Henkilöyhtiöt

Kenellä on oikeus hoitaa asioita avoimessa yhtiössä ›

Oikeus hoitaa asioita avoimessa yhtiössä on  jokaisella yhtiömiehellä ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta, ellei toisin ole sovittu. Asioiden hoitamisesta käyteään termiä ”oikeus edustaa”, joka tarkoittaa kelpoisuutta edustaa yksin yhtiötä ja tehdä yhtiötä ja näin ollen myös muita yhtiömiehiä sitovia oikeustoimia. Toisin voidaan sopia asioiden hoitamisesta sopia ainakin yhtiömiesten välisellä yhtiösopimuksella. Jos yhtiömiehen kelpoisuutta edustaa yhtiöstä tai Lue lisää ›

Yhtiömuoto: Yhtiömuodon muutos ›

Miten yhtiömuotoa voidaan muuttaa? Yhtiömuodon muutos saattaa tulla aiheelliseksi esimerkiksi yhtiön toiminnan laajenemisen vuoksi. Yhtiömuodon muuttaminen tapahtuu siten, että yrityksen toiminta ei yleensä muutu, vaan ainoastaan yhtiön oikeudellinen muoto muuttuu. Avoin yhtiö voi muuttua esimerkiksi kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi. Avoimessa yhtiössä on vain vastuunalaisia yhtiömiehiä, ei siis äänettömiä yhtiömiehiä kuten kommandiittiyhtiössä. Jos avoimeen yhtiöön otetaan äänettömiä Lue lisää ›

Yhtiömies: Yhtiömiehen oikeudet ja velvollisuudet ›

Miten yhtiömiesten keskinäiset suhteet järjestyvät? Yhtiömiesten keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät yhtiömiesten sopimuksen mukaan. Jos niistä ei ole sovittu mitään, sovelletaan lakia avoimesta ja kommandiittiyhtiöstä. Yhtiömiehellä on oikeus yksinään hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta. Tämä oikeus on henkilökohtainen, joten yhtiömies ei saa hankkia sijaista hoitamaan hänelle kuuluvia asioita. Sijaisuuskielto ei kuitenkaan estä yhtiömiestä Lue lisää ›

Yhtiömies: Yhtiömiehen henkilökohtainen velkavastuu ›

Onko yhtiömiehillä henkilökohtainen velkavastuu? Avoimessa yhtiössä jokainen yhtiömies ja kommandiittiyhtiössä jokainen vastuunalainen yhtiömies on henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista. Vastuun henkilökohtaisuus tarkoittaa sitä, että yhtiömies vastaa omalla omaisuudellaan yhtiön veloista. Vastuu on rajatonta eli jokainen yhtiömies vastaa yhtiön kaikista velvoitteista. Yhtiömiehen vastuu ei siten rajoitu esimerkiksi hänen yhtiöosuutensa arvoon. Yhtiömiehen vastuu on myös solidaarista. Se merkitsee Lue lisää ›

Kommandiittiyhtiö: Mikä on kommandiittiyhtiö? ›

Mitä Kommandiittiyhtiö tarkoittaa? Kommandiittiyhtiö on itsenäinen yhtiö, jonka varat ja velat ovat erillään yhtiömiesten omaisuudesta. Kommandiittiyhtiö perustetaan kirjallisella yhtiösopimuksella. Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä, vastuunalaisia ja äänettömiä. Molempia tulee olla vähintään yksi. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat kommandiittiyhtiön velvoitteista henkilökohtaisesti, kun taas äänettömät yhtiömiehet ovat vastuussa kommandiittiyhtiön velvoitteista ainoastaan asettamallaan pääomapanoksella. Kommandiittiyhtiö täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin.

Kommandiittiyhtiö: Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies ›

Mikä on kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies rooliltaan? Äänetön yhtiömies on velvollinen sijoittamaan yhtiöön pääomapanoksen, jolle kertyy vuotuinen korko. Hän vastaa yhtiön velvoitteista ainoastaan tällä pääomapanoksella, ei siis omalla omaisuudellaan. Panos on sijoitettava rahana, työpanos ei riitä. Rahapanoksen alarajaa ei ole määrätty, mutta sillä on oltava yhtiön toiminnan kannalta merkitystä. Äänetön yhtiömies saa osuutensa yhtiön voitosta yhtiösopimuksessa Lue lisää ›

Kommandiittiyhtiö: Kommandiittiyhtiön perustaminen ›

Miten kommandiittiyhtiön perustaminen tehdään? Kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiömiesten sopimuksella. Kommandiittiyhtiö syntyy siis sillä hetkellä, kun yhtiösopimus tehdään. Näin tapahtuu, vaikka sitä ei heti saatettaisikaan kirjalliseen muotoon tai vaikka kommandiittiyhtiötä ei olisi ilmoitettu kaupparekisteriin. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, jolloin rekisteröinnit ja muut toimet helpottuvat. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksesta on käytävä ilmi kunkin yhtiömiehen asema kommandiittiyhtiössä, eli onko hän vastuunalainen Lue lisää ›

Henkilöyhtiöt: Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön sulautuminen ›

Voivatko avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö sulautua toisiinsa? Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat tehdä sopimuksen toiseen avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön sulautumisesta. Päätös sulautumisesta tehdään yksimielisesti yhtiösopimusta muuttamalla. Sulautuminen tarkoittaa sitä, että sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle. Sulautuminen voi tapahtua myös sillä tavalla, että perustetaan kokonaan uusi yhtiö, jonka yhtiömiehiksi tulevat sulautuvien yhtiöiden yhtiömiehet. Lue lisää ›

Avoin yhtiö: Mikä on avoin yhtiö? ›

Millainen yhtiömuoto on avoin yhtiö? Avointa yhtiötä pidetään kaikkein yksinkertaisimpana yhtiömuotona. Avoin yhtiö on kahden tai useamman henkilön yhteistoimintaan perustuva yritysmuoto. Se harjoittaa elinkeinotoimintaa yhtiömiesten yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Yhtiömiehet ovat tasavertaisessa asemassa keskenään. Avoin yhtiö edellyttää ehdotonta luottamusta yhtiömiesten kesken. Yhtiömies ovat nimittäin vastuussa myös toisen yhtiömiehen tekemistä sitoumuksista. Jokainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista Lue lisää ›

Avoin yhtiö: Avoimen yhtiön toiminnan lopettaminen ›

Miten avoimen yhtiön toiminta lopetetaan? Silloin, kun avoin yhtiö asetetaan selvitystilaan, tarkoituksena on yhtiön toiminnan lopettaminen. Avoimen yhtiön asettaminen selvitystilaan on kolmivaiheinen. Ensin ilmaantuu luonnollisesti purkamisperuste. Silloin yhtiömies voi vaatia toiselta yhtiömieheltä yhtiön selvitystä ja purkua. Seuraavaksi kaikkien yhtiömiesten on lopetettava sellaiset toimet, jotka ovat ristiriidassa yhtiön toiminnan lopettamisen kanssa. Kolmannessa vaiheessa muut yhtiömiehet voivat Lue lisää ›