Edunsuova hallintopäätös

Edunsuova hallintopäätös on yksi hallintopäätöksen tyyppi. Hallintopäätöksiä voi jaotella monella eri tavalla. Päätöksiä ovat muun muassa edunsuovat, oikeuksia perustavat ja velvoittavat päätökset. Jaottelu voidaan tehdä myös hallinnonulkoisiin ja hallinnonsisäisiin päätöksiin,… Lue lisää »

Eriävä mielipide poistaa esittelijän vastuun

Eriävä mielipide voi poistaa esittelijän vastuun. Esittelijä vastaa virkavastuulla tekemästään esityksestä eli ratkaisuehdotuksestaan. Virkamiehen erityisasemaan kuuluu muita laajempi vastuu työssä tapahtuneista virheistä eli virkavastuu. Virkavastuun on vakiintuneesti katsottu käsittävän sekä rikosoikeudellisen että… Lue lisää »

Esittelijä ja esittely hallintoasiassa

Esittelijä tekee yleisesti päätöksenteossa ratkaisuesityksen esittelyssä. Päätöksentekotapaa käytetään mm. kunnissa, joissa usein kunnanhallituksessa ja lautakunnissa päätöksenteko tapahtuu usein viranhaltijan esittelystä. Esittelyä päätöksentekomuotona käytetään myös virastoissa, joissa päätöksen tekee loppujen lopuksi… Lue lisää »

ELY-keskus

ELY-keskus tai keskukset perustettiin valtion aluehallinnon uudistuessa vuoden 2010 alussa. Tällöin lakkautettiin lääninhallitukset ja tilalle perustettiin aluehallintovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Mikä on ELY-keskus ELY-keskuksia on kaikkiaan 15 ja… Lue lisää »

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA)

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo tuomioistuimia ja muita viranomaisia, virkamiehiä, julkisyhteisöjen työntekijöitä sekä muita julkista tehtävää hoitavia. Laillisuusvalvonta hallinnossa tarkoittaa voimassa olevan oikeusjärjestyksen ja hyvän hallintotavan noudattamisen varmistamista viranomaisten toiminnassa ja päätöksenteossa. Laillisuusvalvonnan… Lue lisää »

Mitä on byrokratia?

Byrokratia tulee ranskan kielestä ja tarkoittaa organisaatioita, toimenpiteitä, protokollia ja sääntelyä, joilla jotakin toimintaa määrätään ja suoritetaan. Byrokratiaa voidaan pitää sekä negatiivisena että positiivisena asiana. Negatiivista Arkisemmin byrokratialla tarkoitetaan yleensä hallinnon hitautta,… Lue lisää »

Selvittämisvelvollisuus hallintoasiassa

Selvittämisvelvollisuus on aktiivista myötävaikuttamista itseään koskevan hallintoasian selvittämisessä. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen. Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.… Lue lisää »

Mikä on aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto edistää toimivalueellaan alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Kukin aluehallintovirasto hoitaa tehtäviään omalla toimialueellaan, mutta joitakin tehtäviä on myös keskitetty tietyille virastoille. Aluehallintoviraston tehtäviä Kolme keskeistä vaikuttavuustavoitetta… Lue lisää »

Kantelun tekeminen oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille

Kantelun voi kirjoittaa vapaamuotoisesti, mutta se pitää tehdä kirjallisesti. Kantelun voi tehdä valinnan mukaan joko oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille, koska heidän tehtävänsä ja toimivaltansa ovat “pääosin samat”.  Oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät tutki samaa aikaa yhtäaikaisesti,… Lue lisää »