Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeuden piiriin lukeutuvat aineettomat oikeudet kuten patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus. Suojaamalla immateriaalioikeutensa, yrittäjä voi estää ulkopuolista esimerkiksi hyödyntämästä keksintöään tai luomustaan. Tässä osiossa selvennetään muun muassa prosessimenettelyjä eri immateriaalioikeuksien suojaamiseksi, immateriaalisuojan vaikutuksia, sekä hyvityksiä immateriaalisuojan luokkauksista.

Mallioikeuden päätöksestä valittaminen ›

Mallioikeudesta voi valittaa Mallin rekisteröintihakemusta koskevaan rekisteriviranomaisen päätökseen hakija saa hakea muutosta, jos päätös on hänelle vastainen. Rekisteriviranomainen on patentti- ja rekisterihallitus. Päätöksen on oltava ns. lopullinen. Tällä tarkoitetaan päätöstä, joita ei enää käsitellä rekisteriviranomaisessa. Tällainen päätös on esimerkiksi hakemuksen hylkääminen.Myös ns. väitteentekijällä on muutoksenhakuoikeus rekisteriviranomaisen päätökseen. Ulkopuolinen taho voi tehdä rekisteröintiä vastaan väitteen. Väite Lue lisää ›

Mallioikeuden lakkaaminen tuotteelta ›

Mallioikeuden sammuminen Mallioikeus ei anna sen haltijalle oikeutta kieltää mallioikeudella suojatun tuotteen hyväksikäyttöä, jos mallioikeuden haltija on saattanut tuotteen vaihdantaan Euroopan talousalueella tai se on tämän suostumuksella siellä vaihdantaan saatettu. Tällöin puhutaan mallioikeuden sammumisesta. Merkitystä ei ole sillä, onko mallioikeuden haltija saattanut tuotteen vaihdantaan itse vai onko hän antanut jollekin suostumuksensa tätä varten. Mallioikeuden sammuminen Lue lisää ›

Mallioikeudella suojattavat oikeudet ›

Mallioikeus suojaa tuotetta ja sen osaa Mallioikeudessa tuotteella tarkoitetaan tavaroita, jotka on valmistettu teollisesti tai käsityönä, graafiset symboleita ja kirjasintyyppejä. Suojattavia tuotteita ovat mitkä tahansa käyttö- ja koriste-esineet. Myös erilaiset tietokoneen fontit ovat suojattavia tuotteita.Kokonaisen tuotteen lisäksi mallioikeudessa suojataan tuotteen osaa. Tuotteen osa ei ole yksinään itsenäinen esine, vaan se on luotu isomman kokonaisuuden kiinteäksi Lue lisää ›

Mallin uutuuden suoja-aika ›

Mallin suoja-aika on 12 kuukautta Pääsäännön mukaan mallin on oltava uusi ja julkistamaton, jotta sen saa rekisteröidä. Tämän mukaan mentäessä mallin julkistaminen johtaisi siihen, ettei sitä enää voisi rekisteröidä. Usein mallin luoja voi epäillä mallinsa kaupallisuutta ja haluaa rekisteröidä sen vasta sitten, kun on selvinnyt, menestyykö se markkinoilla. Tämän kaltaisten tilanteiden vuoksi mallin uutuudelle on Lue lisää ›

Mallin sallittu käyttäminen ›

Mallin käyttö yksityisiin tarkoituksiin Pääsääntöisesti ainoastaan mallioikeuden haltijalla on oikeus käyttää mallia hyväkseen samalla, kun muut tarvitsevat mallin käyttöön hänen lupansa. Tämä sääntö koskee mallin kaupallista hyödyntämistä.Suojatun mallin yksityinen käyttö on sallittua. Yksityinen käyttö tarkoittaa kaikenlaista mallin hyödyntämistä, jolla ei ole kaupallista tarkoitusta. Jokainen saa siis esimerkiksi valmistaa mallia omaan käyttöönsä sekä antaa tällaisen valmistamansa Lue lisää ›

Mallin luvaton käyttäminen ›

Mallioikeuden luvaton käyttö johtaa korvauksiin Jos joku käyttää oikeudettomasti toisen suojattua mallia, on hänen maksettava mallioikeuden haltijalle korvausta mallin käytöstä. Näin on tilanne silloinkin, kun mallioikeuden loukkaajalta puuttuu tahallisuus tai tuottamus. Loukkaaja on tahattomissakin loukkauksissa velvollinen suorittamaan korvausta mallin käyttämisestä kohtuullisen määrän. Kyseessä ei siis ole vahingonkorvaus, vaan mallin käytöstä suoritettava hyvitys, joka peritään yleensä Lue lisää ›

Malli: Mallioikeus ja mallisuoja ›

Mallioikeus? Onko esim. kehittelemäsi tuotteen pakkausmalli suojan tarpeessa? Malli tarkoittaa tavaran tai sen osan ulkomuotoa. Usein tuotteen tai pakkauksen ulkonäkö vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. Ulkonäöltään onnistunut tuote menee paremmin kaupaksi. Tällöin tuotteen malli kannattaa suojata mallioikeudella. Mallioikeus antaa mallioikeuden haltijalle suojaa, että kukaan muu ei saa ilman hänen lupaansa hyödyntää mallia ammattimaisesti elinkeinotoiminnassaan. Mallioikeuden myöntämisen edellytyksenä Lue lisää ›

Lupa mallioikeuden rekisteröintiin ›

Mallin rekisteröinti vaatii joskus luvan Mallin rekisteröinti voi olla joskus luvanvaraista. Malliin ei saa sisällyttää (eikä se saa olla sekoitettavissa) esimerkiksi valtion lippua, kunnan vaakunaa, kansainvälistä nimitystä, lyhennettä tai logoa ilman asianomaista lupaa.Samoin lupa vaaditaan, jos malli sisältää mm. virallisia tarkastusmerkkejä, toisten omistamia toiminimiä, tunnusmerkkejä, tavaramerkkejä, sukunimiä ja taiteilijanimiä. Sama koskee suojattujen omaperäisten kirjallisten ja Lue lisää ›

Hyödyllisyysmallioikeus: Hyödyllisyysmalli on keksinnön suoja ›

Hyödyllisyysmallioikeus? Mitä sillä suojataan? Hyödyllisyysmalli on keksinnön suoja. Keksinnön tulee olla uusi, teollisesti käyttökelpoinen ja keksinnöllinen, mutta keksinnöllisyystaso ei ole niin korkea kuin patentilla. Hyödyllisyysmallioikeuden voi saada tekniseen ratkaisuun, jota voidaan teollisesti käyttää. Myös kemialliset yhdisteet tai ravinto- ja lääkeaineet voidaan suojata hyödyllisyysmallioikeudella. Menetelmiä ei hyödyllisyysmallilla kuitenkaan voida suojata. Hyödyllisyysmallisuojaa haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta. Hakemuksen Lue lisää ›

Hyödyllisyysmallin myöntämisen perusteet ›

Hyödyllisyysmallin saamisen edellytykset Hyödyllisyysmallin saaminen edellyttää, että se on teollisesti käyttökelpoinen. Keksinnössä on siis oltava kyse tuotteesta tai laitteesta, jolla ratkaistaan teknisluontoinen ongelma. Keksintö voi olla konkreettinen laite, tuote, kemiallisten aineiden seos, lääkeainekoostumus tms. Se voi olla myös abstrakti idea tarpeellisesta tuotteesta.Toinen edellytys on, että keksintö on uusi. Uutuus tarkoittaa sitä, että keksintö ei ole Lue lisää ›

Patenttihakemus

Patentti- ja rekisterihallitus myöntää patentit uusille keksinnöille, jotka eivät ole tulleet tunnetuiksi ennen patentin hakemista ja jotka ovat teollisesti käyttökelpoisia. Patenttihakemukseen tulee liittää keksinnön selitys, jonka perusteella alan ammattilainen pystyisi keksintöä käyttämään. Mukaan on liitettävä esimerkiksi patenttivaatimukset ja keksijän nimi. Patentin myöntämisen myötä ainoastaan patentinhaltija saa hyödyntää keksintöä ammattimaisesti. Patenttihakemus kannattaa tehdä huolellisesti ja mahdollisesti juristin apua käyttäen, sillä hakemusmaksu tulee maksaa vaikkei patenttia myönnettäisikään.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua immateriaalioikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Tavaramerkin rekisteröinti

Tavaramerkki rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallitukseen kirjallisesti. Rekisteröidyn tavaramerkin suoja alkaa, kun hakemus on tullut vireille.

2

Patenttihakemus

Patentin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus. Patenttia haetaan lomakkeella ja patentin hakeminen maksaa. Patenttivaatimuksesta on käytävä ilmi, mitä patentilla halutaan suojata.

3

Ulkomainen patenttihakemus

Patenttihakemus voidaan tehdä mm. jättämällä hakemus suoraan kyseiseen maahan tai hakemalla Eurooppapatenttia yhdellä hakemuksella Euroopan patenttivirastolta.

4

Mallioikeus

Mallioikeus antaa mallioikeuden haltijalle suojaa. Näin ollen kukaan muu ei voi ilman haltijan lupaa hyödyntää mallia ammattimaisesti elinkeinotoiminnassaan.