Yrityskauppavalvonta

Yrityskauppavalvonta on valvontaa, jota Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee tutkiakseen yrityskauppoja. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulainsäädännön perusteella ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Euromääräisten rajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät kaupat.… Lue lisää »

Unionin yrityskauppavalvonta

Unionin yrityskauppavalvonta on Euroopan komission tekemää liikevaihdoltaan merkittävien yritysten kauppoihin liittyvää valvontaa. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulainsäädännön perusteella ilmoitettava Euroopan komissiolle. Euromääräisten rajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät… Lue lisää »

Kilpailuoikeuden tavoitteista

Kilpailunrajoituslainsäädännön tavoitteena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tällöin turvataan ensinnäkin kilpailuedun hankkimista hyödykkeen laadun, hinnan tai muiden ominaisuuksien avulla ja sen lisäksi pyritään varmistamaan elinkeinonharjoittajien markkinamekanismin… Lue lisää »

Kilpailuoikeus ja sen tavoitteet

Kilpailuoikeus on osa markkinaoikeutta. Kilpailulainsäädännön tavoitteena on  kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tavoitteena on terve ja taloudellisin perustein toimiva vapaa kilpailu. Kilpailuoikeus sisältää mm. julkiset hankinnat, määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodot ja… Lue lisää »

Määräävä markkina-asema: Alihinnoittelu

Mitä on saalistushinnoittelu? Saalistushinnoittelulla tarkoitetaan sitä, että määräävässä markkina-asemassa oleva yritys hinnoittelullaan ajaa kilpailijoita pois markkinoilta taikka estää uusien kilpailijoiden markkinoille tulon.Saalistushinnoittelu on siis alihinnoittelua. Saalistushinnoittelun tunnusmerkki on, että määräävässä… Lue lisää »

Määräävä markkina-asema: Kohtuuton hinnoittelu

Ylihinnoittelu ja alihinnoittelu Määräävässä markkina-asemassa oleva yritys voi sekä ylihinnoitella että alihinnoitella tuotteitaan tai palveluitaan. Molemmin päin tehty hinnoittelu voi olla kohtuutonta ja sitä kautta kiellettyä. Jos tällaisella hinnoittelulla on… Lue lisää »

Tarjoaja julkisessa hankinnassa

Tarjoaja tarkoittaa sellaista toimittajaa, joka on tehnyt tarjouksen julkisen hankinnan tarjouskilpaan. Julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä pyritään tehostamaan julkisten varojen käyttöä sekä edistämään laadukkaiden hankintojen tekemistä. Hankintoja koskevat menettelyt ovat pääsääntöisesti… Lue lisää »

Julkisten hankintojen kynnysarvojen merkitys

Kynnysarvojen merkitys on hankintamenettelyn valinnassa keskeinen. Menettelyä koskevat vaatimukset vaihtelevat riippuen hankinnan rahallisesta arvosta. Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä… Lue lisää »

Yritysten väliset sopimukset: Tarjouskilpailu

Mikä on tarjouskartelli? Tarjouskartelli samaan tarjouskilpailuun osallistuvat yritykset yhdenmukaistavat tarjouksensa. Tarjouskilpailussa yritykset, jotka normaalisti kilpailisivat keskenään, toimivatkin yhteisymmärryksessä ja esimerkiksi yhdenmukaistavat tarjouksiaan.Tarjouskilpailua käytetään usein kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun löytämiseksi, esimerkiksi julkisissa… Lue lisää »

Vertaileva mainos

Vertaileva markkinointi on sallittua Vertaileva markkinointi tarkoittaa markkinointia, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke.Vertailevassa markkinoinnissa voidaan vertailukohtana käyttää useita kilpailijoita tai vain yhtä kilpailijaa. Omaa… Lue lisää »