Kuluttajansuoja

Kuluttajansuoja suojelee kuluttajan asemaa ja turvaa kuluttajan oikeuksia, luoden velvollisuuksia yritykselle, joka tarjoaa ja markkinoi hyödykkeitä tai palveluja. Kuluttajansuojaa säätelee ensisijaisesti kuluttajansuojalaki, jonka pakottavuuden myötä yritys ei voi esimerkiksi luoda kauppa- tai sopimusehtoja, jotka rajoittavat kuluttajansuojalain säännöksiä kuluttajan kustannuksella. Yrityksen on huomioitava, että kuluttajansuojan piiriin kuuluu myös muun muassa hyvän tavan mukainen markkinointi, kohtuulliset sopimusehdot ja tuoteturvallisuus.

Kotimyyntiasiakirja: Kotimyyntiasiakirjan tai tilausvahvistuksen laiminlyönti ›

Mitä jos kotimyyntiasiakirjaa tai tilausvahvistusta ei kuulu eikä näy? Kotimyyntiasiakirjan tai tilausvahvistuksen laiminlyönti on vakava paikka elinkeinonharjoittajan kannalta. Jos kotimyyntiasiakirjaa tai etämyynnin tilausvahvistusta ei toimiteta kuluttajalle, sopimus ei sido kuluttajaa. Kuluttajan on vedottava sopimuksen sitomattomuuteen vuoden kuluessa sopimuksen tekemisestä. Muuten sopimus tulee kuluttajaa sitovaksi. Jos elinkeinonharjoittaja toimittaa kotimyyntiasiakirjan tai vahvistuksen ennen kuin kuluttaja on vedonnut Lue lisää ›

Kotimyynti: Kotimyynnin peruuttamisoikeus ›

Mikä on peruuttamisoikeuden sisältö kotimyynnissä? Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kotimyynnissä tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta. Jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin kotimyyntiasiakirja, aika alkaa tavaran vastaanottamisesta. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen. Peruuttamisilmoituksen saatuaan elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua palautettava jo maksettu kauppahinta. Kuluttajalla on oikeus Lue lisää ›

Kotimyynti ja etämyynti: Mitä eroa niillä on? ›

Mitä on kotimyynti? Entä etämyynti? Kotimyynti tarkoittaa kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle henkilökohtaisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimipaikassa. Yleensä kotimyynti tapahtuu kuluttajan kotona. Kotimyyntinä ei kuitenkaan pidetä kulutushyödykkeen tarjoamista paikassa, jossa yleensä tarjotaan kulutushyödykkeitä, tai paikassa, joka ei ole yksityisasunto ja jonne elinkeinonharjoittaja ilmoittelulla kutsuu kuluttajia kulutushyödykkeen hankkimista varten järjestämättä heille kuljetusta. Torimyynti ei siis ole kotimyyntiä. Kotimyyntiä Lue lisää ›

Etämyynti

Yritykset voivat tarjota ja markkinoida hyödykkeitä kuluttajille verkkokaupan, puhelun tai postin välityksellä etämyyntinä. Etämyynnissä yrityksen tulee informoida kuluttajaa muun muassa hyödykkeen ominaisuuksista, hinnasta ja tarjouksen voimassaoloajasta. Etämyyntiin liittyen yritystä sääntelee säännökset, jotka eivät välttämättä päde normaalissa kaupankäynnissä ja joita yrityksen on noudatettava asettamatta kuluttajalle huonompia ehtoja.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Elinkeinoharjoittajan tiedonantovelvollisuus

Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus antaa kuluttajalle olennaiset tiedot liittyen sopimussuhteeseen, kauppaan sekä kaupan kohteeseen. Tiedonantovelvollisuuden tarkoitus on varmistaa kuluttajan edut palveluksen suorittamisessa tai toteuttamisessa.

2.

Tavaran virhe

Tavaran on vastattava myyjän antamaa kuvausta ja sen on vastattava ominaisuuksiltaan myyjän kertomaa. Jos tavara ei vastaa ostajan olettamaa on siinä virhe.

3.

Vahingonkorvaus

Mikäli ostaja on toiminut virheellisesti, voidaan ostajan sopimusrikkomuksesta johtuvaa vahingonkorvausta sovitella, jos maksuviivästys tai tilauksen peruuttaminen johtui maksuvaikeuksista, joihin ostaja joutui sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiallisesti ilman omaa syytä.

4.

Absoluuttinen eli ehdoton vanhentumisaika

Vahingonkorvauksen vanhenemisen osalta on olemassa niin kutsuttu 3 ja 10 vuoden sääntö. Vahingonkorvauksen on katkettava ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut sopimusrikkomuksesta taikka vahinkoon johtaneesta tapahtumasta. Tarkoittaen, että vahingonkorvausvelvoite vanhenee aina 10:n vuoden kuluttua sopimusrikkomuksesta tai vahingon tapahtumasta.