Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Kilpailuoikeuden säännökset ovat luoneet puitteet yritysten toiminnalle vapaassa markkinataloudessa. Kilpailuoikeus on alunperin kehitetty tarpeeseen luoda ja ylläpitää kilpailua, avoimia markkinoita sekä talouselämän edistämistä. Kilpailuoikeuteen sisältyy laaja-alaisesti erilaisia kokonaisuuksia. Näitä ovat muun muassa kartellit, määräävää markkina-asema ja sen väärinkäyttö, yrityskauppavalvonta, vertikaaliset kilpailunrajoitukset sekä julkisten hankintojen säädökset. Kilpailuoikeuden osiosta löydät tietoa yleisesti kilpailuoikeudesta sekä sen eri osa-alueista ja julkisista hankinnoista.

Kielletty menettely julkisessa hankinnassa ›

Kielletty menettely julkisessa hankinnassa voi tulla kysymykseen jos hankinnassa ei ole noudatettu hankintalakia. Jos lakia ei ole noudatettu voi markkinaoikeus kumota hankintapäätöksen, kieltää virheellisen menettelyn tai velvoittaa hankintayksikön korvaamaan virheellinen menettely. Menettelyn virheellisyyttä arvioidaan hankinnan sääntelyn tarkoituksen valossa. Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen Lue lisää ›

Hankinnan kohde julkisessa hankinnassa ›

Hankinnan kohde on julkisista hankinnoita puhuttaessa se tavaraa tai palvelu, jonka hankkimiseksi kilpailutus tehdään. Ensinnäkin kohde on määriteltävä tarjouspynnössä.  Kohde on määriteltävä jos tässä vaiheessa niin tarkoin, että tarjoajat voivat antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankinnan kohde ja sen tekninen määrittely Hankinnan kohteen sisältöä koskevat tekniset määritelmät on ilmettävä hankintailmoituksesta ja tarjouspyynnöstä. Tekniset määritelmät Lue lisää ›

Elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset ›

Elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset ovat lähtökohtaisesti vapaasti muodostettavia. Kuitenkaan sopimukset, päätökset tai menettelytavat, joiden tarkoitus on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua ovat kiellettyä. Samoin ovat kiellettyjä em. toimet, joiden vuoksi kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy. Yksi tällainen kielletty järjestely voi olla kartelli, jonka tarkoituksena on kilpailua rajoittamalla kasvattaa voittoa tai jopa saavuttaa monopoli. Kartelli voi Lue lisää ›

Julkinen hankinta – avoin tai rajoitettu menettely ›

Julkinen hankinta edellyttää yleensä hankintaprosessia. Hankintaprosessilla tarkoitetaan julkisen hankinnan kilpailuttamisen eri vaiheita ja siinä noudatettavia menettelytapoja ja käytäntöjä. Prosessi alkaa tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisella ja hankinnasta ilmoittamisella. Hankintaprosessi päättyy hankintasopimukseen. Hankintasopimus on kirjallinen sopimus, joka tehdään hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välillä. Avoin menettely Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa kaikki halukkaat Lue lisää ›

Vertaileva mainos ›

Vertaileva markkinointi on sallittua Vertaileva markkinointi tarkoittaa markkinointia, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke.Vertailevassa markkinoinnissa voidaan vertailukohtana käyttää useita kilpailijoita tai vain yhtä kilpailijaa. Omaa tuotetta voidaan verrata esimerkiksi alan yleiseen hintatasoon tai keskimääräiseen laatuun. Tällöin markkinoinnissa ei ole tunnistettavissa yhtäkään toimijaa erikseen, vaan verrokkina on ns. koko markkina. Vertailevan Lue lisää ›

Markkinoinnin kaksi perussääntöä ›

Kuluttajan suojelu ja rehellisen kilpailun ylläpito Kaikkea markkinointia koskee kaksi ehdotonta sääntöä, joiden tarkoituksena on suojella kuluttajia ja ylläpitää rehellistä kilpailua. Sääntö numero yksi: markkinoinnista on aina käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus. Sääntö numero kaksi: markkinoinnista on aina käytävä selkeästi ilmi, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.Kaupallisen tarkoituksen ilmeneminen vaatii, ettei markkinoinnissa saa antaa mielikuvaa esimerkiksi Lue lisää ›

Yritysten väliset sopimukset: Tuotannon rajoittaminen ›

Tuotannon rajoittaminen on kiellettyä kilpailun rajoittamista Kiellettyä kilpailun rajoittamista on tehdä yritysten välisiä sopimuksia, joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, teknistä kehitystä taikka investointeja. Kiellettyjä ovat myös järjestelyt, joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä. Tuotannon rajoittamisella pyritään siihen, että tarjonta on kysyntään nähden kohtuullisen niukkaa. Ylitarjonta luo painetta laskea hintoja, mutta tavaran niukkuus yleensä nostaa hintoja. Tuotannonrajoituksilla ei Lue lisää ›

Yritysten väliset sopimukset: Tarjouskilpailu ›

Mikä on tarjouskartelli? Tarjouskartelli samaan tarjouskilpailuun osallistuvat yritykset yhdenmukaistavat tarjouksensa. Tarjouskilpailussa yritykset, jotka normaalisti kilpailisivat keskenään, toimivatkin yhteisymmärryksessä ja esimerkiksi yhdenmukaistavat tarjouksiaan.Tarjouskilpailua käytetään usein kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun löytämiseksi, esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Tarjouskilpailun tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti paras (ja halvin) palvelun tai tavaran toimittaja. Jos tarjouskilpailuun osallistuvat tahot ovat keskenään sopineet asioista etukäteen, ei tarjouskilpailulla saavuteta Lue lisää ›

Yritysten väliset sopimukset: Määrähinnoittelu ›

Määrähinnoittelu on kiellettyä kilpailun rajoittamista Määrähinnoittelu tarkoittaa jälleenmyyntihinnan määräämistä. Määrähinnoittelu on yksi vakavimmista kilpailunrajoituksista. Tässä menettelyssä tehdään sopimuksia tai yhdenmukaistetaan menettelytapoja siten, että näillä toimenpiteillä määrätään tai määritellään kiinteä jälleenmyyntihinta, jota ostajan on noudatettava. Kiinteällä jälleenmyyntihinnalla tarkoitetaan myös määräystä vähimmäisjälleenmyyntihinnasta tai kiinteästä hinta- tai vähimmäishintatasosta.Määrähinnoittelujärjestelmässä siis ylempi myyntiporras, esimerkiksi tuotteen valmistaja, edellyttää, että alempi porras, Lue lisää ›

Yritysten väliset sopimukset: Markkinoiden jakaminen ›

Markkinoiden jakaminen on kiellettyä kilpailun rajoittamista Markkinoiden jakamisella tarkoitetaan markkina-alueiden, markkinaosuuksien tai asiakkaiden jakamista. Jos yritys saa toimia ainoana tai lähes ainoana toimijana omalla alueellaan, se vaikuttaa silloin ennen pitkää tuotteen tai palvelun laatuun sekä hinnoitteluun. Toisin sanoen kuluttaja ajautuu tilanteeseen, missä sillä ei ole valinnan varaa. Markkinoiden jakaminen on siten yksi tapa nostaa keinotekoisesti Lue lisää ›

Määräävä markkina-asema

Kilpailuoikeudessa määräävä markkina-asema ei ole itsessään kiellettyä mutta sen väärinkäyttö on. Määräävän markkina-aseman omaavalla yrityksellä on vastaava oikeus kilpailla markkinoilla kuten muillakin saman toimialan yrityksillä, mutta kyseiselle yritykselle muodostuu samalla velvollisuus varmistua siitä ettei sen toiminta haittaa kilpailua markkinoilla.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Saalistushinnoittelu

Saalistushinnoittelussa määräävässä markkina-asemassa oleva yritys pyrkii hinnoittelullaan ajamaan kilpailijoita pois markkinoilta tai estämään markkinoille tulon kokonaan.

2

Monopoli

Monopolin vallitessa markkinoilla on vain yksi tietyn palvelun tai tuotteen tarjoaja. Monopolille on tyypillistä kilpailun puuttuminen, korkea hintataso ja vähäinen tuotannon määrä.

3

Kartelli

Kartellissa keskenään kilpailevat elinkeinonharjoittajat hillitsevät keskinäistä kilpailuaan ja näin lisäävät markkinavoimaansa sekä hallintaansa kyseisillä markkinoilla.

4

Yrityskauppavalvonta

Suomessa yrityskauppailmoitukset tehdään Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Yrityksen on tietyissä tilanteissa itse ilmoitettava yrityskauppa KKV:n tarkastettavaksi.