vakuutustapahtumaan. Eli alkoholinkäyttö on vaikuttanut siihen, että vahinko on tapahtunut. Pelkkä alkoholinkäyttö, jolla ei ole ollut vaikutusta vahingon syntymiseen, Lue lisää ›

Vakuutetun velvollisuus osallistua vahingon selvittämiseen ›

Kun vakuutettu on hakenut vakuutuskorvauksia, hänen on osallistuttava vahinkotapahtuman selvittelyyn. Hänen on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita voidaan häneltä kohtuudella vaatia. Tässä on otettava huomioon myös vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys. Yleensä vakuutusyhtiöillä onkin omat asiantuntijansa ja henkilöstönsä, jotka hankkivat selvitystä ja arvioivat tapahtuneita vahinkoja. Vakuutuksenantajan on Lue lisää ›

Vakuutetun velvollisuus antaa oikeat tiedot sattuneesta vahingosta ›

Korvauksen hakijalla on velvollisuus antaa totuudenmukaiset tiedot vahingosta. Jos hakija on antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vastuun selvittämisen kannalta, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Edellytyksenä alentamiselle tai epäämiselle on, että väärien tietojen antamisella on ollut merkitystä osapuolten vastuun selvittämisen kannalta. Jos korvausta alennetaan, on huomioitava olosuhteet ja kohtuullisuus. Toisin sanoen, Lue lisää ›

Vakuutetun pelastamisvelvollisuus ›

Vakuutetulle on säädetty pelastamisvelvollisuus. Se tarkoittaa vakuutetun velvollisuutta huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta, kun vahinko uhkaa tapahtua tai kun se on jo tapahtunut. Vakuutetun tulee vastata pelastamisvelvollisuudesta kykynsä mukaan. Kykyyn vaikuttaa muun muassa vakuutetun ikä, koulutustaso ja fyysinen voima. Vakuutetun ei kuitenkaan tarvitse vaaranta henkeään tai terveyttään pelastamisvelvollisuuden toteuttamiseksi. Pelastamisvelvollisuudessa on kyse poikkeuksellisista toimista. Pelkkä Lue lisää ›

Vahinkovakuutus, suojeluohjeet ›

Vahinkovakuutukseen voidaan ottaa suojeluohjeita. Ne ovat ohjeita, jotka velvoittavat vakuutetun toimimaan tai olemaan toimimatta määrätyllä tavalla, jotta vahinkoa ei sattuisi. Suojeluohjeilla tavoitellaan sitä, että vakuutettu toimisi huolellisesti ja näin ei myötävaikuttaisi vahingon syntymiseen. Esimerkiksi voidaan ohjeistaa, että asunnon ovet on pidettävä lukittuna. Voidaan myös antaa esimerkiksi paloturvallisuutta koskevia ohjeita. Suojeluohjeet voivat koskea myös esimerkiksi auton Lue lisää ›

Missä ajassa vakuutuskorvausta on haettava? ›

Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle 1 vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada vakuutuskorvausta. Toisin sanoen hänellä on 1 vuosi aikaa tehdä korvausvaatimus Aika alkaa juoksemaan siitä hetkestä, kun korvauksen hakija tulee tietoiseksi mahdollisuudestaan saada korvauksia. Yleensä se tarkoittaa sitä hetkeä, kun vahinko tapahtuu. Joskus vahingon seuraukset voivat kuitenkin ilmetä Lue lisää ›

Milloin voi saada vakuutuskorvausta? ›

Jos tapahtuu sopimuksen mukainen korvattavaksi määrätty vahinko, korvausten hakija voi saada sovitun vakuutuskorvauksen. Korvauksen hakijan pitää todistaa, että vakuutustapahtuma on todella tapahtunut. Jos hän todistaa vakuutustapahtuman sattuneen, vakuutusyhtiölle syntyy korvausvelvollisuus. Jos vakuutusyhtiö väittää, että ei ole korvausvelvollinen, todistusvelvollisuus siirtyy vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön on siis todistettava, että se ei ole korvausvelvollinen. Vakuutusyhtiö voi esimerkiksi perustella, että vakuutustapahtuma Lue lisää ›

Milloin ei voi saada vakuutuskorvausta? ›

Korvausta ei voi saada ollenkaan, jos vakuutettu on itse tahallisesti aiheuttanut henkilövakuutuksen tai vahinkovakuutuksen mukaisen vahingon. Tahallisuus tarkoittaa sitä, että vakuutettu on teoillaan tarkoittanut saada aikaan vakuutustapahtuman. Tahallisuudella tarkoitetaan myös sitä, että vakuutettu on ainakin olosuhteet huomioiden tajunnut, että hänen menettelystään hyvin todennäköisesti voi seurata vakuutustapahtuma. Sillä ei ole merkitystä, onko vahinko aiheutettu nimenomaan vakuutuskorvauksen Lue lisää ›

Vakuutusoikeuden alentaminen ja epääminen

Mikäli vakuutettu laiminlyö velvollisuuksiaan, voi seurauksena olla vakuutuskorvauksen alentaminen tai epääminen kokonaan. Tilanne voi tulla kyseeseen tapauksissa, joissa vakuutettu on tahallisesti antanut väärää tietoja vakuutussopimusta solmittaessa, tai laiminlyö tietoisesti varotoimenpiteet aiheuttaen samalla suuren vahingonvaaran.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua sijoittamiseen tai vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Arvopaperimarkkinat

Arvopaperimarkkinat koostuvat ensi- ja jälkimarkkinoista. Jälkimarkkinat ovat markkinat, joissa osakkeenomistajat käyvät kauppaa aikaisemmin liikkeelle lasketuilla osakkeilla.

2.

Arvo-osuustili

Suomalaisten yksityishenkilöiden sekä yhteisöjen on säilytettävä arvo-osuutensa omistajarekisteröidyillä arvo-osuustileillä, joissa osakkeiden omistus rekisteröityy osakkeet liikkeelle laskeneen yhtiön omistajaluettelolle.

3.

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutus otetaan esinevahinkojen, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamisen varalle.

4.

Vakuutuksenantajan vastuu

Mikäli vakuutuksenantajan vastuun alkamisesta ei olla erikseen sovittu, vastuun katsotaan alkavan silloin, kun vakuutuksenantaja on antanut hyväksyvän vastauksen vakuutuksenottajan tarjoukseen.