Ihmis- ja perusoikeudet

Ihmis- ja perusoikeudet ovat kaikille kuuluvia oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. Perusoikeuksiin lukeutuu muun muassa sananvapaus, liikkumisen vapaus, tasa-arvo ja oikeusturva. Mikäli tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa laki on selkeässä ristiriidassa perustuslain kanssa, tulee etusija antaa perustuslain säännökselle. Jos perustuslain kanssa on ristiriidassa lakia alemmanasteinen säännös, ei sitä saa soveltaa tuomioistuimissa, tai muissa viranomaisissa.

Potilasvahinkoilmoitus ›

Potilasvahinkoilmoitus on ilmoitus, joka tehdään, kun potilalle aiheutuu terveyden- tai sairaanhoidossa henkilövahinko. Ilmoituksella voi hakea korvausta hoidossa tapahtuneesta vahingosta. Korvattavia vahinkoja ovat hoitovahinko, infektiovahinko, tapaturmavahinko, laitevahinko, palovahinko, lääkkeen toimittamisvahinko ja ns. kohtuuton vahinko. Korvausta voi hakea kun hoidon on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoitoa on vahinkoa aiheuttavasti voinut antaa esim. lääkäri, hammaslääkäri, fysioterapeutti tai sairaanhoitaja. Määräaika Lue lisää ›

Nimilautakunta käsittelee etu- ja sukunimiasioita ›

Nimilautakunta on maistraatin ohella toinen nimiviranomainen. Se käsittelee nimiasioita ja seuraa etu ja sukunimen antamisessa noudatettua käytäntöä. Lautakunta on oikeusministeriön alainen. Se on erityinen asiantuntijaviranomainen nimilain soveltamista koskevissa kysymyksissä. Maistraatti käsittelee nimisasioita ensiasteen viranomaisena. Nimilautakunta antaa lausuntoja Nimilautakunta antaa tuomioistuimille, maistraateille ja muille viranomaisille lausuntoja suku- ja etunimeä koskevissa asioissa. Nimilautakunnan tehtävinä on myös seuraa suku- Lue lisää ›

Omantunnonvapaus perus- ja ihmisoikeutena ›

Omantunnonvapaus ihmis- ja perusoikeutena Omantunnonvapaus on ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle. Jokaisella ihmisellä on oikeus ajatuksenvapauteen, omantunnonvapauteen ja uskonnonvapauteen. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tämä vapaus määritellään toisaalta jokaisen vapaudeksi vaihtaa uskontoa tai vakaumusta ja toisaalta jokaisen vapaudeksi julistaa valitsemaansa uskontoa yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja. Suomessa tämän saman Lue lisää ›

Uskonnonvapaus perus- ja ihmisoikeutena ›

Uskonnonvapaus ihmis- ja perusoikeutena Uskonnonvapaus on ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle. Jokaisella ihmisellä on oikeus ajatuksenvapauteen, omantunnonvapauteen ja uskonnonvapauteen. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tämä vapaus määritellään toisaalta jokaisen vapaudeksi vaihtaa uskontoa tai vakaumusta ja toisaalta jokaisen vapaudeksi julistaa valitsemaansa uskontoa yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja. Suomessa tämän saman Lue lisää ›

Ajatuksenvapaus perus- ja ihmisoikeutena ›

Ajatuksenvapaus ihmis- ja perusoikeutena Ajatuksenvapaus on ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle. Ajatuksenvapaus on itsestäänselvyys, mutta sen ilmenemismuodot ovat joskus hankalia. Jokaisella ihmisellä on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tämä vapaus määritellään toisaalta jokaisen vapaudeksi vaihtaa uskontoa tai vakaumusta ja toisaalta jokaisen vapaudeksi julistaa valitsemaansa uskontoa yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla Lue lisää ›

Lapsen mielipide nimiasiassa ›

Lapsen mielipide nimiasiassa ratkaisee joskus nimen määräytyminen. Nimiasiat ovat jokaiselle merkityksellä, myös lapsen mielipiteellä on usein merkitystä. Tarkemmin sääntely lapsen mielipiteen kuulemisesta riippu lapsen iästä ja kehitystasosta, mutta myös siitä, millaisesta nimenmuutoksesta on kyse. Lapsen mielipide nimiasiassa 12 vuotta täyttänyttä lasta on kuultava, kun muutetaan hänen etu- tai sukunimeään menettystä riippumatta. Nimeä ei voida muuttaa Lue lisää ›

Suomalainen potilasvakuutusjärjestelmä perusteiltaan ›

Potilasvakuutusjärjestelmä on olemassa hoidossa tai tutkimuksissa tapahtuvien henkilövahinkojen varalta. Vahinkojen korvaamisesta päättää potilasvakuutuskeskus ja potilasvahinkolautakunta. Järjestelmää rahoittavat ne vakuutusyhtiöt, jotka Suomessa myöntävät potilasvakuutuksia. Erityinen järjestelmä korostaa potilaan oikeutta saada korvaus kärsimästään hoidossa tapahtuneesta henkilövahingosta. Normaalin vahingonkorvausprosessin käynnistäminenkin on mahdollista, muttei potilasvakuutusjärjestelmän alla yleensä järkevää, eikä aina taloudellisesti kannattavaa. Potilasvakuutujärjestelmä keskittää potilasvahinkoihin liittyvät asiat. Potilasvahingot voidaan Lue lisää ›

Potilasasiamies valvoo potilaiden etua ›

Potilasasiamies on oltava jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä. Asiamies toimii potilaan oikeuksia edistäen. Potilasasiamiehellä on tiedottamis- ja neuvontatehtäviä. Potilasasiamiehen on neuvottava potilasta PotL mukaisissa asioissa. Tämä tarkoittaa esim. avustamista muistutuksen tekemisessä. Potilasasiamiehen tehtävänä on auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään hoitoon liittyvää ongelmaa hoitopaikassa. Potilasasiamieheltä saa apua myös potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen. Asiamies ei ota kantaa hoidon sisältöön, hoitoon, taudinmäärityksiin ym. Lue lisää ›

Lapsen sukunimen muuttaminen on useimmiten mahdollista ›

Lapsen sukunimen muuttaminen tapahtuu tilanteesta riippuen joko ilmoituksella tai hakemuksella. Ilmoitusmenettely on nimensä mukaisesti nopea ja yksinkertainen. Sukunimen määräytyminen lähtökohtaisesti Lapsi saa syntyessään sen sukunimen, joka vanhemmilla on lapsen syntymän hetkellä. Näin toimitaan, jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi. Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, lapsi saa sen sukunimen, jonka vanhemmat ilmoittavat lapsen sukunimeksi. Tämä edellyttää, Lue lisää ›

Erikoissairaanhoitoon pääsy ›

Erikoissairaanhoitoon pääsyssä kansalaisille aiheutuvat ongelmat liittyvät usein kunnallisen terveydenhuollon kautta saataviin palveluihin. Jokainen voi luonnollisesti käyttää haluamiaan erikoissairaanhoidon palveluita valitsemillan yksityisillä klinikoilla valitsemissaan paikoissa. Kustannukset erikoissairaanhoidosta voivat kuitenkin tällöin nousta merkittäviksi. Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus saada tarvitsemaansa erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääke- ja hammaslääketieteen erikoisalojen paveluita. Sairaanhoitopiiri on erikoissairaanhoidon perusyksikkö. Sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää alueensa erikoissairaanhoito. Kiireettömässä Lue lisää ›

Sananvapaus

Jokaisella on oikeus muodostaa oma mielipide ja ilmaista sekä julkistaa se vapaasti, kenenkään estämättä. Sananvapaus ja sen ilmaiseminen ei kuitenkaan ole absoluuttinen oikeus, vaan sitä voidaan rajoittaa esimerkiksi lasten suojelemiseksi. Rikoslain nojalla sananvapauden harjoittaminen ei myöskään saa loukata toisen kunniaa, eikä sitä voi käyttää kansanryhmän kiihottamis-tarkoituksessa. Rajanveto kritisoivan kommentoinnin ja kunnianloukkauksen välillä voi joskus olla haasteellista hahmottaa, ja siksi epäselvissä tilanteissa voi olla syytä kääntyä juristin puoleen.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua ihmis- ja perusoikeuksiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Perusoikeudet

Perusoikeudet ovat perustuslaissa säädettyjä perusoikeuksia. Perusoikeuksiin sisältyy muun muassa sananvapaus ja kokoontumisvapaus.

2

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti. Ihmisoikeuksien tarkoituksena on taata jokaiselle ihmisarvoinen elämä.

3

EIT

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin eli EIT valvoo ihmisoikeussopimuksen noudattamista. Sopimusvaltiot, tai yksityiset voivat valittaa tuomioistuimeen, jos kokevat ihmisoikeussopimuksessa turvattujen oikeuksien tulleen loukatuksi.

4

Euroopan union perusoikeuskirja

Euroopan unionin perusoikeuskirja on asiakirja, jossa on määritelty EU:n tasolla pätevät perusoikeudet. Oikeudet koskevat unionin kansalaisia ja sen alueella asuvia henkilöitä.