Kiinnitys: Kiinnitysten yhdistäminen

Onko kiinnitysten yhdistäminen paikallaan? Kiinteistön omistajan hakemuksesta ja panttioikeuden haltijan suostumuksella samalla tai peräkkäisillä etusijoilla olevat kiinnitykset saadaan yhdistää yhdeksi kiinnitykseksi. Yhdistetty kiinnitys saa saman etusijan kuin yhdistetyistä kiinnityksistä huonoimmalla… Lue lisää »

Kiinnitys: Kiinnityshakemus, kiinnityksen hakeminen

Miten kiinnityksen hakeminen tehdään? Kiinnityksen hakeminen suoritetaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka toimialueeseen kiinnityksen kohteena oleva kiinteistö kuuluu. Kiinnitystä saa hakea kiinteistön omistaja, jolla on lainhuuto kiinteistöön, tai se, joka on viimeksi… Lue lisää »

Kiinnitys: Kiinnityksen voimassaolo ja etusija

Kuinka kauan kiinnitys on voimassa? Kiinnityksen etusija? Kiinnityshakemuksen vireille tulopäivä ratkaisee kiinnityksen etusijan muihin kiinnityksiin ja kirjattuihin erityisiin oikeuksiin nähden. Aikaisemmin haetulla kiinnityksellä on etusija ennen myöhemmin haettua kiinnitystä. Samana… Lue lisää »

Kiinnitys: Kiinnityksen laajentaminen

Mitä kiinnityksen laajentaminen on? Kiinnitys saadaan kiinteistön omistajan hakemuksesta ja panttioikeuden haltijan suostumuksella laajentaa koskemaan myös muuta hänelle kuuluvaa kiinteistöä. Edellytykset ovat samat kuin yhteiskiinnitystä perustettaessa eli kiinteistöjen tulee sijaita… Lue lisää »

Kiinnitys: Kiinnityksen jakaminen

Miten kiinnityksen jakaminen tehdään? Kiinteistön omistajan hakemuksesta ja panttioikeuden haltijan suostumuksella kiinnitys voidaan jakaa kahteen tai useampaan kiinnitykseen, joiden yhteenlaskettu rahamäärä vastaa enintään jaettavan kiinnityksen määrää. Jakamalla syntyneet kiinnitykset saavat… Lue lisää »

Kiinnitys: Etusijajärjestyksen muuttaminen

Voiko kiinnitysten etusijajärjestystä muuttaa? Kiinnitysten keskinäistä etusijajärjestystä saadaan muuttaa kiinteistön omistajan hakemuksesta, jos ne panttioikeuden ja erityisen oikeuden haltijat, joiden asema muuttamisessa heikkenee, antavat siihen suostumuksensa. Yhteiskiinnityksen etusijaa saadaan muuttaa… Lue lisää »

Lainhuuto: Selvennyslainhuuto

Mitä selvennyslainhuuto tarkoittaa? Selvennyslainhuuto tarkoittaa kiinteistön omistusaseman selvennystä. Esimerkiksi jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat yhdessä hakea selvennyslainhuutoa perittävän nimissä olevaan kiinteistöön. Tällöin lainhuuto myönnetään osakkaille yhteisesti jakamattomana. Ei esimerkiksi 1/5 kullekin… Lue lisää »

Lainhuuto: Lainhuudon oikeusvaikutukset

Lainhuudon oikeusvaikutukset? Ratkaiseeko lainhuuto kiinteistön omistusriidan? Lainhuuto korjaa mahdolliset puutteellisuudet saantoasiakirjoissa. Saantokirjan muotovirheeseen ei saa vedota sen jälkeen, kun saantokirjan perusteella on myönnetty lainhuuto tai lainhuutohakemus on jätetty lepäämään. Lainhuuto… Lue lisää »

Lainhuuto: Kuulutuslainhuuto

Onko kauppakirja hukassa tai omistuspohja muuten hämärä? Kuulutuslainhuuto? Kuulutuslainhuuto on laissa säännelty mahdollisuus tilanteisiin, joissa normaali lainhuuto ei tulisi kysymykseen saantokirjan puuttumisen taikka lainhuutopohjan puuttumisen vuoksi. Kuulutuslainhuudon voi saada kahdella… Lue lisää »

Lainhuuto: Kiinteistön omistusoikeuden kirjaaminen

Onko sinulla lainhuuto kiinteistöön? Lainhuuto on kiinteistön omistusoikeuden kirjaamisesta lainsäädännössä omaksuttu nimitys. Omistusoikeus kiinteistöön kirjataan myöntämällä luovutuksen saajalle lainhuuto. Lainhuutoa on haettava ja se myönnetään myös kiinteistön määräosan ja määräalan… Lue lisää »