Lapsen huolto, tapaaminen ja elatus

Erotilanteissa, usein erityisesti lapsen elatukseen liittyvät asiat saattavat aiheuttaa kiistaa lapsen vanhempien kesken. Mutta lapsen huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvällä sääntelyllä on kuitenkin tarkoitus turvata lapsen kehitys ja hyvinvointi tämän tarpeiden mukaisesti. Tämän tavoitteen toteutumisesta vastaavat lapset vanhemmat tai muut huoltajat yhdessä. Yhteishuoltajuustilanteessa vanhemmat päättävät lasta koskevista asioista; yksinhuoltaja tekee nämä päätökset yksipuolisesti. Mikäli lapsen vanhemmat asuvat erillään, turvataan tapaamissopimuksella lapsen oikeus tavata myös sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Tämä osio pitää sisällään tietoa lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta, elatuksesta ja lastensuojelusta.

Riittävä elatus, lapsen oikeus ›

Millaiseen elatukseen lapsella on oikeus? Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lain mukaan se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeitten tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan heidän kykynsä mukaisesti. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön. Myös vanhemmilla Lue lisää ›

Lapsen elatussopimus ›

Mikä on lapsen elatussopimus? Vanhempien eron yhteydessä lapsen elatuksesta sopuun pääsemisen tulisi olla asialistan kärkipäässä. Sopuisat vanhemmat pääsevät helpoimmalla, kun tekevät kirjallisen sopimuksen lapsen elatuksesta. Elatussopimus on joko vahvistettava oikeudessa esimerkiksi avioeroasian yhteydessä tai sosiaalitoimessa, minkä jälkeen se on toimeenpantavissa kuin lainvoimainen päätös. Jos elatusapuvelvollinen maksaja ei maksa, maksu voidaan periä ilman eri päätöstä ulosottoteitse. Lue lisää ›

Lapsen elatus: Elatuskanne ›

Milloin on tarpeen nostaa elatuskanne? Jos lapsen vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen elatusasioissa, ei ole muuta mahdollisuutta, kuin viedä asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. Asia voidaan käsitellä tuomioistuimessa ns. avioeron liitännäisasiana tai erillisenä asiana nostamalla kanne. Elatusta koskeva kanne on nostettava lasta edustavan vanhemman kotipaikan käräjäoikeudessa. Lasta edustaa elatusapua koskevissa asioissa hänen huoltajansa, tässä tapauksessa yleensä se vanhemmista, Lue lisää ›

Elatusavun määrän ja maksamisen perusteet ›

Jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona tai jos vanhempi muuten laiminlyö lapsen elatuksen, lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua. Elatusapua koskevissa asioissa alaikäistä lasta edustaa hänen huoltajansa tai muu edunvalvoja. Elatusapu voidaan vahvistaa suoritettavaksi kertamaksuna, jos tämä on tarpeen lapsen elatuksen turvaamiseksi vastaisuudessa ja sitä on elatusavun suorittajan maksukykyyn nähden pidettävä kohtuullisena. Elatusavun määrä ja Lue lisää ›

Elatusavun muuttaminen ›

Voiko jo vahvistettua elatusapua muuttaa? Elatusavun suuruutta on mahdollista muuttaa. Se tehdään käytännössä joko sopimuksella tai tuomiolla. Vaikka aiempi elatusapu olisi ratkaistu tuomioistuimen päätöksellä, sitä on mahdollista muuttaa vanhempien sopimuksella. Jos vanhemmat eivät ole samaa mieltä elatusavun muuttamisesta, asia saattaa muodostua vaikeaksi. Muuttamiseen on oltava hyvät perustelut. Lain mukaan muuttaminen on mahdollista vain, jos olosuhteissa Lue lisää ›

Elatusavun maksamisen laiminlyönti ›

Mitä jos elatusvelvollinen ei täytä maksuvelvollisuuttaan? Elatusapu on ulosottokelpoinen velka. Jos elatusvelvollinen ei maksa sopimuksenmukaista tai tuomioistuimen päättämää elatusapua, lapsen kanssa asuva vanhempi voi viedä elatusapupäätöksen ulosottovirastoon tai ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen. Jos jompi kumpi vanhemmista tai kumpikaan heistä ei täytä elatusvelvollisuuttaan, lapsen riittävä elatus turvataan yleisellä elatustuella. Ulosotossa elatusapuvelka on muihin velkoihin nähden etusijalla. Lapsen Lue lisää ›

Elatusavun maksaminen kertasuorituksena ›

Voiko lapsen elatusavun maksaa kertasuorituksena? Elatusvelvollinen voi maksaa elatusavun kokonaisuudessaan kerralla pois. Tällöinkin on kuitenkin laskettava lapselle tuleva kuukausikohtainen elatusapu. Joskus elatusvelvollinen haluaa päästä maksuistaan mahdollisimman nopeasti pois. Tällaisessa tilanteessa kertasuorituksena tapahtuva elatusavun maksu on käyttökelpoinen tapa hoitaa asia. Tavanomaisin syy kertasuoritteiselle elatusavun maksamiselle on kuitenkin se, että toinen puoliso haluaa säilyttää perheen yhteisen talon Lue lisää ›

Elatusapu

Elatusvelvollisuus koskee vanhempia, myös sitä vanhempaa, joka ei asu täysipäiväisesti lapsen kanssa mutta on velvollinen esimerkiksi yhteishuoltajuuden turvin näkemään lastaan. Etävanhempi huolehtii myös osaltaan lapsen elatuksesta maksamalla elatusapua, joka määräytyy lapsen tarpeiden, sekä vanhemman maksukyvyn mukaan. Kuitenkin tietyissä tilanteissa elatusapua voi maksaa Kela elatussopimuksen tai elatusapupäätöksen perusteella.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua lapsen huoltoon ja elatukseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Elatussopimus

Elatussopimus tehdään vanhempien eron jälkeen. Sen tarkoituksena on määrittää etävanhemman elatusavun suuruus.

2.

Elatusavun maksamisen perusteet

Elatusapua määrättäessä kartoitetaan molempien vanhempien elämäntilanne. Huomioon otetaan mm. huoltajien ikä, työkyky, varallisuus sekä muu mahdollinen huoltovelvollisuus.

3.

Lapsen huoltajuus

Lapsen huolto määräytyy vanhempien suhteen perusteella lapsen syntymän aikana, tuomioistuimen päätökselle tai vanhempien välisellä sopimuksella.

4.

Huostaanotto

Huostaanotossa lapsi otetaan pois vanhemmilta viimesijaisena keinona. Lapsi otetaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan, jossa lapsi siirretään sijaishuoltoon.