Asetuksenantovaltuutus

Asetuksenantovaltuutus on laissa oleva valtuutus siitä, ketkä tai kuka voi antaa laista asetuksia. Asetuksien antaminen edellyttä lakitasoista valtuutta. Mikään toimija ei siis voi itsenäisesti antaa haluamiaan asetuksia. Asetuksenantovaltuutus – rajoitus… Lue lisää »

Euroopan Unionin tuomioistuin

EU tuomioistuin varmistaa ja valvoa, että EU:n lainsäädäntö tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla ja samoilla ehdoilla kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tämän lisäksi EU:n tuomioistuin valvoo lisäksi, että jäsenmaat ja unionin toimielimet… Lue lisää »

Ajallinen soveltuvuus on tarkoin säännelty

Mitä lakia sovelletaan? Ajallinen soveltuvuus on tärkeä lähtökohta muun muassa rikosoikeudessa. Periaate tulee sovellettua tilanteissa, missä lakeja muutetaan ja rikosasia ratkaistaan myöhemmin, silloin voimassaolevan rikoslain valossa. Ajallinen soveltuvuus tarkoittaa, että… Lue lisää »

Kuolemansyyn selvittäminen on poliisin tehtävä

Kuolemansyyn selvittäminen on tietyissä tilanteissa poliisin tehtävä. Hautauslupa annetaan vasta kun kuolinsyy on selvitetty. Kuolinsyy voidaan selvittää lääketieteellisesti tai oikeuslääketieteellisesti. Sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa normaaliolosuhteissa kuolleiden kuolinsyy selvitetään ilman poliisia.… Lue lisää »

Euroopan unionin neuvosto

EU neuvosto Euroopan unionin neuvosto toimii EU:n tärkeimpänä lakisäätävänä elimenä, joka koostuu jäsenmaiden hallituksen edustajista. Neuvosto on luotu 1957 perussopimuksilla. Neuvosto koostuu jäsenmaiden ministereistä. Neuvoston esityslistan aiheet ratkaisevat, ketkä jäsenmaiden… Lue lisää »

Lakisääteinen itseoikaisu eli oikaisuvaatimusmenettely

Oikaisuvaatimusmenettely on toiselta nimeltään itseoikaisu. Itseoikaisus nimitys tulee siitä, että oikaisuvaatimuksen käsittelee yleensä se sama viranomainen, joka valituksenalaisen päätöksen on tehnyt. Yleensä oikaisuvaatimusmenettelyn voi panna vireille vain asianosainen. Viranomainen ei… Lue lisää »

Poliisin antama virka-apu

Poliisin antama virka-apu on viranomaisen toiselle viranomaiselle tai joissakin tapauksissa myös yksityiselle antamaa virka-apua, joka annetaan sen vuoksi, että toinen saa toteutettua tälle kuuluvan oikeutensa tai velvollisuutensa. Virka-apua ei ole..… Lue lisää »

Kunnanhallituksen tehtävät

Kunnanhallituksen tehtävät on määritelty monessa paikassa. Kuntalaissa säädettyjen tehtävien lisäksi kunnanhallitus johtaa, valvoo ja arvioi kunnan hallintoa sekä vastaa kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisesta huolehtimalla talouden suunnittelusta. Valtuustolle kuuluu… Lue lisää »

Kuntaliitto on kuntien etuja valvova yhdistys

Kuntaliitto on Suomen kuntien muodostama yhdistys. Kuntaliittoa ei kannata sekoitta kuntaliitokseen, jolla tarkoitetaan kahden tai useamman kunnan yhdistymistä suuremmaksi kunnaksi. Kuntaliitossa ovat mukana myös ainakin maakuntien liitot ja kyntayhtymät. Kuntaliiton päätehtävät… Lue lisää »