Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeuden piiriin lukeutuvat aineettomat oikeudet kuten patentti, tavaramerkki ja tekijänoikeus. Suojaamalla immateriaalioikeutensa, yrittäjä voi estää ulkopuolista esimerkiksi hyödyntämästä keksintöään tai luomustaan. Tässä osiossa selvennetään muun muassa prosessimenettelyjä eri immateriaalioikeuksien suojaamiseksi, immateriaalisuojan vaikutuksia, sekä hyvityksiä immateriaalisuojan luokkauksista.

Sopimattoman menettelyn seuraus ›

Kilpailumenettelyrikos ja kilpailumenettelyrikkomus Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa voi johtaa tuomioon kilpailumenettelyrikoksesta tai –rikkomuksesta.Kilpailumenettelyrikokseen syyllistyy se, joka käyttää omaa tai toisen elinkeinotoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua ja siten aiheuttaa toiselle elinkeinonharjoittajalle vahinkoa. Huomionarvoista on se, että totuudenvastainen tai harhaanjohtava ilmaisu voi kohdistua sekä toimijaan itseensä että hänen kilpailijaansa.Kilpailumenettelyrikkomuksesta tuomitaan esim. silloin, kun joku käyttää totuudenvastaista tai Lue lisää ›

Kulutushyödyke: Markkinointi ja vertaileva mainonta ›

Onko vertaileva mainonta sallittua? Vertailevalla mainonnalla tarkoitetaan mainontaa, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke. Vertaileva mainonta on sallittua, jos se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ja se koskee hyödykkeitä, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin. Hyödykkeiden yhtä tai useampaa olennaista, todennettavissa olevaa ja edustavaa ominaisuutta tai hyödykkeiden hintoja on Lue lisää ›

Yksinoikeus: Integroidun piirin piirimallin yksinoikeus ›

Yksinoikeus integroidun piirin piirimalliin? Integroidulla piirillä tarkoitetaan virtapiiriä, jossa elementit on sijoitettu puolijohdealustaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, ja joka on tarkoitettu suorittamaan elektronisia piiritoimintoja. Integroidun piirin piirimallilla taas tarkoitetaan integroidun piirin osien kolmiulotteista sijoittelua. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin koskee tietokoneissa ja muissa elektronisissa laitteissa käytettäviä piirejä. Yksinoikeus piirimalliin saadaan rekisteröinnillä. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että piirimalli on Lue lisää ›

Kasvinjalostajanoikeus: Yksinoikeus kasvilajikkeen ammattimaiseen hyväksikäyttöön ›

Voiko kasvinjalostaja saada yksinoikeuden tuotoksilleen? Kasvinjalostajanoikeus on yksinoikeus käyttää kasvilajiketta ammattimaisesti hyväksi. Hyväksikäyttöä on lajikkeen aineiston tuottaminen lisäysaineistona käytettäväksi. Lajikkeen aineistoa voi olla esimerkiksi siemenet ja taimet. Kasvinjalostajanoikeuden voi saada rekisteröinnillä, ja sitä haetaan maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikelautakunnalta. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että kyseessä on uusi lajike. Lisäksi edellytetään, että lajike on selvästi erotettavissa muista lajikkeista Lue lisää ›

Toiminimi: Toiminimen suoja ja kaupparekisteri ›

Onko toiminimellä suojaa? Aloittavan yrittäjän on ilmoitettava, millä toiminimellä yritystoimintaa aiotaan harjoittaa. Toiminimen tulee olla yksilöllinen ja erottuva. Se ei saa olla hyvän tavan vastainen tai harhaanjohtava eikä sekoitettavissa jo suojattuun toiminimeen. Sekoitettavuuden edellytyksenä on, että niiden haltijat harjoittavat samankaltaista toimintaa tai sama toiminimi muuten vahingoittaa vakiintuneemman toiminimen toimintaa. Toiminimeen saa yksinoikeuden rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla Lue lisää ›

Mallioikeus suojaa tekijää ›

Mallioikeus suojaa kopioimiselta Mallioikeuden haltijalla on yksinoikeus malliinsa, eikä muut saa käyttää mallioikeuden suojaamaa mallia kaupalliseen tarkoitukseen ilman mallioikeuden haltijan lupaa. Sääntö on selkeä, mutta käytännön sovellukset ja tulkintatilanteet vaikeita. Kiellettyä on käyttää tai kopioida toisen suojattua mallia. Näin harvoin tapahtuukaan. Mutta kiellettyä on myös käyttää sellaista mallia, joka läheisesti muistuttaa suojattua mallia. Toisin sanoen Lue lisää ›

Mallioikeus ja sen merkitys ›

Mallioikeus suojaa tuotteen ulkomuotoa Mallioikeudessa malli tarkoittaa tuotteen ulkomuotoa. Tuotteella tarkoitetaan myös tuotteen osaa. Mallioikeus ei siis suojaa koko tuotetta, vaan pelkästään sen näkyvää ulkomuotoa. Mallioikeus ei siis suojaa pelkkiä ideoita, teknisiä ratkaisuja tai muita kohteita, joilla ei ole kiinteää muotoa. Mallioikeuden rajatapauksia ovat ehkä sisustus- ja ympäristösuunnitelmat, mutta ne on kuitenkin rajattu mallioikeuden ulkopuolelle. Niille voi Lue lisää ›

Mallioikeus antaa suojaa oikeuden haltijalle ›

Mallisuojan kielletty käyttö Mallioikeuden haltija on lähtökohtaisesti ainoa taho, jolla on oikeus käyttää mallia. Muut eivät saa käyttää mallia hyväkseen ilman mallioikeuden haltijan lupaa. Mallioikeuden rekisteröinti suojaa mallin luojaa mallin väärinkäyttöä vastaan. Mallin kehittänyt henkilö voi hakea tuotteelle mallioikeuden, joka on rekisteröitävä oikeus.Mallin kiellettyä käyttöä on sen valmistaminen, käyttäminen, maahantuonti, maastavienti ja myytäväksi tarjoaminen mainostamalla Lue lisää ›

Mallioikeuden rekisteröimisen esteet ›

Mallin rekisteröimisen esteet Ehdotonta estettä ei voi poistaa tai korjata, vaan se estää automaattisesti mallin rekisteröinnin.Mallia ei saa rekisteröidä, jos se on yleisen järjestyksen tai hyvin tapojen vastainen. Etenkin hyvän tavan vastaisuus on tulkinnanvarainen ja yhteiskunnallisia arvoja heijasteleva määritelmä. Tämä lainkohta estää mallin rekisteröimisen vain harvoin.Mallia ei saa rekisteröidä myöskään silloin, jos se on samanlainen Lue lisää ›

Mallioikeuden rekisteröiminen ›

Mallinluoja saa rekisteröidä mallioikeuden Mallin luojalla on oikeus hakea mallioikeuden rekisteröintiä. Mallin luoja on aina luonnollinen henkilö, jonka luomisprosessin kautta on syntynyt taiteellinen teos. Jos teoksen tekijöitä on useita, mallin luojia ovat he, jotka ovat luovuudellaan edesauttaneet mallin syntymistä. Pelkkä teoksen tekninen työstäminen annettujen ohjeiden mukaan ei tee henkilöstä mallin luojaaMallin luoja voi kuitenkin siirtää Lue lisää ›

Patenttihakemus

Patentti- ja rekisterihallitus myöntää patentit uusille keksinnöille, jotka eivät ole tulleet tunnetuiksi ennen patentin hakemista ja jotka ovat teollisesti käyttökelpoisia. Patenttihakemukseen tulee liittää keksinnön selitys, jonka perusteella alan ammattilainen pystyisi keksintöä käyttämään. Mukaan on liitettävä esimerkiksi patenttivaatimukset ja keksijän nimi. Patentin myöntämisen myötä ainoastaan patentinhaltija saa hyödyntää keksintöä ammattimaisesti. Patenttihakemus kannattaa tehdä huolellisesti ja mahdollisesti juristin apua käyttäen, sillä hakemusmaksu tulee maksaa vaikkei patenttia myönnettäisikään.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua immateriaalioikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Tavaramerkin rekisteröinti

Tavaramerkki rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallitukseen kirjallisesti. Rekisteröidyn tavaramerkin suoja alkaa, kun hakemus on tullut vireille.

2

Patenttihakemus

Patentin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus. Patenttia haetaan lomakkeella ja patentin hakeminen maksaa. Patenttivaatimuksesta on käytävä ilmi, mitä patentilla halutaan suojata.

3

Ulkomainen patenttihakemus

Patenttihakemus voidaan tehdä mm. jättämällä hakemus suoraan kyseiseen maahan tai hakemalla Eurooppapatenttia yhdellä hakemuksella Euroopan patenttivirastolta.

4

Mallioikeus

Mallioikeus antaa mallioikeuden haltijalle suojaa. Näin ollen kukaan muu ei voi ilman haltijan lupaa hyödyntää mallia ammattimaisesti elinkeinotoiminnassaan.