Henkilöyhtiöt

Yhtiösopimuksen kohtuullistaminen – avoin yhtiö ›

Yhtiösopimus, tai pikemminkin sen ehto voi joissain yksittäistapauksissa olla kohtuuton. Yhtiösopimuksen kohtuullistaminen voi tällöin tulla kyseeseen. Kohtuullistaminen tapahtuu kohtuuttomana pidettävää ehtoa muuttamalla tai poistamalla se kokonaan. Yksittäisen sopimusehdon muuttamisessa riittävää on, että ehto muutetaan sellaiseen muotoon, että sitä sellainenaan voidaan perustellusti vaatia ja edellyttää noudatettavan. Sopimuksen pätemättömyydestä ja kohtuullistamisesta säädetään oikeustoimilaissa. Sopimusehto ei saa olla Lue lisää ›

Avoimen yhtiön yhtiömiehen erityistehtävä ›

Yhtiömiehet voivat siis sopia yhtiön hallinnosta yhtiösopimuksessa. Yhtö voi myös nimetä halutessaan toimitusjohtajaksi jonkun yhtiömiehistä tai harvinaisemman yhtiön ulkopuolisen toimitusjohtajan. Yleensä yhtiön hallintoon liittyvistä tehtävistä ja niiden jaosta sovitaan yhtiömiesten kesken. Tällaisesta tehtävästä voidaan käyttää nimityöstä avoimen yhtiön yhtiömiehen eristyistehtävä. Erityistehtävä voi olla esimerkiksi vastuu yhtiön taloudenpidosta, kun taas toisen tehtävänä voi olla myynti tai Lue lisää ›

Avoimen yhtiön toimitusjohtaja ›

Avoimen yhtiön toimitusjohtaja voidaan nimetä yhtiömiesten päätöksellä. Kyse on mahdollisuudesta ja usein toimitusjohtaja jätetäänkin valitsematta. Toimitusjohtajan nimeäminen on käytännöllistä, jos yhtiön asioiden hoito halutaan antaa tietyn henkilön hoitoon. Yleensä toimitusjohtaja on henkilöyhtiöissä yksi yhtiömiehistä, mutta periaatteessa on mahdollista valita myös yhtiön ulkopuolelta tuleva toimitusjohtaja. Käytännössä näin kuitenkin tapahtuu vain harvoin, koska avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat Lue lisää ›

Avoimen yhtiön toiminimi ›

Avoimella yhtiöllä on oltava toiminimi, jotta se voidaan merkitä kaupparekisteriin. Toiminimellä tarkoitetaan yhtiön nimeä. Yhtiön nimi on se nimi, jolla yhtiö markkinoi palveluitaan ja tekee sitoumuksiaan. Nimi yhdistettynä yrityskohtaiseen yritystunnukseen, eli Y-tunnukseen muodostaakin tavallaan yhtiön yksilöivtä tiedot. Toiminimi on lähes vapaasti määritettävissä. Joitakin vaatimuksiakin on; Yhtiömuodon on oltava tunnistettavissa jo toiminimestä. Tämä tarkoitta siä, että avoimen Lue lisää ›

Avoimen yhtiön toimiala ›

Avoimen yhtiön toimiala määritellän ja valitaan yhtiömiesten kesken. Kaikilla yhtiöillä on määritetty toimiala, joilla yhtiöt toimivat. Toimialasta on lain mukaan mainittava yhtiösopimuksessa. Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminnan laatu. Toimialan tarkasta määrittelystä voi saavuttaa hyötyä yrityksen paremman tunnistettavuuden vuoksi. Selkeästä toimialasta käy ilmi millä alalla yritys toimii ja mitä se tekee esim. ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus. Lue lisää ›

Avoimen yhtiön tarkoitus ›

Avoimen yhtiön tarkoitus on muiden henkilöyhtiöiden tapaan lähtökohtaisesti taloudellisen voiton tuottaminen yhtiölle ja sen yhtiömiehille. Yhtiömiehen tulee noudattaa tästä tavoitteesta johtuvaa lojaalisuusperiaatetta siten, ettei ryhdy kilpailemaan yhtiön kanssa muussa toiminnassaan. Toisten yhtiömiesten luvalla sekin on mahdollista, mutta harvoin yhtiön etu.  Yleensä toiminnan tarkoituksen määritteleminen ei siten ole tarpeen. Tarkoitus on kuitenkin määritettävä yhtiösopimukseen niissä tilanteissa, Lue lisää ›

Pätemätön yhtiösopimus – avoin yhtiö ›

Sopimukset lähtökohtaisesti sitovat siihen velvoittautuneita osapuolia. Oikeudessamme on kuitenkin tähän sopimuksen sitovuuden perusperiaatteeseen paljon poikkeuksia. Myös avoimen yhtiön yhtiösopimus voi olla pätemätön. Jos yhtiösopimuksessa ilmenee ehtoja, jotka ovat pätemättömiä, ei noista seikoita katsota sovitun mitään. Yhtiömiesten onkin noissa tilanteissa uudelleen sovittava asiakokonaisuuksista. Henkilöyhtiöiden sääntely on pääosaltaan tahdonvaraista, eli esim. laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä on Lue lisää ›

Avoimen yhtiön perustamisilmoitus ›

Avoimen yhtiön perustamisilmoitus lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Vuoden 2016 aikana tai sen jälkeen perustettu avoin yhtiö syntyy vain rekisteröimisellä. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Ennen vuotta 2016 perustettu rekisteröimätön yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kahden vuoden kuluessa vuoden 2016 alkamisesta tai yhtiö purkautuu. Yhtiö purkautuu myös, jos rekisteröinti evätään Lue lisää ›

Avoimen yhtiön nimenkirjoittaminen ›

Jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on lähtökohtaisesti oikeus edustaa yhtiötä itsenäisesti. Nimenkirjoittamisella tarkoitetaan sitä, että yhtiömies tai muu nimenkirjoittamiseen oikeutettu allekirjoittaa jonkin yhtiötä koskevan sitoumuksen niin, että tämä tulee yhtiötä velvoittavaksi. Nimenkirjoittamiseen oikeutettu voi siis allekirjoittaa yhtiön puolesta vaikkapa liikesopimuksia, kauppoja tai työsopimuksia pätevästi. Nimenkirjoittamiseoikeus korostuu avoimessa yhtiössä, joka itsenäisenä oikeushenkilönä ei voi allekirjoittaa mitään. Tämän Lue lisää ›

Avoimen yhtiön kotipaikka ›

Avoimen yhtiön kotipaikka on ilmoitettava kotipaikkansa perusilmoitusta tehdessään. Kotipaikka (kotipaikkana oleva Suomalainen kunta) merkitään yhtiösopimukseen, joka sisältää myös muut yhtiön kannalta olennaisista tiedoista. Kotipaikaksi katsotaan kuitenkin lähtökohtaisesti se kunta, josta sen toimintaa tosiasiallisesti johdetaan. Joissakin tilanteissa todellinen kotipaikka voi siis olla eri kuin kaupparekisteriin merkitty kotipaikka.   Avoimen yhtiön kotipaikka – muutos Yhtiösopimuksessa oleva kuntatieto, on se Lue lisää ›