Hallintopäätöksen mitättömyys ja sen oikeusvaikutukset

Hallintopäätöksen mitättömyys tarkoittaa, että virheellisyydestä johtuva pätemättömyys toteutuu, vaikkeivat muutoksenhakuun oikeutetut käytä oikeuttaan hakea muutosta. Mitättömyys vaikuttaa siten automaattisesti, ilman kenenkään reaktiota tai toimenpidettä. Mitättömyys edellyttää siis pätemättömyyttä. Pätemättömyys tarkoittaa,… Lue lisää »

Hallinto-oikeuden kokoonpano ja päätösvaltaisuus

Hallinto-oikeuden kokoonpano riippuu käsiteltävänä olevasta asiasta. Oikeus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ellei laissa toisin säädetä. Kolmijäsenisessä kokoonpanossa on pääsääntöisesti kaksi lainoppinutta jäsentä ja yksi alan asiantuntija riippuen asiasta. Hallinto-oikeuden täysistuntoon osallistuvat hallinto-oikeuden… Lue lisää »

Hallintoasioiden muutoksenhaku

Hallintoasioiden muutoksenhaku pitää sisällään keinot hakea muutosta annettuun hallintopäätökseen. Oikeussuojakeinot voidaan jakaa hallinnon sisäisiin ja ulkoisiin oikeussuojakeinoihin. Hallintoasioissa muutoksenhausta säätelee yleislaki – laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Yleislakia ei sovelleta, jos muutoksenhausta… Lue lisää »

Sisäiset oikeussuojakeinot julkisessa hallinnossa

Hallinnon sisäiset oikeussuojakeinot ovat lähinnä päätöksenteon jälkeen käytettävissä olevia ns. jälkikäteisiä hallinnon sisäisiä oikeuskeinoja. Sisäisiä oikaisukeinoja ovat ainakin itseoikaisu, hallintokantelu ja päätöksen alistaminen. Itseoikaisujärjestelmän tarkoituksena on lisätä hallintoviranomaisten vastuuta hallintopäätösten oikeellisuudesta… Lue lisää »

Mitä voi olla hallinnon sisäinen toiminta?

Hallinnon sisäinen toiminta on toimintaa joka tapahtuu nimensä mukaisesti hallinnon sisällä. Hallinnon sisäiset toimet on usein hyvin laaja-alaisia, mutta niiden moninaisuus riippuu mm. organisaatiosta ja sen laajuudesta. Sisäinen toiminta tarkoittaa… Lue lisää »

Mitä hallinto on?

Hallinto -sanalla on monia merkityksiä. Puhekielessä hallinnolla tarkoitetaan usein kaikkea valtiojohtoista toimintaa. Hallinto sana viittaa puhekielessä usein myös hallitsemiseen eli vallan käyttöön. Montesquieun vallan kolmijako-oppi on nykymuotoisen länsimaisen demokratian hallintomuodon… Lue lisää »

Viranomaisen neuvontavelvollisuus

Neuvontavelvollisuus merkitsee viranomaisen velvollisuutta antaa toimivaltansa rajoissa asiakkaan tarpeiden vaatimaa hallintoasian hoitoon liittyvää neuvontaa. Oikeus saada neuvoja viranomaisen hoidossa olevaan asiaan on siis kansalaiselle kuuluva oikeus. Neuvontavelvollisuus voi tapauksesta riippuen… Lue lisää »

Tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset

Tulkkauksesta on maksettava yleensä palkkio. Pääsääntöisesti korvaus tulkkauksen maksamisesta määräytyy sen mukaan, onko asia viranomaisaloitteinen. Jos viranomainen on laittanut asian vireille, on sen yleensä huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä ja kustannuksista. Valtionhallinnon vastatessa… Lue lisää »

Hallinnollinen sanktio seuraamuksena

Hallinnollinen sanktio on hallintoviranomaisen määräämä rangaistuksen luonteinen seuraamus. Sanktioiden määräämisestä säädetään useissa erityislainsäädännöissä. Myös toimivalta kyseisen hallinnollisen seuraamusmaksun määräämiseen tulee usein erityislaista. Sanktioita voivat olla erilaiset rikemaksut ja muut seuraamusmaksut… Lue lisää »

Euroopan unionin oikeusasiamies

Euroopan unionin oikeusasiamies, viralliselta nimeltään Euroopan oikeusasiamies on unionin ylin laillisuusvalvontaviranomainen. Oikeusasiamiehelle voi kannella unionin jäsenmaissa oleskelevat luonnolliset henkilöt, sekä oikeushenkilöt, joilla on kotipaikka jossakin jäsenmaassa. Euroopan oikeusasiamies on riippumaton… Lue lisää »